/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Vakman/Vakvrouw

De Vakman/Vakvrouw is polyvalent inzetbaar voor het uitvoeren van operationele taken volgens noodzaak voor de verschillende teams (Departement Stadsontwikkeling: Team Wegen, Team Magazijn en Team Groen, Departement Ondersteuning: Team Gebouwen & ICT). Afhankelijk van ervaring en opleiding zal de Vakman/Vakvrouw worden ingezet bij één van de teams. Daarnaast wordt een flexibele instelling verwacht om makkelijk te schakelen tussen verschillende uitvoerende taken.

Toelichting

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Lokaal bestuur Wetteren, meer bepaald, gemeentebestuur Wetteren heeft een vacature voor 4 Vakmannen of Vakvrouwen, voltijds contract voor onbepaalde duur.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Departement Stadsontwikkeling

Het departement Stadsontwikkeling heeft als doelstelling het milieubeleid, het ruimtelijk beleid, het mobiliteitsbeleid en de lokale economie van de gemeente in te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen.

Het departement staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van een langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast worden vergunningsaanvragen hier multidisciplinaire behandeld en de uitvoering van vergunningen gehandhaafd. Ook het opvolgen van de woonkwaliteit, het huisvestingsbeleid, de onmiddellijke milieu- en leefomgeving (afvalproblematiek, dierenwelzijn, …) behoort tot de taken van dit departement.

De uitvoering van beleidskeuze, het onderhoud van het openbaar domein en opvolging van werven wordt door de uitvoerende teams van het departement opgenomen. Het gaat zowel om groenonderhoud als wegenwerken en de daarbij behorende ondersteuning door het magazijn.

De 4 teams werken sterk samen aan het behalen van de doelstelling van het departement en zoeken afstemming met andere departementen. De medewerkers van de uitvoerende teams (Wegen, Groen en Magazijn) worden samen met de Vakmannen/Vakvrouwen van Gebouwen flexibel ingezet om de uitvoerende taken zo efficiënt en vlot mogelijk uit te voeren.

Team Groen

Het grootste team van departement Stadsontwikkeling is Team Groen. Het team Groen staat in voor het groenonderhoud in perken, bermen, open ruimte en de begraafplaatsen. Ook het beheer van onze groene openbare ruimte en bomen, de ongediertebestrijding en het dierenwelzijn zijn de verantwoordelijkheid van het team Groen.

Team Wegen

Team Wegen is verantwoordelijk voor alles wat wegenis(dossiers) betreft. Het team staat in voor alle aanleg, instandhouding en onderhoud van voetpaden, trage wegen, pleinen en straten in het openbaar domein van Wetteren. Naast het zelf uitvoeren van werken worden ook de werken uitbesteed aan aannemers. Het team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de werken. Ook projecten van nutsmaatschappijen en hogere overheden in ons openbaar domein worden opgevolgd en begeleid door het team. Het team zoekt daarin de goede afstemming en samenwerking met de betrokken partijen. Het team Wegen adviseert ook op bouwaanvragen en omgevingsvergunningen.

Team Magazijn

Team Magazijn bundelt alle activiteiten rond het gemeentelijk magazijn zelf, zoals voorraadbeheer en bestellingen, en de ondersteuning en belevering van de ploegen en de bodediensten tussen de vestigingen van het lokaal bestuur. De uitleendienst voor evenementen valt onder dit team. Daarnaast beheert, onderhoudt en herstelt de garage het gemeentelijk wagenpark, het materieel en de machines. De signalisatie op het openbaar domein, voor speciale evenementen en voor inname openbaar domein wordt ook verzorgd door dit team. Het zwerfvuil opsporen en opruimen, het legen van de openbare vuilbakken hoort ook tot de verantwoordelijkheid van het team magazijn.

Departement Ondersteuning

In het Departement Ondersteuning vind je alle teams waarvan de primaire taak is: ervoor zorgen dat andere teams van het Lokaal Bestuur hun werk naar behoren kunnen doen. Deze teams leveren nagenoeg geen directe diensten aan de bevolking, maar wel aan de medewerkers van het lokaal bestuur zelf. Zij zorgen voor ondersteuning en afstemming binnen de organisatie, maar even goed voor innovatie in de dienstverlening. Hun werk is minder zichtbaar, maar minstens even belangrijk dan dat van de extern gerichte diensten.

Team gebouwen &ICT

Team Gebouwen & ICT staat in voor gebouwen, meubilair en ICT-materiaal. De expertise van dit team is zeer ruim: van schilderwerken over elektriciteit tot software. Alle technische kennis van de eigen werkomgeving is hier gebundeld. Dit team zorgt voor al wat fysiek nodig is om te kunnen werken.

De Vakman/Vakvrouw (polyvalent) werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach van het team Groen, Wegen, Magazijn of Gebouwen & ICT naar gelang de aanstelling in het team.

Functieinhoud

Kerntaken

- bij het team Wegen behelst dit onder meer de volgende concrete taken:

· uitvoeren voorbereidende grondwerken;

· aanleggen en herstel van verhardingen (voetpaden, fietspaden, wegenis) in diverse materialen (wegverharding in klinkers, asfalt, beton, steenslag, kasseien, uitbreken en verplaatsen van tegels, kasseien, boordstenen, ...);

· aanleggen en herstel van rioleringen, opzoeken van mogelijke verstoppingen

· plaatsen van straatmeubilair (paaltjes, zitbanken, afsluitingen, vuilbakken, …)

· reinigen van grachten;

· aanleg en herstel van kunstwerken (duikers, kopmuren, …)

· het vegen van straten en het ruimen van kolken

· zorgen voor netheid van het openbaar domein d.m.v. een straatstofzuiger

- bij het team Groen behelst dit onder meer de volgende concrete taken:

· aanleggen van openbaar groen

· uitvoeren van ontwerp voor openbaar groen

· grondvoorbereiding en –verbetering;

· algemeen onderhoud en onkruidbestrijding van gazons, perken, wandel- en fietspaden;

· snoeien en aanplanten van planten, struiken, bomen, heesters, ...;

· maaien van wegbermen, maaien van kleine en grote grasoppervlakten;

· begieten van bloembakken;

· scheren van hagen;

· taken op de begraafplaatsen; uitvoeren van ontgravingen, uitstrooien van as van gecremeerde personen, delven en aanvullen van graven, assisteren bij begrafenisceremonies, plaatsen van as in columbarium;

· rattenbestrijding.

- bij het team Gebouwen & ICT behelst dit onder meer de volgende concrete taken:

· ondersteuning bieden aan de specialisten elektriciteit, schrijnwerk, loodgieterij en schilderwerk

· allerhande taken die bijdragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium

· ondersteuning bij renovatiewerken of kleine constructies, bijvoorbeeld metselwerken, dakwerken, vloeren plaatsen, …

- bij het team Magazijn behelst dit onder meer de volgende concrete taken:

· plaatsen van nieuwe of tijdelijke verkeersborden

· onderhouden, vervangen en herstellen verkeersborden;

· aanbrengen en vernieuwen van wegmarkeringen;

· het verdelen van de post naar de verschillende vestigingen van het lokaal bestuur en poststukken afleveren in De Post;

· opruimen van zwerfvuil en het lege van publieke vuilbakken;

· onderhoud van wagens, machines en materieel;

· leveren van uitgeleend materiaal van de uitleendienst.

- mogelijke taken van een meer polyvalent karakter kunnen zijn:

· ondersteuning bij evenementen in de voorbereiding en afronding:

o plaatsen nadars/herassen

o plaatsen signalisatie

o opbouwen chalets/tenten

· meedraaien in permanentiediensten op avonden en in weekenden

· meedraaien met de winterdiensten (strooien en sneeuwvrij maken van wegen)

- je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

· Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

· Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

· Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

· Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Vakspecifieke competenties

Pluspunten zijn ervaring in de bouwsector, tuinbouwsector of bij wegenwerken.

Functieprofiel

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

o Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

o Je bent in het bezit van een rijbewijs B op het moment van de aanstelling

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Aanbod

Wat bieden we?

· Een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur

· Een bruto maandloon tussen € 1929,60 (D1 trap 0) en € 3003,22 (D3 trap 27)

· Vast uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst

 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van 6,5 € per gewerkte dag (van 7u36’).
 • Een uitgebreid verlofstelsel: 31 dagen
 • Een hospitalisatieverzekering: gratis voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding van 0,24€/km
 • Een tweede pensioenpijler: 3,34%
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving.

Het examenprogramma gaat door op vrijdag 7 mei 2021 en bestaat uit twee delen:

 • een praktisch deel
 • een mondeling deel

Indien een groot aantal kandidaten, wordt ook vrijdag 21 mei 2021 voorzien.

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 26 april 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • rijbewijs
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar vacature@wetteren.be

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

15.04.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close