/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Technisch expert

De lokale besturen van Grobbendonk en Vorselaar gaan samen over tot de aanwerving van TECHNISCH EXPERT (A-niveau, voltijds).

De beide buurgemeenten werken intensief samen. Zo werkt de technische dienst logistiek samen, werd samengewerkt bij (her)aanleg van wegen en fietspaden (bv. omgeving Heiken, Zuiderbaan). Op dit moment wordt een groot riolerings- en wegenisproject met 9 straten samen aanbesteed.

Grobbendonk en Vorselaar zijn geen saaie overheidsadministraties maar organisaties met een grote dynamiek en een continu streven naar een optimale dienstverlening voor hun inwoners. Om dit te realiseren zoeken we enthousiaste en dynamische medewerkers. Mensen die waarden als samenwerken, klant- en resultaatgerichtheid, loyaliteit en kwaliteit belangrijk vinden.

Grobbendonk en Vorselaar werken intensief samen en zijn  organisaties met een grote dynamiek en ambitie. Beide besturen vinden een continu streven naar een optimale dienstverlening enorm belangrijk. Om dit te realiseren, zoeken we enthousiaste, dynamische en gedreven medewerkers. Mensen die waarden als samenwerken, klant- en resultaatgerichtheid, loyaliteit en kwaliteit belangrijk vinden.

Functieinhoud

Als Technisch Expert willen we je nauw betrekken bij verschillende grote investeringsprojecten. Met jouw expertise ondersteun je medewerkers van verschillende diensten bij de uitvoering van projecten inzake aanleg van wegen en riolering maar ook nieuwbouw/renovatie van gemeentelijke gebouwen.

Doel van de functie

De afdeling Ruimte heeft tot doel het beleid van de gemeenten m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium. De afdeling streeft ernaar om de woon-, leef en werkomgeving in de gemeenten te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.

Als technisch expert ondersteun je met jouw deskundigheid de medewerkers van verschillende diensten bij de uitvoering van het betreffende takenpakket waaronder wegen, riolering en onderhoudswerken van gebouwen.

Je staat met je technische expertise mee in voor het coördineren en voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het proces van overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer. Je wordt daar ook in ondersteund door collega’s.

Je bent nauw betrokken bij investeringsprojecten (bv. in wegen- en rioleringswerken: het gebruik van het Standaardbestek, opvolgen van werfvergaderingen, beoordelen van meetstaten) en grote projecten in eigen beheer en zorgt er mee voor dat deze tot een goed einde worden gebracht, met voldoende oog voor nazorg en onderhoud. Ook hier zijn volledige diensten mee ter jouwer beschikking. Jouw expertise komt van pas voor meerdere interne diensten binnen onze besturen.

Ervaring met landmeterschap, grondoverdrachten, concessies, het maken van opmetingen, technische tekeningen of interpreteren van plannen (dwg) zijn geen vereiste bij aanwerving maar zijn zeker een pluspunt.

Basistaken

Taken met betrekking tot beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Verrichten van beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk binnen het specifiek vakdomein om een vlotte en efficiënte behandeling en besluitvorming te bevorderen en het lokaal bestuur toe te laten op dit vlak een gefundeerd en onderbouwd beleid te voeren;
 • Verschaffen van (technische) adviezen aan het beleid en de diensten en opvolgen van de ontwikkelingen op dit vlak;
 • Verantwoordelijk zijn voor een zowel technisch als juridisch correcte voorbereiding van de dossiers die behoren tot het betrokken domein en zorgen voor een efficiënte en correcte uitvoering hiervan;
 • Opstellen van gedocumenteerde, verduidelijkende nota’s die problemen of noodzakelijke wijzigingen aankaarten;
 • Ontwikkelen van een strategische visie op het niveau van het beleidsdomein;
 • Opvolgen van de uitvoering van beleidsprioriteiten;
 • Signaleren van ontwikkelingen en trends.

Taken die betrekking hebben op overheidsopdrachten

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Instaan voor het technisch en administratief opvolgen van aanbestedingen, vanaf voorontwerp tot en met definitieve vrijgave van de borgtocht met betrekking tot uitbestede werken. Mogelijke dossiers situeren zich op vlak van wegenis, riolering en gebouwen;
 • Zelfstandig opvolgen van kleine tot middelgrote projecten die zich situeren op vlak van wegenis, riolering en gebouwen;
 • Verzorgen van alle administratieve taken en opdrachten met betrekking tot overheidsopdrachten: opmaken besluiten, bestekken, communicatie, ... ;
 • Vergelijken van offertes aan de hand van gunningscriteria (prijzen, kwaliteit, technisch...) en onderhandelen om een goede prijszetting en kwaliteit te garanderen;
 • Opvolgen, evalueren en bijsturen van overheidsopdrachten met het oog op een optimaal resultaat (bv. kwaliteitsgarantie, correcte levering en plaatsing van goederen of uitvoering van diensten conform bestek of bestelling, correcte facturatie van geleverde / geplaatste goederen of diensten;
 • Ondersteunen van collega’s en diensten bij het uitvoeren van overheidsopdrachten, alsook bij de meer complexe en / of technische aankoopdossiers;
 • Administratie en opdrachten met betrekking tot de voorbereiding van de grote werken in eigen beheer;
 • Fungeren als brugfunctie voor de genomen beslissingen en de verwezenlijking op het terrein;
 • Initiatief nemen voor overleg en samenwerking met de financiële dienst teneinde het juridisch proces van overheidsopdrachten correct te laten verlopen;
 • Administratieve opvolging van juridische dossiers inzake overheidsopdrachten. Taken met betrekking op het openbaar domein
 • Controle van de werken, ook van nutsmaatschappijen;
 • Opvolgen van standaardbestek en meetstaten;
 • Opvolgen van meldingen van burgers: ter plaatse problematiek vaststellen, verder opvolgen van de oplossing alsook de communicatie met de burger. Taken met betrekking op patrimoniumbeheer Dit omvat onder meer volgende taken:
 • Verzorgen en beheren van het gemeentelijk patrimonium, zowel gebouwen als gronden: mee instaan voor een goed onderhoud door hier een deskundige rol op te nemen en je technische expertise in te zetten;
 • Opvolgen van onderhoudscontracten en onderhandelen waar nodig;
 • Opvolgen van dossiers inzake aan- en verkoop van gronden en eigendommen;
 • Je ondersteunt het beleid met onderbouwde adviezen omtrent het patrimonium. Taken met betrekking tot dossierbeheer en administratie Dit omvat onder meer volgende taken:
 • Verwerken van (complexe) dossiers conform de opgelegde reglementering en verzorgen van de nodige informatie, administratie en taken met het oog op een efficiënte afhandeling en beslissing;
 • Beheer van (belangrijke) projecten en dossiers;
 • Instaan voor het ontwerp, redactie en voorbereiding van de dossiers voor de beleidsorganen;
 • Opvolgen toepasselijke wetgeving;
 • Aanwenden en verder ontwikkelen van eigen expertise met betrekking tot de opdrachten binnen de dienst;
 • Vertalen van beleidsopties naar een klantgerichte uitvoering, evaluatie en rapportering hiervan;
 • Communicatie naar burgers via infoblad, website, loket, sociale media in samenwerking met de deskundige communicatie.

Functieprofiel

Specifiek voor deze functie zoeken we iemand die beschikt over technische expertise, maar zeker ook van uitdagingen houdt, graag met mensen samenwerkt en mee aan de basis wil liggen van heel wat grote projecten voor Grobbendonk en Vorselaar! Bovendien hebben we fijne collega’s en een aangename werkomgeving in de aanbieding.

Selectieprocedure

Indienen van je kandidatuur

Heb je interesse in de job van Technisch Expert en wil je in aanmerking komen voor deze functie? Bezorg ons dan je sollicitatiebrief via vacatures@grobbendonk.be uiterlijk tegen 11 juli 2021 Vraag voor de zekerheid steeds naar een ontvangstbevestiging van je sollicitatie. Bij je motivatiebrief te voegen stukken:

 1. je uitgebreide levensloop (curriculum vitae)
 2. een kopie van het vereiste diploma (een masterdiploma of gelijkgesteld diploma) OF een bewijs van minimum 1 jaar relevante beroepservaring

Indien je slaagt voor het aanwervingsexamen, dien je nog volgende stukken te bezorgen:

 1. een uittreksel uit je geboorteakte (af te halen of online te bevragen bij het gemeentebestuur waar de geboorte werd aangegeven)
 2. een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) met de vermelding “bestemd voor openbaar bestuur” (af te halen of online te bevragen)

Indien op dat ogenblik uit deze stukken zou blijken dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn door de geslaagde voor het examen, dan kan deze zich geenszins beroepen op het feit dat hij/zij tot het examen werd toegelaten.

Aanwervingsvoorwaarden

Kandidaten dienen:

 • Houder te zijn van erkende diploma’s die toegang geven tot het niveau A1 – A3
  • een masterdiploma uitgereikt door
   • de universiteiten, met inbegrip van de daaraan verbonden scholen of gelijkgestelde inrichtingen;
   • een examencommissie ingesteld door de staat/gemeenschappen. -
  • of een gelijkwaardig diploma
  • ook als laatstejaarsstudent kom je in aanmerking
 • Indien je geen masterdiploma kan voorleggen, beschik je over een bewijs van minimum 1 jaar. relevante beroepservaring in een vergelijkbaar werk- & beleidsdomein. Voor de start van de selectieprocedure vragen we je een capaciteitstest op het niveau van de functie af te leggen. Slaag je voor de test, dan nemen we je mee in de selectieprocedure
 • Te slagen in een aanwervingsexamen.

Aanwervingsexamen

De selectieprocedure zal bestaan uit één of meerdere schriftelijke proeven en mondelinge proef. Om als geslaagd te worden beschouwd, dienen de kandidaten ten minste 50% te behalen op elke proef en 60% op de gehele selectieprocedure.

De schriftelijke proef is een thuisopdracht ter voorbereiding van de mondelinge proef. De thuisopdracht wordt via mail bezorgd op 30 juli 2021. Deze opdracht dien je terug in ten laatste op 6 augustus 2021.

Indien je slaagt voor het schriftelijk gedeelte van het aanwervingsexamen nodigen we je uit voor een mondeling gesprek. Deze gesprekken zijn ingepland op 12 augsutus 2021.

Na de mondelinge proef zullen de geslaagde kandidaten nog succesvol een psychotechnische proef moeten doorlopen.

Op basis van de resultaten van het schriftelijk en mondeling gedeelte wordt een wervingsreserve aangelegd van de geslaagde kandidaten. Deze wervingsreserve is 2 jaar geldig en kan eventueel verlengd worden tot 3 jaar.

Aanwervingsprocedure

Spijtig genoeg kunnen we je niet met alleen een sollicitatiegesprek in onze organisatie opnemen. We zijn verplicht voorgeschreven procedures te volgen. Indien je interesse hebt voor deze functie, moet je bijgevolg slagen voor een aanwervingsexamen.

Interesse? Bekijk snel de aanwervingsvoorwaarden en functieomschrijving op www.grobbendonk.be en www.vorselaar.be Hierin vind je uitgebreide informatie over de functie en timing van de procedure. Je kan je kandidaat stellen uiterlijk tot 11 juli 2021. Heb je vragen, neem dan gerust contact op met de algemeen directeurs: daan.ceulemans@grobbendonk.be of elly.beirinckx@vorselaar.be

Bijlage(n)

Locatie

De lokale besturen van Grobbendonk en Vorselaar

Publicatiedatum

08.06.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close