google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

HR-expert

Je werkt mee aan een performant en modern personeelsbeleid dat onder meer bestaat uit een realistisch personeelsbehoefteplan, een performant personeelskader, een helder organogram, hedendaagse functiebeschrijvingen en een adequate rechtspositieregeling.

Je zet mee je schouders onder een sterk onthaalbeleid en creëert een kader rond de werving en selectie van medewerkers. Zij kunnen rekenen op permanente coaching en de ontwikkeling van een persoonlijk groei- en ontwikkelingspad dat jij op maat helpt ontwerpen.

De dienst HR staat in voor het beheer en de behandeling van de personeelsdossiers en staat garant voor een correcte verloning en uitvoering van de sociale en fiscale verplichtingen. Door jouw inzicht in de maatschappelijke context en evoluties en kennis van de wettelijke context, behoud je het overzicht over alles wat in het HR domein beweegt of in beweging moet gezet worden.

Toelichting

Lokaal bestuur Meulebeke gaat over tot de aanwerving van een voltijds contractueel HR expert op niveau B (B4–B5). Er wordt daarnaast een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd, maximaal verlengbaar tot 5 jaar die ook door fusiepartner Tielt geconsulteerd kan worden.

Organisatie

Het Lokaal bestuur Meulebeke legt de lat hoog met gezonde ambities op alle domeinen. Samen werken we aan een vooruitstrevend beleid om onze ruim 11.000 inwoners een kwalitatieve en optimale dienstverlening te garanderen. Meulebeke wil een bruisende gemeente in beweging blijven, waar men zich kan ontwikkelen en waar jong en oud zorg dragen voor elkaar en zich thuis voelen in een veilig, groen en ondernemend kader. We willen vooral investeren in het belang van de mens in de brede zin. Met een sterk sociaal geëngageerde samenleving waar we alleen gelukkige mensen willen zien.

In het beleid van het lokaal bestuur Meulebeke vormen volgende principes de leidraad: klantgerichtheid, engagement, respect, loyauteit en integriteit.

Functieinhoud

De dienst personeel staat in voor de voorbereiding en opvolging van een strategisch en integraal modern personeelsbeleid en -beheer. Het personeelsbeleid is gericht op het zorgen voor voldoende, gemotiveerde, bekwame en tevreden personeelsleden die allen hun steentje bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen. Personeelsbeheer is gericht op het verzorgen van een correcte personeelsadministratie. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor het bewaken van een correcte verloning.

Je werkt onder leiding van de algemeen directeur. Je werkt mee aan een performant en modern personeelsbeleid dat onder meer bestaat uit een realistisch personeelsbehoefteplan, een performant personeelskader, een helder organogram, hedendaagse functiebeschrijvingen en een adequate rechtspositieregeling.

Je zet mee je schouders onder een sterk onthaalbeleid en creëert een kader rond de werving en selectie van medewerkers. Zij kunnen rekenen op permanente coaching en de ontwikkeling van een persoonlijk groei- en ontwikkelingspad dat jij op maat helpt ontwerpen.

De dienst HR staat in voor het beheer en de behandeling van de personeelsdossiers en staat garant voor een correcte verloning en uitvoering van de sociale en fiscale verplichtingen. Door jouw inzicht in de maatschappelijke context en evoluties en kennis van de wettelijke context, behoud je het overzicht over alles wat in het HR domein beweegt of in beweging moet gezet worden.

Je bent mensgericht, inspireert en gaat gericht op zoek naar kansen om te vernieuwen en te verbeteren. Je bent tegelijk ook resultaatgericht en je gaat graag om met cijfers. In dit hele proces blijf je natuurlijk bovenal jezelf, en is er vanuit onze gemeente alle ruimte om je eigen inbreng, kwaliteiten en ambities kwijt te kunnen.

Functieprofiel

De kernresultaten beschrijven de taken en opdrachten van het diensthoofd personeelsdienst.

We delen de kernresultaten op in drie niveaus. Het strategische niveau dat gericht is op het managen en sturen van de dienst en adviseren van alle beleidsactoren op strategisch niveau. Het tactische niveau, wat erop gericht is dat je verschillende domeinen kan organiseren en analyseren om de beleidsmatige opdrachten zo goed mogelijk te vervullen op middellange termijn. Tenslotte het operationeel niveau wat vertaald wordt in het administratief-uitvoerend karakter van de functie. De invulling ervan weegt vaak zwaarder door in lokale besturen met een kleine omvang en beperktere dienstverlening.

Meulebeke is een organisatie met relatief beperkte omvang en een 100-tal personeelsleden. Als dienstverlener ambieert het lokaal bestuur een gezond evenwicht te bieden tussen het vervullen van een actieve rol als actor en een regierol. De organisatie is in volle transitie en voert een vooruitstrevende, dynamische, pragmatische koers.

Personeel en organisatie

Het HR-beleid en -beheer van de organisatie uitwerken en vormgeven.

Doel: via goede personeelsbeleidsinstrumenten de juiste medewerker op de juiste plaats inzetten en hem optimaal laten presteren in de organisatie.

- Coördineren, plannen en organiseren van taken m.b.t. personeelsbeheer

- Signaleren van wervings- en vormingsbehoefte

- Organiseren van werving- en selectieprocedures

Rechtspositieregeling en diverse reglementen

Verantwoordelijk voor het opmaken en opvolgen van de rechtspositieregeling en diverse reglementen rekening houdend met de steeds wijzigende regelgeving.

Doel: zorgen voor een correct juridisch kader voor personeelsbeheer en beleid

- Verantwoordelijk voor de opmaak van ontwerpteksten voor personeel gerelateerde documenten (o.a. arbeidsreglement, rechtspositieregeling,…)

- Je actualiseert het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling naar gelang de noden.

- Realiseren van een uniforme toepassing van de regelgeving.

- Je houdt vinger aan de pols inzake arbeidsakkoorden en arbeidswetgeving en onderzoekt nieuwe extralegale opportuniteiten.

Personeelsbeheer

Instaan voor de opmaak en het beheren van de persoonlijke dossiers van medewerkers.

Doel: Informatie over de loopbaan van de verschillende personeelsleden up-to-date houden.

- Ondersteuning geven bij verschillende aspecten van de loopbaan van medewerkers, zoals einde loopbaan, in- en uitdiensttreding, deeltijdse tewerkstelling, loopbaanonderbreking, vormingsbehoeften,…

- Je volgt de functionele en historische loopbaan van de medewerkers op.

- Voorbereiding van beslissingen m.b.t. personeel voor de algemeen directeur, het schepencollege / vast bureau en de raden.

- Opmaken van rapporteringsdossiers om personeelsgegevens en -kosten te monitoren in functie van het personeelsbudget.

- Je volgt de personeelssubsidies, betoelagingen en financiering van hogere overheden op.

- Je maakt diverse (samenwerkings-)overeenkomsten, afsprakennota’s en formulieren op in het kader van een performant HR-beleid.

- Beheren en opvolgen van arbeidstijdregistratiesysteem

- Verzorgen van een correcte en tijdige behandeling van verschillende sociale documenten.

Optimaliseren personeelsprocessen

Implementeren van het personeelsbeleid met toepassing van en respect voor de geformuleerde personeelsbeleidsinstrumenten.

Doel: Ervoor zorgen dat de administratie steeds kan beschikken over voldoende competente en gemotiveerde medewerkers, nodig om haar opdracht en doelstellingen te verwezenlijken.

- Opzetten van adequate HR-processen (selectie, rekrutering, vorming, persoonlijke ontwikkeling, evaluatie en functioneren, loopbaanontwikkeling)

- Je zorgt voor een degelijk onthaalbeleid voor de nieuwe medewerkers.

- Je garandeert de procesmatige en inhoudelijke opvolging van dienst gerelateerde dossiers.

- Zorgen voor een efficiënte en motiverende delegatie van bevoegdheden naar de leidinggevenden

- Faciliteren van het syndicaal overleg en instaan voor een goed sociaal klimaat in de organisatie.

- Je staat ter beschikking voor het begeleiden van moeilijke personeelsgesprekken.

Loonadministratie

De nodige gegevens verzamelen voor de uitbetaling van de lonen.

Doel: een correcte uitbetaling van de lonen en supplementen garanderen.

- Je bent het aanspreekpunt voor de medewerkers bij vragen omtrent hun verloning.

- Ontwikkelen van een performante en efficiënte loonadministratie met het oog op een correcte en tijdige betaling van de lonen, toelagen en vergoedingen.

- Toezicht houden op het tijdsregistratiesysteem en de registratie van verlof, overuren, afwezigheden allerhande, …

- Verzamelen van de personeelsgegevens bij indiensttreding, wijzigingen of vertrek met het oog op een correcte verloning.

- Actief zoeken naar financiële opportuniteiten (tewerkstellingsmaatregelen, subsidies, vermindering bijdragen,…) om de personeelskost beheersbaar te houden.

Wetgeving en regelgeving

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken.

- Juridische ontwikkelingen opvolgen o.m. door het raadplegen van vakgerichte informatie en deelname aan studiedagen en opleidingen

- Wetgeving en regelgeving correct kunnen toepassen en vertalen in duidelijke richtlijnen voor integratie in de ganse organisatie.

- Realiseren van een uniforme toepassing van de regelgeving.

Interne en externe communicatie

Instaan voor een open communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de collega’s van andere diensten en het bestuur.

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren.

- Contactpunt voor personeelsleden m.b.t. personeelsvragen allerhande.

- Constructief deelnemen aan teamvergaderingen en andere overlegmomenten en op regelmatige basis rapporteren aan de leidinggevende.

- Infomomenten verzorgen voor diensten of groepen van personeelsleden bijv. over wijzigingen in de regelgeving.

- Zorgen voor de informatiestroom naar de dienst communicatie.

- Meewerken aan en waken over een optimale interne communicatie binnen de entiteit d.m.v. toepassing van het intern communicatieplan en de huisstijl van Meulebeke.

- Evoluties en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld volgen door een actief netwerk uit te bouwen.

- Info uitwisselen met deskundigen van externe organisaties (andere gemeente, VVSG, ABB,…) en externe leveranciers en partners (Schaubroeck, Poolstok, …)

- Meedenken over en werken aan acties op ons participatieplatform Preus op Meulebeke, binnen jouw afdeling en diensten.

Aanbod

- Een voltijdse contract van onbepaalde duur in een bruisende gemeente in beweging. Lokaal bestuur Meulebeke bevindt zich in een lopend fusietraject met lokaal bestuur Tielt. Als HR Expert vervul je met het team Personeel een belangrijke rol binnen de transitie. Samen met de verschillende diensten geef je de nieuwe organisatie mee vorm.

- Verloning volgens schaal B4-B5

- Maaltijdcheques (maximumbedrag), ecocheques (200 euro per jaar voltijdse tewerkstelling), fietsvergoeding (maximumbedrag) en vergoeding voor verplaatsing met de trein

- 30 vakantiedagen

- Vakantiegeld in mei en eindejaarstoelage in december

- Overname anciënniteit

Geldelijke anciënniteit: wordt integraal in aanmerking genomen:

§ de werkelijke diensten gepresteerd bij een andere overheid en / of;

§ de relevante beroepservaring gepresteerd in de privésector en / of als zelfstandige.

Schaalanciënniteit: wordt integraal in aanmerking genomen op voorwaarde dat de ervaring relevant is:

§ de beroepservaring bij de overheid en / of;

§ de beroepservaring in de privésector en / of als zelfstandige.

- Gratis aansluiting bij GSD-V - https://www.gsd-v.be/

- Gratis hospitalisatieverzekering (met gunstige aansluitingsvoorwaarden voor jouw gezinsleden)

- Tweede pijler pensioen van 3%

- Ruime opleidingsmogelijkheden

- De kans om mee te bouwen aan een organisatie met grote maatschappelijke meerwaarde

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen:

· Eventueel (voor wie niet over een diploma op B-niveau beschikt): niveau- of capaciteitstest te vervolledigen van 4 april tot uiterlijk 11 april 2024 (digitaal).

· Mondeling gedeelte met competentieproef op 17 april 2024 (namiddag).

· Online persoonlijkheidsvragenlijst te vervolledigen van 18 april 2024 tot uiterlijk 21 april 2024.

· Mondeling gedeelte met presentatie van een gevalsstudie op 24 april 2024 (vanaf 10.00 uur).

Locatie

Meu

Publicatiedatum

26.02.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close