">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Pedagogisch Coach Kinderdagverblijf

De “pedagogisch coach” staat in voor de coaching en ondersteuning op de werkvloer van kinderbegeleiders groepsopvang baby’s en peuters. De coach wordt ingezet voor competentieversterking van de kinderbegeleiders en focust op de 15 basiscompetenties uit het beroepskwalificatiedossier van een kinderbegeleider. Hij of zij werkt samen met de kinderbegeleiders in de opvanglocatie, voert verzorgende en pedagogische taken uit, gaat mee in gesprek met ouders en begeleidt de kinderbegeleider in het pedagogisch handelen.

De ondersteuning van de coach beoogt de pedagogische competenties van kinderbegeleiders te versterken, zodat ze:

 •   een gedragen visie op zorg, opvoeding en ontwikkeling in de praktijk brengen
 •   het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen verhogen
 •   de ontwikkeling van alle kinderen stimuleren
 •   een goede samenwerking met ouders faciliteren

De pedagogisch coach:

 • werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator van kinderdagverblijf De Kleine Prins.
 • werkt onder leiding van en rapporteert aan de teamcoach van Team Kinderzorg.
 • werkt samen met de coördinator en de teamcoach aan een kwaliteitsvolle pedagogische werking.
 • bepaalt samen met de coördinator en de teamcoach de prioriteiten en de timing op vlak van pedagogische werking.

  Toelichting

  Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald OCMW Wetteren, is op zoek naar een Pedagogisch Coach Kinderdagverblijf.

    Organisatie

    Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

    Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

    Functieinhoud

    Kerntaken zijn:

    • De coach wordt ingezet voor competentieversterking van de kinderbegeleiders en focust op de 15 basiscompetenties uit het beroepskwalificatiedossier van een kinderbegeleider. Hij of zij doet de vertaalslag hiervan op de werkvloer.
    • Een pedagogisch coach focust op de sterktes en de groeimogelijkheden van de kinderbegeleider. De coach heeft oog voor talenten en kan deze inzetten om de competenties van de kinderbegeleider verder te ontwikkelen.
    • De pedagogisch coach vertrekt steeds vanuit een waarderende benadering en laat kinderbegeleiders blinken in hun kinderopvang.
    • De coach is steeds laagdrempelig en kan een leerproces opstarten en faciliteren op maat van de leerstijl van elke kinderbegeleider.
    • De pedagogisch coach staat naast de kinderbegeleider en volgt diens tempo. De kinderbegeleider wordt begeleid door samen op pad te gaan, te experimenteren en te reflecteren.
    • Een pedagogisch coach observeert het gedrag van de kinderbegeleider en de kinderen en vertrekt vanuit deze observaties om aan de slag te gaan.
    • De pedagogisch coach ondersteunt de kinderbegeleiders bij de implementatie van het pedagogisch raamwerk en de realisatie van MemoQ in de praktijk. Hij of zij doet de vertaalslag hiervan op de werkvloer.
    • De pedagogisch coach ontwikkelt samen met de coördinator, teamcoach en de kinderbegeleiders een sterke pedagogische visie, die dagelijks getoetst wordt aan het concreet pedagogisch handelen.
    • De pedagogisch coach maakt een periodieke planning op en bepaalt prioriteiten samen met de coördinator en de teamcoach in het kader van zijn/haar functie.
    • Op individueel vlak kan de pedagogisch coach zich specifiek inzetten voor het intensiever begeleiden van startende kinderbegeleiders, de ondersteuning van doelgroepmedewerkers en voor de groepsopvang medewerkers zonder kwalificatie die in een kwalificerend traject zitten. Op die manier laat de pedagogisch coach kinderbegeleiders groeien en versterkt hij/zij hun competenties terwijl ze aan de slag zijn in de leefgroepen. Ook voor stagairs en studenten werkplekleren en duaal leren kan de pedagogisch coach een aanspreekpunt zijn. Op die manier worden kinderbegeleiders ontlast in deze opdracht en kunnen ze rekenen op de meerwaarde van stagiairs die persoonlijk gecoacht worden.
    • De pedagogisch coach focust ook op de realisatie van de sociale functie en sensibiliseert het team omtrent toegankelijkheid in de kinderopvang. De verbinding tussen ouders en kinderbegeleiders wordt gestimuleerd, de opvoedingsondersteunende rol van de kinderopvang wordt verder verdiept.
    • Een coach heeft aandacht voor de verschillende perspectieven in de kinderopvang: kind, ouders, buurt, team.

    Vakspecifieke Competenties:

    • Inzicht hebben in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
    • Kennen en toepassen van de basiscompetenties van kinderbegeleiders: het gedrag en interacties van kinderen en kinderbegeleiders observeren, interpreteren en indien nodig bijsturen.
    • Regelgeving rond pedagogische kwaliteit in de kinderopvang kennen, met voor baby’s en peuters ook kennis van MeMoQ en het Pedagogisch Raamwerk.
    • Competentiemanagement toepassen waarbij volgende aspecten belangrijk zijn:
    • Het effect van zijn/haar eigen handelen op de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang meten, opvolgen en rapporteren.
    • Op een respectvolle manier omgaan met diversiteit naar alle partners.

    Functieprofiel

    • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
    • Je bent in het bezit van een bachelor diploma in de sociale, agogische, pedagogische of gezondheidswetenschappen.

    Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de aanstellingsdatum.

    Aanbod

    • Een deeltijdse (19/38) contractuele aanstelling voor de duur van het project
    • Een bruto maandloon tussen € 1385 (B1 trap 0) en € 2334 (B3 trap 23)
    • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
    • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
    • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
    • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’)
    • Een uitgebreid verlofstelsel
    • Een hospitalisatieverzekering
    • Een haard- en standplaatstoelage
    • Eindejaarstoelage
    • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
    • Een fietsvergoeding
    • Een tweede pensioenpijler
    • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
    • Voordelen via de PlusPas (GSD-v)

    Selectieprocedure

    De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

    Wanneer er meer dan 20 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Kandidaten die minstens 50% behalen op de preselectie worden toegelaten tot de eigenlijke selectieprocedure. Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het resultaat van de eigenlijke selectie, maar is wel eliminerend.

    Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

    • een schriftelijk deel op maandag 24 oktober 2022, als thuisopdracht van 18u tot 21u.
    • een mondeling deel op woensdag 16 november 2022 (voormiddag)

    Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

    De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

    Solliciteer online ten laatste op zondag 9 oktober 2022.

    Locatie

    Wetteren

    Publicatiedatum

    20.09.2022

    Contactpersoon

    Mensenwerken

    Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
    Close