/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Diensthoofd Buurt, Zorg, Gezin & Ontmoeting

Meer dan 250 medewerkers zetten zich elke dag in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de inwoners van Kapellen. Onze dienstverlening is heel ruim. Tegelijk rekenen ook bedrijven, verenigingen en scholen op ons voor informatie en ondersteuning. Het bestuur wenst een modern en dynamisch personeelsbeleid uit te bouwen dat ook zijn medewerkers zo goed mogelijk motiveert. Open communicatie, teamwerk, projectwerk, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en voldoende ontplooiingskansen vormen de basis. Wil jij ook meebouwen aan een leefbare gemeente? Lees dan zeker verder.

Toelichting

Salarisschaal: niveau A, salarisschaal A1a – A1b – A2a

Organisatie

Plaats in het organogram:

Het diensthoofd Buurt, Zorg, Gezin & Ontmoeting geeft leiding aan de centrumleider van de Dienstencentra, aan de coördinator Thuiszorg en aan de dienst Gezin. Hij/zij rapporteert aan de directeur Burger en Welzijn en vormt de brugfiguur tussen beleid en werkveld.

Functieinhoud

Doel van de functie:

Het Diensthoofd Buurt, Zorg, Gezin & Ontmoeting is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en performante werking van de lokale dienstencentra, de dienst Thuiszorg en de dienst Gezin. Hieronder valt ook de bevoegdheid over de diensten Minder Mobiele Centrale, Handicar en Huis van het Kind.
Binnen de dienst Buurt, Zorg, Gezin & Ontmoeting staan buurtgerichte dienstverlening en zorg centraal.
Het doel is het ontwikkelen van een breed netwerk met het oog op het ondersteunen van mensen met
welzijns- en zorgvragen. Deze ondersteuning heeft tot doel mensen in staat te stellen een maximale graad van zelfredzaamheid in hun thuissituatie te verwerven of te behouden. De lokale dienstencentra
zijn ontmoetingsplaatsen met activiteiten die nauw aansluiten bij de verwachtingen en noden van de doelgroepen. Daarnaast organiseren we kinderopvang alsook het beheer van het huis van het kind.

Het Diensthoofd Buurt, Zorg, Gezin & Ontmoeting werkt mee aan de uitbouw van de toekomstgerichte
werking van de lokale dienstencentra en thuiszorg conform het nieuwe woonzorgdecreet, alsook de uitbouw en werking van kinderopvang en Huis van het Kind. Het diensthoofd werkt hiervoor nauw samen
met de centrumleider, de coördinator Thuiszorg, het team Gezin en de andere leidinggevenden binnen
de cluster.

Inhoud van de functie:
Operationele werking:

 • Je waakt over de kwalitatieve en performante werking van de dienstencentra, thuiszorg en
 • gezin
 • Je diept de kwalitatieve, buurtgerichte en klantgerichte zorg –en dienstverlening uit in lijn met het woonzorgdecreet
 • Je verzorgt de public relations van de dienstencentra, thuiszorg en gezin
 • Je waakt over de correcte toepassing van specifieke wet- en regelgeving (incl. verslaggeving)
 • Je streeft naar een goede samenwerking met externe instanties, organisaties, (belangen)verenigingen en andere lokale besturen
 • Je stimuleert en coördineert een multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen de teams van medewerkers en vrijwilligers
 • Je geeft rechtstreeks leiding aan de dienstencentrumleider, coördinator thuiszorg en het team gezin
 • Je draagt budgetverantwoordelijkheid voor je diensten
 • Je hebt oog voor het in kaart brengen en stroomlijnen van processen
 • Netwerking en uitbouw buurtgerichte zorg:
  • Je neemt deel aan diverse interne en externe overlegmomenten
  • Je bevraagt (mogelijke) partners in functie van samenwerking en gaat samenwerkingsverbanden aan met oog op buurtgerichte zorg

Beleidsondersteuning:

 • Je vormt de verbinding tussen beleid en administratie
 • Je bent verantwoordelijk voor de jaarplanning en wettelijke verslaggeving
 • Je bewaakt de correcte en tijdige opvolging en toepassing van de relevante wet- en regelgeving, met inbegrip van erkennings- en subsidiëringsnormen
 • Je geeft vanuit je dagelijkse werkervaring en deskundigheid, mee vorm aan het beleid door het uitwerken van voorstellen en het geven van adviezen, zodat de beleidsdoelstellingen van je diensten gerealiseerd worden
 • Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid

Communicatieve taken:

 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en een klantgerichte dienstverlening
 • Je pleegt overleg met externe professionele dienstverleners en belanghebbenden
 • Je bouwt mee aan een goede teamwerking, via overleg met collega’s, leidinggevenden en derden en ontwikkelt netwerken en samenwerkingsverbanden met andere diensten en externen

Functieprofiel

Functievereisten:

 • Je beschikt over een masterdiploma
 • Je hebt minimaal 4 jaar relevante beroepservaring. Als relevante beroepservaring wordt zowel ervaring bij een overheid, als in de privésector of als zelfstandige verstaan
 • Je kan minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring voorleggen

Functie specifieke competenties:

 • Ervaring in de publieke sector is een plus. Je hebt een brede algemene kennis en interesseveld (m.i.v. organisatiemanagement, personeelsmanagement & financieel beheer)
 • Je bent leergierig en bereid om kennis van de sector en basiswetgeving te vergaren
 • Je hebt voeling met en interesse voor de sociale sector
 • Je kan projectmatig werken en procesmatig denken
 • Je bent communicatief, je kan een boodschap helder en gestructureerd overbrengen, aangepast aan de ontvanger en dit zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent vlot met nieuwe softwarepakketten, social media en hebt een zeer goede kennis van de courante office-toepassingen.

Aanbod

 • Als diensthoofd Buurt, Zorg, Gezin & Ontmoeting binnen het gemeentebestuur van Kapellen werk je mee aan een modern en dynamisch bestuur waarin voortdurend gewerkt wordt aan vooruitgang en visie.
 • Je krijgt de kans je volledig te ontplooien in een inhoudelijk uitdagende functie binnen een organisatie waar iedere medewerker telt en een aangename cultuur wordt beoogd.
 • We bieden ruime opleidingsmogelijkheden, verloning op niveau A1a-A1b–A2a
 • 2de pensioenpijler
 • 35 vakantiedagen (openbaar stelsel)
 • Hospitalisatieverzekering
 • maaltijdcheques (€8)
 • flexibel uurrooster
 • mogelijkheid goedkope kinderopvang
 • fietsvergoeding of vergoeding openbaar vervoer woon-werk
 • gsm- en laptop van het werk.

Selectieprocedure

HOE SOLLICITEREN?

Gelieve je gegevens in te vullen in het inschrijvingsformulier via het e-loket. Je dient hier ook je CV, motivatiebrief en diploma op te laden.
Het inschrijvingsformulier kan je terugvinden via volgende link: www.kapellen.be/vacatures Je kandidatuur kan enkel aanvaard worden indien deze volledig is (inschrijvingsformulier, CV,
motivatiebrief en diploma).
Je kandidatuur moet ten laatste op 6 februari 2022 verstuurd worden. Laattijdig of onvolledig ingediende kandidaturen worden niet aanvaard. Je krijgt een ontvangstmelding van je kandidatuur.

EXAMENPROGRAMMA

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een schriftelijke (thuis) opdracht tussen 16 februari 2022 en 21 februari 2022
 • Een mondeling gedeelte in de week van 28 februari 2022 of de week van 7 maart 2022
 • Een assessment

Kandidaten worden in de week van 14 februari 2022 verwittigd of hun kandidatuur aanvaard werd en worden dan ook uitgenodigd voor het schriftelijk examen.
Enkel kandidaten die slagen voor het schriftelijk gedeelte worden uitgenodigd voor het mondeling gedeelte.
De beschreven kerncompetenties in de functiebeschrijving zullen in de selectie getoetst worden. Je dient ten minste 50% op ieder onderdeel afzonderlijk en 60% in totaal scoren om te slagen.
Er zal een werfreserve van een jaar worden aangelegd voor deze functie.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

De algemene aanwervingsvoorwaarden zijn opgenomen in de rechtspositieregeling van toepassing op het gemeentepersoneel.
Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten op moment van de aanstelling:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag de kandidaat een schriftelijke toelichting voorleggen;
 2. De contractuele functies zijn slechts toegankelijk voor kandidaten die tot het wettige verblijf in België zijn toegelaten en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
 3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 5. De leeftijd van minimum 18 jaar bereikt hebben in het jaar dat ze zich kandidaat stellen.

Taalkennis:

Om in aanmerking te komen voor de aanwerving, moeten de kandidaten voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Diplomavereiste:

Om in aanmerking te komen voor de aanwerving, moeten de kandidaten beschikken over een ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; of een gelijkgesteld diploma. Er kan afgeweken worden van de diplomavereisten voor deze functie. Een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt, komt in aanmerking als hij, ofwel:

 • Voldoet aan de vereiste inzake relevante beroepservaring, de vereiste leidinggevende ervaring én slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;
 • Beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;
 • Beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding

Locatie

Kapellen

Publicatiedatum

10.01.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close