">
Snel zoeken

Gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden

Mensenwerken 4-3-2023 21:21
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokaal bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd gemaakt om geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de statutaire hoedanigheid te behandelen. Dat geeft eenzelfde rechtsbescherming aan contractuele en statutaire personeelsleden bij een dienstbeëindiging. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

Uitgangspunten van de Vlaamse Regering

De laatste jaren doen lokale besturen steeds meer beroep op contractuele personeelsleden omdat deze regelgeving beter aansluit op deveranderendenodenen gewenste flexibiliteitdie zij nodig achten. Deze groei aan contractuele personeelsleden zorgt voor een daling van het aantal statutaire personeelsleden. Er zijn anderzijds wel nog steeds lokale en provincialebesturen die er bewust voor opteren om bepaalde functies statutair in te vullen. Daarom is het aangewezen om bepaalde aspecten van het statuut aan te passen en te moderniseren zodat lokale en provinciale besturen hun personeelsleden, ongeacht de tewerkstellingsvorm, op voet van gelijkheid kunnen behandelen. Dit noopt tot regelgeving die in meer gelijkschakeling voorziet tussen contractanten en statutairen.De Vlaamsedecreetgever wensthieraan tegemoettekomen door de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden op elkaar af te stemmen. Het ontslag vormt momenteel een verschilpunt tussen de contractuele en statutaire tewerkstelling. In het Regeerakkoord 2019-2024 gaf de Vlaamse Regering deze intentie ook uitdrukkelijk aan.

 

Het voorliggend voorontwerp van decreet wijzigt het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreetvan 22 december 2017over het lokaal bestuur. Dit voorontwerp van decreet beoogt een gelijkschakeling te bekomen van de ontslagregeling voor statutaire en contractuele personeelsleden bij de lokale en provinciale besturen. Hiertoe worden de huidige bepalingen rond de beëindiging van het statutaire dienstverband, die vervat zitten in het Provinciedecreet en het decreet over het lokaal bestuur, gewijzigd. In de nieuwe artikelen wordt titel I, hoofdstuk IV van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 van overeenkomstige toepassing verklaard ten aanzien van de beëindiging va nde hoedanigheid van statutaire personeelsleden. Dit zal ervoor zorgen dat contractanten en statutairen volgens eenzelfde ontslagstelsel en op grond van dezelfde ontslaggronden ontslagen kunnen worden. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd verklaard voor het behandelen van geschillen omtrent de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid zodat dezelfde rechtsbescherming wordt geboden aan contractanten en statutairen aangezien eenzelfde ontslagstelsel van toepassing wordt.

 

Vragen, bedenkingen

Zowel vanuit de vakbonden, die niet akkoord gingen met  het voorontwerp, als vanuit de Raad van State wordt opgemerkt dat het gelijk behandelen van statutairen en contractuelen  in de ontslagregeling tot mogelijke ongelijkheid leidt, gezien de uitgangspunten van het statuut verschillend zijn.

De vastheid van betrekking van statutaire personeelsleden wordt door het Grondwettelijk Hof als een van de voordelen vermeld die het statuut kenmerkt ten opzichte van de arbeidsovereenkomst, naast nadelen zoals het veranderlijkheidsbeginsel, de discretie-en neutraliteitsplicht of de regeling inzake de cumulatie of de onverenigbaarheden. Die specifieke kenmerken moeten evenwel alleen in aanmerking worden genomen in het licht van het onderwerp en de finaliteit van de in het geding zijnde bepalingen. Door de ontworpen regeling wordt dat voordeel ten dele ongedaan gemaakt. (Argumentatie Raad van State). 

 

Lees de volledige tekst: Beslissingen Vlaamse Regering, 3 maart 2023, op voorstel van viceminister-president Bart Somers, Wijziging Provinciedecreet en decreet Lokaal Bestuur: gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden.

 

 
 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close