">
Snel zoeken

Wijziging decreet lokaal bestuur

Bron: Vlaamse Ministerraad, 7/10/2022 7-10-2022 20:20
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

Bron: Ministerraad - 7 oktober 2022

Wijziging decreet lokaal bestuur: optimalisatie regelingen rond verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen en inhoudelijke verbeteringen wat betreft de organisatie en werking
Op voorstel van viceminister-president Bart Somers
​Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over het lokaal bestuur. Het beoogt vooreerst een optimalisatie van de regelingen rond verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen; leidt tot enkele inhoudelijke verbeteringen wat betreft de organisatie en werking van lokale besturen, het statuut van hun mandatarissen, het personeel, en de lokale financiën; verduidelijkt het toezicht op de politiezones; faciliteert vrijwillige fusies van gemeenten op vlak van districtsvorming; en conformeert het decreet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder zal de initiatiefase van een volksraadpleging, naast de bestaande analoge regeling, via een digitaal traject kunnen verlopen. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

Dit ontwerp van decreet wijzigt het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.Op hoofdlijnen wordt het volgende geregeld:

1.berekening van de wedde van uitvoerende mandatarissen vanaf december van het verkiezingsjaar op basis van de bevolkingsaantallen van dat jaar;

2.eedaflegging van de schepenen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad;

3.eedaflegging van de voorzitter van de installatievergadering van de gemeenteraad in handen van het oudste gemeenteraadslid;

4.de gemeenteraad kan de zittende voorzitter vervangen;5.de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voor lokale mandatarissen;

5.de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voor lokale mandatarissen;

6.de gemeenteraadscommissie weerspiegelt de meerderheid van de raad zoals die blijkt na aanname van een collectieve motie van wantrouwen;

7.meer autonomie bij het differentiëren van tarieven van opcentiemen;

8.bij het bepalen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies wordt een “Nederlandsclausule” ingevoerd;

9.de gemeenteraad kan een opengevallen schepenmandaat invullen of beslissen dat niet te doenin geval er geen batige opvolgers op de akte van voordracht staan;

10.de gemeenteraad kan de rangorde van de schepenen tijdens de bestuursperiode wijzigen;

11.de gouverneur, respectievelijk de gemeenteraad krijgt kennis van de aanname van een collectieve motie;

12.de schorsing als gemeenteraadslid werkt door naar het mandaat van schepen of burgemeester;

13.de retributiebevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;

14.een continuïteitsregeling bij ontslag van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst;

15.een langere termijn om de notulen van het bijzonder comité voor de sociale dienst te bezorgen aan de leden van het comité;16.conformering van regelingen die verwerking van persoonsgegevens behelzen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

17.het opheffen van het verbod voor de leidinggevende ambtenaren omdaden van koophandel te stellen;

18.de explicitering van de mogelijkheid van de gemeenteraad om via debiteurenbeleid armoede te bestrijden;

19.de terbeschikkingstelling en overdracht van personeel;

20.bijsturingen inzake tucht met betrekking tot statutair personeel;

21.verduidelijkingen inzake lokale financiën;

22.het faciliteren van de digitalisering van de initiatieffase van een volksraadpleging;

23.verduidelijkingen inzake toezicht op de politiezone;

24.het vormen van districten gelijktijdig met de vrijwillige samenvoegingvan gemeenten;

 

Tekst met wijzigingen via deze link..   

 

 
 
 
 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close