/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Departementsdirecteur Ouderenzorg

Het Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald het OCMW Wetteren, is op zoek naar een Departementsdirecteur Ouderenzorg.

De departementsdirecteur is verantwoordelijk voor het beleid, beheer en algemeen management van de ouderenvoorzieningen en de realisatie van de doelstellingen binnen zijn verantwoordelijkheid:

 • Beleidsontwikkeling, beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering
 • Management van de dienstverlening met integrale kwaliteitszorg
 • Beheer en management van het personeel, het budget, de infrastructuur en het materiaal van het WZC
 • Vertegenwoordiging van het OCMW en PR-functie rond ouderenzorg

De departementsdirecteur Ouderenzorg werkt onder de leiding van en rapporteert aan de algemeen directeur. 

Toelichting

Het Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald het OCMW Wetteren, is op zoek naar een Departementsdirecteur Ouderenzorg.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Functieinhoud

Kerntaken

Beleidsontwikkeling,-voorbereiding en –uitvoering

 • Geeft actief richting aan het beleid en heeft een inspirerende visie op de toekomst van het OCMW.
 • Ontwikkelt een visie op korte, middellange en lange termijn over de zorg binnen het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen en de zorg aan huis.
 • Staat in voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitwerking van het beleidsplan van de diensten die binnen het verantwoordelijkheidsgebied vallen, in nauwe samenwerking met het managementteam en de ondersteunende diensten.
 • Bewaakt het behalen van de strategische en operationele doelstellingen in het verantwoordelijkheidsgebied.
 • Voert beslissingen uit van het bestuur: de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en Bijzonder Comité voor Sociale Zaken.
 • Verzamelt gegevens over de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid van de eigen diensten en doet vergelijkende studies en inventariserend studiewerk.
 • Bestudeert vakliteratuur en doet studiewerk over het vakgebied.
 • Rapporteert aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken en aan de algemeen directeur over de diensten in het verantwoordelijkheidsgebied.
 • Adviseert aan het beleid over huidige en toekomstige initiatieven in de ouderenzorg en thuiszorg.

Organisatie/management van de dienstverlening

 • Is verantwoordelijk voor de planning, organisatie, coördinatie, opvolging en bijsturing van de werkzaamheden, activiteiten en initiatieven van de ouderenvoorziening.
 • Bewaakt de kwaliteit van de geleverde diensten en optimaliseert de dienstverlening volgens de hoge kwaliteitsdoelstellingen en -normen
 • Bewaakt en optimaliseert de continuïteit, zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening.
 • Zorgt voor een duidelijke taakverdeling in de ouderenvoorziening.
 • Bouwt een efficiënte en constructieve samenwerking uit met de ondersteunende diensten.

Beheer en management van het personeel, het budget, de infrastructuur en het materieel

 • Adviseert en doet voorstellen over de personeelsbehoeften voor de ouderenvoorziening.
 • Begeleidt, stimuleert en coacht de medewerkers van de eigen afdeling.
 • Bewaakt het algemeen welzijn van de werknemer en doet voorstellen over arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden en personeelsvoorzieningen aan de dienst HRM en het bestuur.
 • Is verantwoordelijk voor de implementatie, uitvoering en opvolging van de arbeidsomstandigheden en optimaliseert de arbeidsverhoudingen.
 • Staat in voor de permanente vorming en begeleiding van het personeel in het verantwoordelijkheidsgebied.
 • Voert evaluatie- en functioneringsgesprekken.
 • Adviseert aan de algemeen en financieel directeur voor het opmaken en wijzigen van de jaarlijkse budgetten van de activiteitencentra van het OCMW die binnen het verantwoordelijkheidsgebied vallen.
 • Bewaakt de budgetten, zorgt voor maximale optimalisatie van inkomsten: van de bewoners en van subsidies. Analyseert en verantwoordt de kosten en opbrengsten.
 • Adviseert en doet voorstellen over infrastructuur, de aankoop van materieel en producten.
 • Waakt, samen met de preventieadviseur, over de algemene veiligheid, in het bijzonder de brandveiligheid, het correct gebruik van producten en materieel en het onderhoud/herstel van materieel.
 • Werkt organisatorische procedures en efficiënte werkmethodes uit in overleg met de betrokken teamcoaches en de kwaliteitscoördinator en waakt over de toepassing ervan.

Communicatie, overleg en public-relations

 • Werkt als communicatiekanaal tussen het management en bestuur en het personeel van het departement.
 • Geeft informatie door over de werking van de dienst, de initiatieven en de wetten, regels en procedures die gelden voor de diensten … aan de beleidsinstanties, de algemeen directeur en financieel directeur en de personeelsleden en derden.
 • Organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg over de eigen diensten.
 • Geeft informatie door aan externe doelgroepen en zorgt voor een positieve uitstraling.
 • Optimaliseert contacten met andere personen en diensten die werken rond ouderenzorg, zoals geneesheren, mutualiteiten, sociale diensten, ziekenhuizen, privépartners, vrijwilligers.
 • Organiseert en onderhoudt contacten met de overheid en rapporteert dossiers daarvan aan de beleidsinstanties (RMW, Vast Bureau, BCSD).
 • Zorgt ervoor dat er bewonersraden en overlegmomenten met familieleden, geneesheren en eventuele derden binnen het woonzorgcentrum georganiseerd worden en de betrokkenen gehoord kunnen worden.

Functieprofiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • Je hebt minimaal vier jaar ervaring in een leidinggevende rol, bij voorkeur in de sector.
 • Je beheerst de materie in het Welzijnsdecreet, net als de spelregels rond personeelssubsidiëring en kan die strategie omzetten in de praktijk.
 • Je bent een people manager die dagelijks een team enthousiasmeert en motiveert. Je inspireert, waardeert en motiveert je medewerkers om doelstellingen te bereiken via een heldere, concrete en duidelijke communicatie. Daarbij ben je flexibel en pas je je makkelijk aan veranderende omstandigheden aan.
 • Je bent sterk in het analyseren en oplossen van problemen. Je neemt snel beslissingen en brengt structuur in een werkomgeving.
 • Je zorgt voor een optimaal leefklimaat waarbij bewoners, bezoekers en personeel zich echt thuis voelen.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur
 • Een bruto maandloon tussen € 4049,32 (A4a trap 0) en € 6174,06 (A4b trap 24)
 • Relevante werkervaring uit privé of als zelfstandige kan worden meegenomen tot 12 jaar
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering: gratis voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding van € 0,25 per km
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas.

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit drie delen:

 • een verkennend gesprek
 • een assessment
 • een mondeling gedeelte

De selectieprocedure start op midden juni 2022, met een nader te bepalen datum.

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

29.04.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close