/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Zorgkundige

Het Departement Residentiële Ouderenzorg staat in voor de volledige exploitatie van het woonzorgcentrum Schelderust en de groep assistentiewoningen Scheldezicht.

Team Verpleging 1, 2 en 3: Binnen het woonzorgcentrum Schelderust bestaat de grootste groep personeelsleden uit voornamelijk Verpleegkundigen en Zorgkundigen. Deze zijn ingedeeld in drie teams met elk een hoofdverpleegkundige als teamcoach.

Als Zorgkundige werk je in het woonzorgcentrum Schelderust. Je maakt deel uit van een team verpleegkundigen en zorgkundigen, en werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige, in het departement Residentiële Ouderenzorg. Doel is om het verblijf van onze bewoners zo comfortabel mogelijk te maken, door een optimale verzorging en ondersteuning in het dagelijks leven.

 

Toelichting

Lokaal bestuur Wetteren, meer bepaald het Woonzorgcentrum Schelderust, is op zoek naar 5 Zorgkundigen om hun teams te versterken. Het doel is om het verblif van de bewoners zo comfortabel mogelijk te maken, door een optimale verzorging en verpleging

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Functieinhoud

Kerntaken

- Verzorgende taken: de zorgkundige is verantwoordelijk voor o.m. volgende basiszorgen:

· zorg voor rust en slaap: opdekken van bedden en aanverwante handelingen

· zorg voor voeding: opdienen, toedienen, ondersteunen van bewoners, opvolgen juiste voedselinname

· hulp bij lichaamsverzorging: dagelijks toilet, verluiering, bijkomende zorgen

· hulp bij aan- en uitkleden

- Verantwoordelijk voor:

· een comfortabel woon- en leefklimaat

· stimuleren van zelfredzaamheid van de bewoners

· begeleiding van de bewoners: luisteren, meeleven, emotionele ondersteuning, enz.

· opvangen van familieleden en bezoekers

- Actieve deelname aan afdelingsgebeuren:

· rapporteren van observaties

· deelname aan werkoverleg

· deelname aan bewonersbesprekingen

· overdracht van informatie met de medewerk(st)ers van de vorige en de volgende ploegen

- Huishoudelijke taken:

· zorg dragen voor orde en hygiëne in de verschillende leefruimten

· aanvullen sanitair materiaal

· zorg dragen voor de kledij, de individuele hulpmiddelen en de persoonlijke bezittingen van de Woon- en Zorgcentrumbewoners

- Rapportering, registratie en administratie i.v.m. bewoners:

· aantekenen dagelijkse zorgen en specifieke problemen

· overdracht van informatie met de medewerk(st)ers van de vorige en de volgende ploegen.

- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

· Samenwerken:

In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.

· Professionaliteit:

We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.

· Enthousiasme:

We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.

· Klantgerichtheid:

Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.

Functieprofiel

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

· Je bent thuis in alle aspecten van verzorging van ouderen.

· Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

· Je bent in het bezit van een diploma tweede jaar van de derde graad hoger technisch onderwijs of van een diploma derde jaar van de derde graad van hoger beroeps onderwijs,

· Je bent in het bezit van een registratienummer (visum zorgkundige) toegekend door het RIZIV.

Laatstejaarsstudenten worden tot de selectieprocedure toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Vakspecifieke competenties

Vaktechnische kennis en vaardigheden:

- basiskennis van de verzorging en hygiëne van de geriatrische bewoner

- kennis omtrent de woon- en leefwereld van bejaarden

- EHBO

- grondige kennis omtrent de noden van opgenomen bejaarden

- basiskennis van voedingsleer m.b.t. bejaarden

- verzorgingstechnieken

- huishoudelijke vaardigheden zoals linnenbeheer

GedragsCompetenties

Flexibiliteit

Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen

Niveau 2 – Past zijn gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te kunnen bereiken

• Evalueert regelmatig kritisch het (te verwachten) resultaat, met als doel de gekozen aanpak tijdig te kunnen bijsturen

• Reageert alert op informatie die het bijsturen van de gekozen aanpak noodzakelijk maakt (merkt de informatie op, schat gevolgen in, overloopt alternatieven)

• Formuleert meerdere concrete alternatieven om de doelstellingen beter en efficiënter te kunnen bereiken

• Heeft een repertoire aan gedragsstijlen, tactieken en benaderingswijzen waaruit hij kan kiezen naargelang het doel en de situatie

• Maakt, als dat nuttig of nodig is, gebruik van indirecte beïnvloedingsmethodes (bv. netwerking) om de kansen op slagen te verhogen

Inleving:

Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren

Niveau 2 – Speelt in op behoeften en gevoelens van anderen

• Toont zowel verbaal als non-verbaal begrip voor de behoeften en gevoelens van anderen

• Gaat actief op zoek naar de achterliggende problemen, redenen en oorzaken voor behoeften, gedragingen en gevoelens van anderen

· (vraagt door)

• Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, houdt rekening met hun belangen

• Toont zich bewust van de invloed van zijn handelen op anderen

• Gaat adequaat in op persoonlijke of emotionele boodschappen

Klantgerichtheid

Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren

Niveau 2 – Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders

· Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes, …)

· Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden

· Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen

· Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk

· Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, kinderen, …)

Samenwerken

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is

Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen

· Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang

· Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren

· Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af

· Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken

· Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft

Verantwoordelijkheid nemen

Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie:

Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk

· Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar

· Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen

· Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na

· Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback)

· Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie

Meer details over de diverse competenties kan je lezen in het competentieboek van de Vlaamse overheid (https://overheid.vlaanderen.be/personeel/hr-kader/competentieboek

Aanbod

Wat bieden we?

· Een voltijdse/deeltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur

met een inloopperiode van 12 maanden

· Een bruto maandloon tussen 2468 € (IFIC cat.11 trap 0) en 3160 € (IFIC cat. 11 trap 35) voor Zorgkundigen residentiële ouderenzorg; relevante werkervaring uit de overheidssector kan volledig in aanmerking worden genomen - vanuit de privésector of als zelfstandige is dit maximaal 18 jaar (knelpuntberoep);

· Uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst: vroeg, laat en in weekend;

· Een haard- of standplaatstoelage

· Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag van 7u36’ (binnenkort verhoging)

· Een uitgebreid verlofstelsel

· Een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer

· Dubbel vakantiegeld

· Eindejaarstoelage

· Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

· Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

· Een fietsvergoeding

· Een tweede pensioenpijler van 3%

· Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

· Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep

· Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving en interne en externe mobiliteit.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen en gaat door op vrijdag 3 juni 2022:

o Een schriftelijke proef

o Een mondeling gesprek

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Solliciteer online via de website van gemeente Wetteren, ten laatste op zondag 22 mei 2022. Vul de gevraagde gegevens in en voeg volgende documenten toe:

  • uitgebreid curriculum vitae,
  • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam,
  • diploma en visum,
  • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud op 22 mei 2022) (Wetteren: online)

OPGELET: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer weten?

Over de procedure: Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of op het nummer 09 365 67 07.

Over de functie-inhoud: Koen De Vriendt, teamcoach Verpleging 1 via Koen.devriendt@wetteren.be of op het nummer 09 368 85 10 of 0490 57 22 11.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

03.05.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close