/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Provincie Vlaams-Brabant

Gegevens

Vestigingen
Vlabinvest apb
Provincieplein 1
3010 Leuven
Tel: 016 26 79 89
E-mail: info@vlabinvest.be
Web: http://www.vlabinvest.be

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
Tel: 016 26 70 15
E-mail: provinciehuis@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.vlaamsbrabant.be/provinciehuis

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
Tel: 02 456 89 20
E-mail: pivo@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.pivo.be

Provinciedomein Halve Maan Diest
Omer Vanaudenhovelaan 48
3290 Diest
Tel: 013 31 15 28
E-mail: provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.provinciedomeinhalvemaan.be

Provinciedomein Huizingen
Torleylaan 100
1654 Beersel
Tel: 02 383 00 20
E-mail: provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be
Web: www.provinciedomeinhuizingen.be

Provinciedomein Kessel-Lo
Gemeenteplein 5
3010 Leuven
Tel: 016 25 13 92
E-mail: provinciedomein.kessello@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.provinciedomeinkessello.be

Provinciedomein "Het Vinne" Zoutleeuw
Ossenwegstraat 70
3440 Zoutleeuw
Tel: 011 78 18 19
E-mail: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.provinciedomeinhetvinne.be

Uitleendienst
Provincieplein 1
3010 Leuven
Tel: 016 26 76 91
E-mail: uitleendienst@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

PSBO De Sterretjes
Alexianenweg 30
3300 Tienen
Tel: 016 81 86 46
E-mail: desterretjes@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.desterretjes.com

De Wijnpers
Mechelsevest 72
3000 Leuven
Tel: 016 23 69 51
E-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.dewijnpers.be

PISO
Alexianenweg 2
3300 Tienen
Tel: 016 81 45 11
E-mail: murielle.peemans@vlaamsbrabant.be
Web: https://piso.be/

Proefcentrum Herent
Blauwe Stap 25
3020 Herent
Tel: 016 29 01 74
E-mail: pac.herent@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumherent

Proefcentrum Pamel
Molenstraat 26
1760 Roosdaal
Tel: 054 32 08 46
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Web: http://www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel

Autonoom Provinciebedrijf VERA - Vlaams-Brabants steunpunt e-government
Vaartdijk 3/001
3018 Leuven-Wijgmaal
Tel: 016 30 85 10
E-mail: info@vera.be
Web: https://www.vera.be

Informatie

Selectieprocedures
Aanbod voor onze werknemers
Ons aanbod:
Uitgebreide opleidingsmogelijkheden evenals persoonlijke groeimogelijkheden binnen je interessegebied.
Gratis woon-werkverkeer als je gebruik maakt van het openbaar vervoer.
Gratis hospitalisatieverzekering.
Fietsvergoeding.
Maaltijdcheques ter waarde van 6,5 euro per gepresteerde dag.
Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
Voordelenkorf (bedrijfsvoordelen en speciale acties) via "Benefits at work".
Bij de tewerkstelling binnen het hoofdbestuur te Leuven: strijkdienst, mogelijkheid tot middagsport en kinderhappenings (tijdens de vakantieperiodes).
Een aangename werksfeer.
Een interessante vakantie- en verlofregeling.
Een rolstoeltoegankelijke werkplek.
Extra legaal pensioen voor contractuele functies.

Personen met een arbeidshandicap

Aangepaste selectieprocedure
De standaard online sollicitatieprocedure is niet volledig toegankelijk voor sommige personen met een arbeidshandicap. Deze sollicitanten raden wij aan te solliciteren met een apart formulier.

Bovendien kunnen personen met een arbeidshandicap aan de dienst personeel en organisatie van het provinciebestuur vragen om de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke handicap.

Je vindt alle informatie onderaan deze pagina.

Wie wordt als een persoon met een arbeidshandicap beschouwd?
Persoon ingeschreven bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.
Persoon die door de VDAB erkend is als beperkt arbeidsgeschikt.
Persoon die in aanmerking komt voor een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
Persoon die in het bezit is van een attest van minstens 66 % arbeidsongeschiktheid van federale bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.
Persoon die in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing, of van een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van het Fonds voor Beroepsziekten waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van minstens 66 %.
Persoon die zijn hoogste getuigschrift of diploma behaald heeft in het buitengewoon secundair onderwijs.
Sollicitatieprocedure voor personen met een arbeidshandicap
De online sollicitatieprocedure is niet volledig toegankelijk voor sommige personen met een arbeidshandicap. Deze sollicitanten raden wij aan per email (vacatures@vlaamsbrabant.be) te solliciteren met onderstaande formulieren.

Selectieprocedure aanpassen aan specifieke arbeidshandicap
Personen met een arbeidshandicap kunnen aan de personeelsdienst vragen de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke arbeidshandicap. Deze schriftelijke vraag (brief of e-mail) moet specifiek vermelden welke aanpassingen zij noodzakelijk achten. De dienst personeelsbeleid onderzoekt elke aanvraag en voert redelijke aanpassingen door.

Provincie Vlaams-Brabant
Dienst personeelsbeleid
Provincieplein 1
3010 Leuven
E-mail: vacatures@vlaamsbrabant.be

Contractueel - statutair
Bij het provinciebestuur Vlaams-Brabant werken de personeelsleden in contractueel of statutair dienstverband.

Als contractueel personeelslid heb je een arbeidsovereenkomst met het provinciebestuur die te vergelijken is met een contract in andere bedrijven (privésector).

Een statutaire medewerker is door de overheid "vastbenoemd".

Er wordt voornamelijk voor contractuele vacatures geopteerd wanneer het gaat om vacatures ten gevolge van tijdelijke of vervangingscontracten, of bij vacatures gekoppeld aan subsidies. Concreet stelt het provinciedecreet dat er personeelsleden in contractueel verband in dienst kunnen worden genomen om:

aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in de tijd beperkte acties, of voor een buitengewone toename van werk;
personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden of die tijdens een periode afwezig zijn die zo lang duurt dat vervanging noodzakelijk is;
aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen;
te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die door een andere overheid gesubsidieerd worden;
te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht
worden in mededinging met andere marktdeelnemers;
te voorzien in uitvoering van taken die een bijzondere expertise vereisen.
Wat moet ik verstaan onder diplomavereisten?
In een overheidsinstelling geeft het niveau van uw diploma meestal toegang tot bepaalde niveaus van tewerkstelling.
Hieronder vind je de diplomavereisten per niveau:

A-NIVEAU

directeur: master (universitair diploma of hoger onderwijs, 2 cycli) of gelijkgesteld
diensthoofd: master (universitair diploma of hoger onderwijs, 2 cycli) of gelijkgesteld
expert: master (universitair diploma of hoger onderwijs, 2 cycli) of gelijkgesteld
bestuurssecretaris: master (universitair diploma of hoger onderwijs, 2 cycli) of gelijkgesteld
B-NIVEAU

hoofddeskundige: bachelor (hoger onderwijs, 1 cyclus (of hoger)) of gelijkgesteld
deskundige: bachelor (hoger onderwijs, 1 cyclus (of hoger)) of gelijkgesteld
C-NIVEAU

hoofdmedewerker (technisch en administratief): hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld
medewerker (technisch en administratief): hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld
D-NIVEAU

hoofdassistent (technisch en administratief): geen diplomavoorwaarden
assistent (technisch en administratief): geen diplomavoorwaarden
Diploma's en attesten die, afhankelijk van het niveau van de functie, in aanmerking worden genomen:
Lees het ministerieel besluit hierover

Het provinciebestuur werkt relatief weinig met specifieke diplomavoorwaarden. Indien we wel specifieke diploma's vragen, wordt dit in de advertentie aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor architecten, industrieel ingenieurs, psychologen, ... .

Als je slaagt in de selectie maar niet het vereiste diploma heeft op het moment van de samenstelling van de wervingsreserve, kan je niet aangesteld worden.

Bij je sollicitatie volstaat een kopie van het vereiste diploma, wij vragen geen eensluidend afschrift.

Ik heb een buitenlands diploma. Wat nu?
Kandidaten die hun diploma in het buitenland behaalden, dienen een gelijkwaardigheid aan te vragen (homologatie) bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling NARIC-Vlaanderen.

Indien je een buitenlands diploma heeft, moet je vóór het einde van de inschrijvingstermijn een bewijs voorleggen dat je een aanvraag indiende tot gelijkwaardigheid. De termijn voor de afhandeling van de aanvraag begint te lopen vanaf het ogenblik dat het ingediende aanvraagdossier volledig is en bedraagt maximum 3 maanden.

Uiterlijk op het ogenblik van een eventuele aanstelling dien je dan het effectieve bewijs van de gelijkwaardigheid voor te leggen. Is de procedure op dat ogenblik nog niet afgerond, dan kan je enkel onder voorbehoud in de reserve worden opgenomen, maar nog niet onmiddellijk worden aangesteld.

Voor het aanvragen van een gelijkwaardigheidsbepaling neem je best contact op met:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
NARIC-Vlaanderen
H. Consciencegebouw - Toren 7a
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
naric@vlaanderen.be
Tel.: 02 553 97 44 (buitenlands diploma hoger onderwijs)
Tel.: 02 553 87 13 (buitenlands diploma secundair onderwijs)

Mijn diploma is niet in het Nederlands opgesteld. Wat nu?
Het provinciebestuur Vlaams-Brabant is een Nederlandstalig bestuur, onderworpen aan de taalwetgeving. Elk personeelslid moet de burger vlot kunnen informeren in het Nederlands.

Heb je je diploma, dat toegang geeft tot de vacature, in het buitenland behaald of in een niet-Nederlandstalige school? In beide gevallen moet je via een taalexamen aantonen dat je voldoende over de kennis van het Nederlands beschikt.

Enkel een taaltest via SELOR (selectiebureau van de Federale Overheid) kom je hiervoor in aanmerking. Je plant deze test op eigen houtje in. Ondertussen kan ja wel deelnemen aan onze proeven.

SELOR – Selectiebureau van de Federale Overheid
Dienst Taalexamens
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel

Nederlandstalige kandidaten
Tel.: 02-788 66 73 of – 66 32 of – 66 53 of – 66 56
E-mail: taal@selor.be

Franstalige kandidaten
Tel.: 02-788 66 31 – 66 67 – 66 68
E-mail: linguistique@selor.be

Ik heb een (arbeids)handicap
Het provinciebestuur voorziet redelijke aanpassingen binnen de selectieprocedure opdat je handicap je deelname aan de proeven niet verhindert.

Afhankelijk van selectieproeven en je handicap (visueel, motorisch, auditief of andere) kunnen wij bvb. volgende aanpassingen toestaan:

Testen op pc afleggen
Gebruik van een braillecomputer
Documenten examenvragen aanpassen (uitvergroten, meer witruimte,...)
Mondeling afnemen van een test
Tolk gebarentaal toestaan
Extra proeftijd toestaan
Hoe kan je aanpassingen aanvragen?

Tijdens je online sollicitatie duid je aan dat je een arbeidshandicap hebt (stap 1 in het online solliciteren)
Je omschrijft welke aanpassingen je zou willen bekomen (stap 6 in het online solliciteren)
Je bezorgt ons een bewijs van je (arbeids)handicap
Wij onderzoeken intern (in overleg met de deskundige toegankelijkheid) welke redelijke aanpassingen wij kunnen toestaan
Alle stappen doorlopen om te solliciteren, maar je krijgt geen bevestiging sollicitatie in je mailbox?
Meld je aan in het rekruteringsysteem en ga naar de lijst “Mijn sollicitaties”.
Hier zie je een overzicht van alle sollicitaties waaraan je begonnen bent, ongeacht of je ze volledig afgewerkt en ingediend hebt of niet (met uitzondering van de sollicitaties die je eventueel zelf uit het systeem/ de lijst verwijderd hebt).

Zoek in de lijst "Vacature" naar de door jou gekozen sollicitatie en kijk welke "Status" hierbij vermeld staat.
Staat hier "Concept" dan moet je je sollicitatie nog verzenden. Dit doe je door de vacature opnieuw op te zoeken (via "Zoeken naar functies" of via "Mijn sollicitaties") en druk op de knop "Solliciteren".
Eerder opgeslagen gegevens zullen terug beschikbaar/zichtbaar zijn en kunnen aangevuld worden.

Is jouw sollicitatie effectief verzonden naar de dienst personeelsbeleid, dan verschijnt de status "in bewerking". Je zal nog een bevestigingsmail ontvangen van je sollicitatie.

Zorg wel dat je dit alles doet voor de uiterste sollicitatiedatum.

Wanneer mag ik een uitnodiging verwachten?
Als je correct solliciteerde, krijg je een ontvangstmail, maar nog geen uitnodiging.

Wij starten pas met het uitnodigen van kandidaten op het ogenblik dat de inschrijvingen worden afgesloten. Stelde je je kandidaat aan de hand van het verplichte inschrijvingsformulier en voldoe je aan de voorwaarden, dan mag je ervan uitgaan dat je wordt uitgenodigd. We trachten reeds zoveel mogelijk data van de proeven in onze advertenties te verwerken.

Kan ik mijn kandidatuur nog stellen na de inschrijvingstermijn?
Wij kunnen zeker begrip opbrengen voor het feit dat je onze personeelsadvertentie te laat onder ogen kreeg, maar wij zijn helaas gebonden aan strikte procedures. Als een laattijdige kandidatuur toegelaten wordt tot de selectieproeven, zou dat in het meest extreme geval kunnen leiden tot een klacht van een andere kandidaat, wat zo goed als zeker de nietigverklaring van de volledige selectieprocedure betekent. Dat risico kunnen en willen we niet nemen.

Hoe verloopt de selectie: gewone procedure
De selectie bestaat uit twee luiken:

Een schriftelijk (of praktische en/of fysieke proef)
En een mondeling gedeelte.
Als een groot aantal kandidaten zich inschrijft, lassen we ook een schriftelijke preselectie in.
De preselectie

De preselectie is een schriftelijke test die max. 30 minuten n beslag neemt.
Aan de hand van een twintigtal meerkeuzevragen of vragen met een kort antwoord wordt gepeild naar de affiniteit met de sector.
De vragen zullen dan ook gaan over het vakgebied en over de provincie/het provinciebestuur (in beperkte mate).
Gelijktijdig met de preselectie wordt de schriftelijke proef afgelegd, zodat kandidaten zich slechts één maal voor de schriftelijke proeven moeten vrijmaken.
Indien je slaagt in de preselectie, wordt je schriftelijke proef ter correctie aan de jury voorgelegd.
Indien een groot aantal kandidaten slaagt voor de preselectie gaat enkel een vooraf bepaald aantal kandidaten door naar de volgende ronde.
De preselectie gebeurt m.a.w. niet op basis van het curriculum vitae.
Het schriftelijke of praktische gedeelte

De schriftelijke of praktische proef neemt maximaal drie uur in beslag.
De schriftelijke proef bestaat doorgaans uit een aantal redactievragen waarin we peilen naar schriftelijke communicatievaardigheden, vakkennis, probleemoplossend gedrag, gestructureerd en logisch denken,...
Een praktische proef bestaat uit een opdracht waarin we vaardigheden testen die je in de dagdagelijkse praktijk ook tegenkomt.
De vragen worden opgesteld door een jury die bestaat uit interne en externe specialisten uit de sector en houden rechtstreeks verband met de functie.
Indien je slaagt (min. 25/50), nodigen wij u uit voor het mondelinge gedeelte.
Het mondelinge gedeelte

Het selectiegesprek is een gesprek van ca. 45 minuten met de jury.
Tijdens dit gesprek peilen wij naar je motivatie, eventuele ervaring en diverse competenties.
Het is ook mogelijk dat je een kleine case wordt voorgelegd of dat wordt teruggegrepen naar de schriftelijke proef.
Om te slagen op dit onderdeel dien je min. 25/50 te behalen.
Het eindresultaat

De eindbeoordeling: indien je op beide onderdelen (schriftelijke en mondelinge deel) minimum 25/50 behaalt en een totaalscore van minimum 60/100 behaalt, word je opgenomen in de wervingsreserve.
Het resultaat van de preselectie telt hierin niet mee.
Op basis van de examenresultaten wordt een rangschikking opgemaakt. De functie zal worden aangeboden aan de eerst gerangschikte, indien die weigert aan de tweede, enzovoort...
De deputatie kan beslissen om een niet-vergelijkend examen te organiseren. In dit geval wordt een afweging van titels en verdiensten (op basis van opleiding en relevante ervaring) doorgevoerd.
Hoe verloopt de selectie: startbaanprocedure
Startbaanselectie

Schreef je je in voor een startbaanselectie (functies voorbehouden voor -26jarigen), dan doorloop je een verkorte selectie.
Deze selectie bestaat uit een interview met de betrokken leidinggevende en een medewerker van de dienst personeelsbeleid. Het interview neemt ongeveer 30 minuten in beslag.
Als een groot aantal kandidaten zich inschrijft, lassen we een preselectie in. (Preselectie: zie uitleg "hoe verloopt de selectie: gewone procedure").
Startbaanreserve

Om te slagen en opgenomen te worden in de startbaanreserve dien je 30/50 te behalen.
Startbaancontract

Startbaners krijgen vaak jaarcontracten en kunnen uiterlijk in dienst blijven tot het einde van het kwartaal waarin men de leeftijd van 26 jaar bereikt.
Hoe verloopt de selectie: verkorte procedure
Voor een aantal personeelsbehoeften die zeer snel moeten ingevuld worden. Hiervoor wordt een verkorte contractuele selectieprocedure georganiseerd.

De vacatures betreffen enkel tijdelijke contracten (bepaalde duur of vervangingscontracten)
De maximale tewerkstellingstermijn vanuit een verkorte selectie bedraagt 2 jaar.
Vanuit dergelijke procedure zijn er geen doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. Met dergelijk contract kan je ondertussen uiteraard wel deelnemen aan andere procedures.
Een verkorte selectie bestaat uit een grondig sollicitatiegesprek in combinatie met een korte schriftelijke of praktische proef. Beide onderdelen worden gelijktijdig afgenomen en zijn beiden eliminerend. In totaal dien je 30/50 te behalen om te slagen en opgenomen te kunnen worden in de reserve.
Wat moet ik kennen voor de proeven? Hoe kan ik me voorbereiden?
Het is niet de bedoeling dat je vastgestelde leerstof uit het hoofd gaat leren. We willen immers niet de persoon aanwerven die het best vanbuiten kan leren, maar wel diegene die over de vereiste capaciteiten beschikt.

De examenvragen zijn gebaseerd op de concrete taken en verantwoordelijkheden van de in te vullen functie.

Bij je uitnodiging ontvang je o.m. het functieprofiel. Zowel dit document als de advertentie kunnen een hulpmiddel zijn om via zoekmachines (bvb. Google) meer info te verzamelen over bepaalde kerntaken / trefwoorden / begrippen / instellingen... .

Wij moedigen ook aan om contact te nemen met de leidinggevende van de dienst/cel waar de betrekking vacant is. Deze persoon kan je concrete of aanvullende informatie geven over de vacature, de dienstwerking en de teamsamenstelling. Zo verwerf je de meest up-to-date informatie over de functie en kan je gerichter op zoek naar info om je degelijk voor te bereiden. Bij de dienst personeelsbeleid kan je terecht bij vragen of onduidelijkheden omtrent de procedure. Alle contactgegevens staan vermeld in de advertentie.

Wat moet ik kennen voor de proeven voor een leidinggevende functie?
Tijdens het selectieproces voor leidinggevenden willen we het persoonlijkheidsprofiel en andere relevante vaardigheden van de kandidaten nagaan. Dit gebeurt in samenwerking met een extern selectiebureau en aan de hand van gedragsproeven, het zogenaamde assessment center.

Deze bijkomende proef voor leidinggevenden vindt plaats na de mondelinge proef. Indien je de beoordeling 'geschikt' krijgt, word je opgenomen in de reserve en kom je in aanmerking voor een aanstelling.

Wat is een assessment?
Assessment oefeningen hebben tot doel concreet observeerbaar en functierelevant gedrag uit te lokken. Een oefening staat nooit op zich, maar kadert binnen een geheel proces waarbij de competenties van de persoon zo accuraat en betrouwbaar mogelijk in kaart worden gebracht. Sowieso wordt een assessment oefening gevolgd door een nabespreking en een gedrags- of competentiegericht expert-interview.

Hoe kan ik me voorbereiden op een assessment?

Algemeen
Zorg dat je fit en goed uitgerust bent. Een assessment is een vrij slopende aangelegenheid, men kijkt wat dat betreft ook of je een volhouder/doorzetter bent. Werk telkens geconcentreerd. Laat zien dat je de zaak serieus neemt. Denk niet van “oh, dat doe ik wel even”. De beoordelaars bij een assessment zijn ervaren gedragsdeskundigen en zij doorzien veel (het is tenslotte hun vak).

Interviews
Zorg dat je een goed beeld van je eigen capaciteiten en vaardigheden heeft en ook van de functie-eisen.
Zorg dat u toegedichte vaardigheden eigenschappen ook kunt illustreren met feitelijke voorbeelden.
Stel zelf ook vragen en probeer er een open en twee-richtingsgesprek van te maken.
Praat niet te veel, blijf “to the point”.

Intelligentietests
Voorbereiding op intelligentietests kan door middel van een paar goede oefeningen. Dit kan soms helpen, met name bij rekenkundige reeksen. Analogieën en ruimtelijk inzicht zijn door oefening (veel) minder goed te verhogen. Op het internet en in oefenboeken kan je oefenreeksen vinden.

Persoonlijkheidsvragenlijsten
Deze leveren meestal geen probleem op.
Doen alsof heeft weinig zin, uw echte persoonlijkheid komt in de gedragsoefeningen toch wel naar boven. Overdrijf dus niet, maar manifesteer uzelf in de vragenlijsten wel als een overtuigende en sterke kandidaat.

Rollenspelen
Ook hier bestaan oefenboeken voor, waarin de verschillende vaardigheden die bij rollenspelsituaties aan bod kunnen komen, uitgebreid worden beschreven. Oefen indien nodig van te voren, neem uw gedrag op met behulp van video en ga met een serieus en bekwaam persoon uw vertoonde gedrag na. Kijk ook naar uw ‘non verbale’ uitstraling.

Wat is een jury of examencommissie?
Een jury bestaat uit mannen en vrouwen die specialist zijn in enerzijds het vakgebied of de sector van de in te vullen functie (bijv. de sector leefmilieu, de welzijnssector, de huisvestingssector, e.d.) anderzijds in het selecteren van personeel.
De rechtstreeks leidinggevende maakt vaak deel uit van de vakjury.
Deze personen stellen de examenvragen op en baseren zich hiervoor op de concrete taken, verantwoordelijkheden en competenties noodzakelijk voor de in te vullen functie.

Hoe wordt de objectiviteit van het examen gegarandeerd?
De schriftelijke selectieproeven worden steeds anoniem afgenomen. Op het examenwerk zelf mag je nergens uw naam (of een ander herkenningsteken) noteren.

Je noteert je naam enkel op de voorziene plaats, aangeduid door de medewerker van de dienst personeelsbeleid die het examen begeleidt. Bij het indienen van je examenwerk wordt elke pagina genummerd. Dit nummer koppelt de dienst personeelsbeleid aan je naam. De jury ontvangt enkel de genummerde examenpagina's en kent bij de verbetering een score toe aan nummer. Nadat de dienst personeelsbeleid de scores van de vakjury ontvangt, worden de scores aan de namen van de kandidaten gekoppeld, o.b.v. het eerder toegekende nummer.

Pas nadat de resultaten van de schriftelijke proeven gekend zijn, ontvangt de vakjury de sollicitatieformulieren van de geslaagde kandidaten.

Ik ontving een brief dat ik geslaagd ben in de procedure. Wat nu?
Je ontving een brief "Proficiat, u bent geslaagd in de gehele selectieprocedure voor de functie van ...". Dit betekent dat je net de mondelinge proef achter de rug heeft en dat je zowel op de schriftelijke als op de mondelinge proef min. 25 op 50 behaalde, alsook een eindtotaal (= optelsom van beide proeven) van min. 60 op 100.

Op dat ogenblik kunnen wij je enkel meedelen dat je de proeven tot een goed einde bracht en voldoende scoorde om in de wervingsreserve van de desbetreffende vacature te worden opgenomen.

De officiële samenstelling van een reserve valt onder de bevoegdheid van de deputatie (beslissend orgaan binnen het bestuur) o.b.v. het aanstellingsdossier dat de dienst personeelsbeleid voorlegt ter goedkeuring. Omwille van de benodigde tijd om dergelijk dossier op te maken, de indientermijnen van het dossier en de data van de deputatievergaderingen is het best mogelijk dat er 3 à 4 weken zitten tussen bovenvermelde brief en de melding van aanstelling aan de hoogstgerangschikte laureaat.

Je bent de hoogstgerangschikte laureaat
Na de beslissing van de deputatie over het aanstellingsdossier brengen wij je op de hoogte van uw aanstelling. In eerste instantie gebeurt dit telefonisch en/of via e-mail, nadien ontvangt je nog een officieel ondertekende aanstellingsbrief.
Je krijgt een termijn van +/- 10 dagen om op ons aanbod in te gaan of te weigeren. Een weigering dient schriftelijk te gebeuren (via e-mail of per post).
Weiger je schriftelijk, dan ontvangt de volgende laureaat in de rangschikking ons aanbod met opnieuw dezelfde 'denktermijn'.

Je bent niet de hoogstgerangschikte laureaat
Pas van zodra de functie ingevuld is, ontvangen alle laureaten uit de selectie een brief met de officiële bevestiging van opname in de reserve en de vermelding van de duurtijd ervan.

Je hoeft dus niet ongerust te zijn indien je niet onmiddellijk nieuws van ons verneemt nadat je je laatste proef aflegde.

Wat is het doel van een wervingsreserve?
Zodra je slaagt voor de volledige selectieprocedure, word je opgenomen in een wervingsreserve, samengesteld voor die functie.

Gezien onze selectieproeven steeds taak- en functiegericht worden opgemaakt en functies doorheen de tijd evolueren, hebben onze wervingsreserves een beperkte houdbaarheid:
duurtijd reserves reguliere selecties: 3 jaar
duurtijd startbaanreserves & reserves verkorte selecties: 1 jaar.

De wervingsreserves worden in eerste instantie gebruikt voor de functies waarvoor ze zijn samengesteld. In tweede instantie kunnen deze wervingsreserves ook gebruikt worden om vergelijkbare functies in een andere of dezelfde dienst in te vullen.
Ben je opgenomen in een statutaire wervingsreserve, dan kan je ook dan gecontacteerd worden voor een contractuele functie (bepaalde of onbepaalde duur).
Eventuele aanstellingen gebeuren telkens op basis van uw rangschikking.

Kan ik een aanbod weigeren? Welke gevolgen heeft dit?
Ja. Als wij u een functie aanbieden, heb je het recht dit aanbod te weigeren. Deze weigering heeft geen enkele invloed op je rangschikking, noch op eventuele volgende aanbiedingen.
Bedrijfsfilm

Onze troeven

Medewerkers

5

Recente vacatures van Provincie Vlaams-Brabant

Hieronder vind je een aantal van de meest recente vacatures die door dit bedrijf zijn gepubliceerd. Klik op de vacaturetitel om een uitgebreide beschrijving van de vacature te bekijken.

Adres gegevens

Adres:Provincieplein 1
Postcode:3010
Stad:LEUVEN
Land:BE
Telefoon:+3216267000
Fax:+3216267015

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close