/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Technisch beambte 'schoonmaak - Regio Zuid', dienst Accommodatie

Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de schoonmaakploeg van de dienst accommodatie die instaat voor het onderhoud van diverse provinciale locaties, van de administratieve burelen tot de bezoekerscentra, verspreid over diverse locaties in West-Vlaanderen.

Je rapporteert aan de locatieverantwoordelijke. Naast deze dagelijkse aansturing ondersteunt de centrale dienst accommodatie alle schoonmaakpersoneel op het vlak van opmaak en opvolging werkplanning, evaluatie, bijscholing, werkkledij en aankoop producten, materialen en machines.


Basisdoelstelling

 • Je staat in voor de schoonmaak van de verschillende types lokalen (burelen, vergaderzalen, trappen, refters, sanitair, technische ruimtes en publieke ruimtes) in de locatie waar je bent tewerkgesteld
 • Je volgt daarbij het uitgewerkte schoonmaakprogramma
 • Je kan werken met een schrobzuigmachine
 • Je werkt volgens de professionele schoonmaaktechnieken

Toelichting

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende aanwervingsprocedure in het Nederlands, voor de aanwerving van een technisch beambte schoonmaak regio zuid (m/v) in contractueel verband (onbepaalde duur)(halftijds en/of voltijds) ten behoeve van de dienst Accommodatie – Regio Zuid West-Vlaanderen.

Aanwerving in contractueel verband (onbepaalde duur).

Deze selectieprocedure en de hierbij aangelegde wervingsreserve zal gebruikt worden voor de invulling van de functie van technisch beambte schoonmaak voor verschillende standplaatsen:

Ø Provinciaal Technisch Instituut – Kortrijk

Ø Provinciehuis Potyze – Ieper

Ø Provinciaal Bezoekerscentrum De Palingbeek – Ieper-Zillebeke

Ø Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers – Harelbeke

Ø Provinciedomein Bergelen – Wevelgem

Ø Wereldhuis West-Vlaanderen – Roeselare

Ø Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart – Diksmuide-Woumen

Ø Streekhuis Esenkasteel - Diksmuide

Voor meer informatie over de functies kan je terecht bij Huguette Couppé, sectiehoofd Catering & Cleaning, dienst Accomodatie– T 050/40 35 82 – E huguette.couppé@west-vlaanderen.be

Organisatie

https://www.west-vlaanderen.be/

Functieinhoud

GENERIEKE RESULTAATGEBIEDEN

Instaan voor praktische of logistieke taken

Dit omvat onder meer volgende taken :

 • Permanent nethouden van en zorg dragen voor de diverse gebouwen op basis van een opgelegde werkplanning
 • Juiste toepassing en dosering onderhoudsproducten
 • Correct gebruik en nethouden van materialen en apparatuur
 • Bestellen van materialen en producten
 • Controleren, preventief en periodiek onderhouden van het gebruikte materiaal (o.a. machines)


Polyvalent meewerken aan eenvoudige opdrachten

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Verzorgen van de catering van vergaderzalen, recepties, …

Informeren en helpen van de klant met het oog op een correcte en klantvriendelijke dienstverlening

Dit omvat onder meer volgende taken :

 • Geven van inlichtingen
 • Doorverwijzen van de klant indien nodig

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming

Dit omvat onder meer volgende taken :

 • Deelname en inbreng aan het werkoverleg
 • Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering
 • Aanbrengen van suggesties voor een betere, klantgerichte dienstverlening
 • Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, …
 • Opvolgen van mail en tijdsregistratie, informatie op intranet doornemen

Respecteren van de voorziene veiligheidsmaatregelen zodat de eigen veiligheid en die van collega’s, burgers en externen gewaarborgd blijft

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Dragen van de veiligheidskledij
 • Naleven van de veiligheidsvoorschriften
 • Rapporteren van onveilige situaties of inbreuken
 • Melden van defecten aan werkmateriaal
 • Aandacht voor veiligheidsetikettering op producten

PROFIEL

I. KERNCOMPETENTIES


Permanente ontwikkeling

o Leren uit eigen fouten en van ervaren collega’s

o Bereid om bij te leren

o Openstaan voor vernieuwing

o Openstaan voor feedback van anderen

o Nieuw geleerde zaken in de praktijk toepassen

Integriteit

o De bestaande regels en afspraken kennen, begrijpen en respecteren

o Eerlijk en betrouwbaar handelen

o Volledige en juiste informatie doorgeven

o Respect tonen voor anderen

II. GEDRAGSCOMPETENTIES


Kwaliteitsvol werken

o Het werk verzorgd en correct uitvoeren

o Taken tijdig en volledig afwerken zonder externe controle

o Zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het werk

o Eigen fouten opmerken en deze herstellen

Veilig werken

o Respecteren van procedures en veiligheidsvoorschriften

o Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken

o Oog hebben voor de veiligheid van anderen

o Machines veilig gebruiken en enkel waarvoor ze bestemd zijn

o Onveilige situaties signaleren

Samenwerken

o Afspraken naleven met leidinggevende en collega’s

o Anderen helpen

o Informatie en kennis delen met anderen

o Zich positief opstellen

Flexibiliteit

o Bereid om andere taken op te nemen

o Bereid om extra inspanningen te leveren

o Bijspringen op een andere werkplek als dit nodig is

Klantgerichtheid

o Vriendelijk en hulpvaardig zijn

o Kalm en geduldig blijven

o Aandacht besteden aan het eigen voorkomen

o Vragen of klachten beantwoorden op een beleefde en respectvolle manier

o Verantwoordelijkheid opnemen bij fouten of klachten

III. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

o Goed op de hoogte zijn van professionele schoonmaaktechnieken

o Zeer goede kennis van schoonmaakproducten, de werking ervan en de dosering

o Kennis van de apparatuur

o Kennis van de opbouw en organisatie van de eigen dienst

o Kennis van veiligheidsvoorschriften en materialen

o Kennis van het geïnformatiseerd tijdsregistratiesysteem en het intranet

EXTRA INFORMATIE

o Werken in ploegen

o Dragen van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

o Fysiek belastend werk

Functieprofiel

Algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden

1. Geen diplomavereiste;

2. Ervaring met schoonmaak in een professionele werkomgeving strekt tot aanbeveling.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van technisch beambte schoonmaak gaat van 23.068,25 euro tot 26.115,00 euro (salarisschaal E1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.westvlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx. U vindt daar tevens meer informatie over de extra legale voordelen.

Selectieprocedure

vereiste minima

1. Mondeling gedeelte................................................................... 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Tot het praktisch gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het mondeling gedeelte.

2. Praktisch gedeelte..................................................................... 24/40

Uitvoering van een opdracht m.b.t. de functie-inhoud.

Tijdens en na de praktische proef kan aan de kandidaten gevraagd worden toelichting te geven.

totaal........................................................................................ 48/80

Rangschikking, indienstroeping en geldigheidsduur

De kandidaten die de vereiste minima bereiken worden gerangschikt naar de voor de vergelijke selectieprocedure bekomen aantal punten. Is het totaal aantal punten gelijk, dan krijgen de kandidaten die het hoogste aantal punten bekomen hebben voor het laatste gedeelte voorrang.
Subsidiair krijgt de oudste de voorrang.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de inwerktijd worden toegelaten.

De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal. Deze reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.

Locatie

Meerder standplaatsen

Publicatiedatum

09.10.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close