/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Nieuw

Organisatie

Het lokaal bestuur van Tielt-Winge werft aan…

De lokale besturen van Tielt-Winge streven naar een duurzaam en haalbaar beleid waarbij de noden van de burgers, de financiële en materiële middelen en de beschikbaarheid van medewerkers in evenwicht blijven. In de eerste plaats zetten wij in op een professionele, efficiënte, vriendelijke en discrete dienstverlening, die transparant en toegankelijk is voor iedere burger. De uitwerking van deze missie gebeurt door een ploeg van gemotiveerde en dynamische medewerkers.

De dienst ruimtelijke ordening waakt over het ruimtegebruik van overheden en particulieren op het grondgebied Tielt-Winge. Hierbij stelt het de landelijke, groene en sociale waarden voorop. De dienst behandelt en adviseert omgevingsvergunningsaanvragen en planologische en stedenbouwkundige attesten. De dienst waakt over de realisatie van de doelstellingen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door ruimtelijke waarden en normen vast te leggen in ruimtelijke uitvoeringsplannen en een bouwverordening en door de handhaving van de regels tot goed samenleven.

Functieinhoud

ls omgevingsambtenaar – diensthoofd ruimtelijke ordening en stedenbouw sta je in voor het beheer en afhandelen van dossiers, zorg je voor een optimale informatiedoorstroming en communicatie (zowel intern als extern) en verleen je advies aan de burger en externe partners met betrekking tot de dienst.

Plaats in het organogram:rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd en geeft leiding aan de dienst

Beheer en afhandelen van dossiers

 • Opvolgen van diverse wetgeving binnen het beleidsdomein en deze implementeren binnen de dienst
 • Ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring van een vergunningsaanvraag, verzoek tot bijstelling en opvraag ontbrekende gegevens
 • Opmaak van vergunningen betreffende vegetatiewijzigingen
 • Op basis van de screeningsnota de beslissing nemen of de opmaak van een milieueffectenrapport noodzakelijk is
 • Eindverantwoordelijke en eindcontroleur voor de werkzaamheden binnen deze dienst en rond vraagstukken aangaande openbaar domein (inclusief openbare wegen) en alle procedures daaromtrent
 • Visievorming rond ruimtelijke planning
 • Opvolging dossiers i.v.m. rooilijnplannen, verkoop en aankoop gronden, behandeling in het algemeen van de dossiers inzake zakelijke rechten m.b.t. onroerend goederen en subsidies
 • Opstellen van aktes in verband met gratis grondafstand
 • Medewerking bij opmaken van R.U.P. en andere ruimtelijke ordeningsplannen, masterplanning
 • Klachtenbehandeling en –onderzoek voor dossiers eigen dienst
 • Gegevens invoeren en beheren m.b.t. geografisch informatiesysteem en functionele, dienstgebonden geïnformatiseerde systemen en databases
 • Actief zoeken naar mogelijke verbeteringen in de eigen werking en het proces
 • Opsporen van bouwmisdrijven
 • Opmaken en bijhouden van plannen- en vergunningenregister en de inventaris van onbebouwde percelen
 • Behandeling, opvolging en eindverantwoordelijke m.b.t. dossiers inzake trage wegen en zaak der wegen

Optimale informatiedoorstroming en communicatie

 • Verbindingsagent met het afdelingshoofd
 • Coördinerend ambtenaar van/binnen deze dienst met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van de actuele wetgeving, en het ondersteunen van de technische diensten door studie van de complexe dossiers
 • Centraal aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie wat betreft de opvolging van het ruimtelijk structuurplan
 • Contacten met externe functioneel bevoegde instanties op het gebied van

ruimtelijke ordening en stedenbouw en vertegenwoordigt het bestuur op (werf-) vergaderingen en in werkgroepen

 • Controle op de inplanning der werken
 • Werkt nauw en constructief samen met andere diensthoofden en collega’s binnen deze afdeling en verricht ondersteunende taken, op vraag van de algemeen directeur, naar andere gemeentelijke diensten toe
 • Secretaris gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
 • Volgt de budgetten voor zijn dienst op; reikt de nodige input aan voor budget(voorstellen)
 • Aansturing van alle medewerkers binnen de dienst

Adviesverlening en klantvriendelijkheid

 • Aanvragen van de adviezen aan de adviesinstanties en aan de provinciale of gewestelijke omgevingsvergunningscommissie en deelname aan het overleg
 • Opmaak van een gemeentelijk advies over aanvragen die worden behandeld door de gewestelijke of provinciale overheid en bij beroepsprocedures
 • Verstrekken van deskundig advies en ondersteuning van de visievorming van de beleidsorganen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Voorbereiden van beslissingen van het bestuur over het stedenbouwkundig aspect inzake omgevingsvergunning en coördineren van een aantal aspecten van het besluitvormingsproces inzake omgevingsvergunningen
 • Technisch en functioneel-juridisch adviseren van het gemeentelijk beleid i.v.m. eigen

functionele terrein

 • Verantwoordelijk voor door hem/haar opgestelde brieven, teksten, ontwerpen van college- of raadsbesluiten
 • Vriendelijke en klantgerichte omgang en behandeling van iedere burger
 • De burgers in staat stellen op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen m.b.t. hun dagelijks leven en als inwoner van de gemeente inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Verschaffen en opvolgen van stedenbouwkundige inlichtingen aan het publiek

Specifieke werking

 • Vervullen van specifieke en decretaal opgelegde functies als omgevingsambtenaar

Functieprofiel

Je hebt een bijzondere interesse voor omgevingsvergunningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw en bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau A. Voor een aanwerving in statutair dienstverband dien je te beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens 2 jaar. Voor een aanwerving in contractueel dienstverband dien je te beschikken over minstens 6 maanden relevante aantoonbare beroepservaring en ben je bereid om gedurende 18 maanden als waarnemend omgevingsambtenaar binnen de organisatie bijkomende vereiste ervaring te verwerven. Je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling en slaagt in de selectieprocedure voor aanwerving.

 1. Kennisaspecten
 • Grondige kennis van regelgeving omgevingsvergunning, ruimtelijke ordening en

stedenbouw, decreet lokaal bestuur, administratief recht en de werking van de gemeentelijke diensten

 • Kennis wetgeving overheidsopdrachten
 • Kennis moderne informaticatechnieken binnen eigen dienst

 1. Attitudevereisten en persoonlijkheidskenmerken
Verantwoordelijkheidszin en besluitvaardigheid · Neemt eindverantwoordelijkheid inzake dossiers omgevingsvergunning (ruimtelijke ordening en stedenbouw) , evenals controlerende, motiverende en opvolgende verantwoordelijkheden

· Leiden van team administratieve medewerkers en laat beslissingen die men zelf moet nemen niet aan een ander over

· Beleidsadviserend bij de uitwerking van nieuwe en bestaande projecten

Onafhankelijkheid tegenover externe beïnvloeding en maturiteit · Kunnen omgaan met sociale druk (zowel van burgers als van beleidsverantwoordelijke)

· Klantvriendelijk, behulpzaam, soepel, diplomatisch en correct kunnen omgaan met diverse bevolkingsgroepen, ondanks de wetgeving die soms diametraal ingaat tegen de aspiraties van de populatie

· Maakt adviezen op basis van inhoudelijke objectieve argumenten

Betrokkenheid en brede interesse voor het werkveld · Zin voor initiatief en inventiviteit

· Neemt deel aan opleidingen

· Informeert zich over nieuwe evoluties en volgt de ontwikkelingen in het vakgebied

· Gaat op structurele en proactieve wijze op zoek naar kwaliteitsverbetering voor de organisatie

Discretie · Discreet en respect voor het beroepsgeheim

· Sterke deontologische reflex en oog voor (professionele) onverenigbaarheden

· Gaat op respectvolle wijze om met anderen

· Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie

 1. Vaardigheden
Organisatievermogen en planning · Proactief plannen en organiseren

· Problemen onmiddellijk, zelfstandig en met inzicht kunnen oplossen en beslissingen nemen binnen een lange termijnvisie

· Sterk analytisch en synthetisch vermogen en administratieve en redactionele rapporteringsvaardigheden

· Oog voor probleemvoorkomende en probleemoplossende maatregelen

· Zin voor nauwkeurigheid

· Inschatten van probleemsituaties

· Kan doelen stellen en de uitvoering van projecten opvolgen

Vaktechnische vaardigheden · Een algemeen en grondig technisch-juridisch inzicht in de dossiers

· Assimilatievermogen voor evoluerende wetgeving

Leiding geven & goede communicatieve vaardigheden · Doorgedreven leidinggevende en communicatieve vaardigheden zoals onder meer medewerkers kunnen motiveren, diplomatisch kunnen bemiddelen, leiden van vergaderingen en een projectmatige aanpak kunnen opzetten en begeleiden

· Zin voor coördinatie en overleg met andere, interne en externe, diensten betrokken bij de sector omgevingsvergunningen

· Vlotte beheersing van de Nederlandse taal (schriftelijk en mondeling) en communiceert vlot met verschillende doelgroepen

· Luisterbereidheid t.a.v. de bevolking

· Vertrouwd met courante ict-toepassingen

· Toont zich leer- en aanpassingsbereid

Specifieke functiekenmerken · Bereid zijn buiten de normale uren te werken of meeruren te maken

· In teamverband kunnen werken

· Stressbestendig, empathisch en assertief

Deze functie- en profielbeschrijving zijn niet beperkend en kunnen, voor zover dit verenigbaar is met de rechtspositieregeling, ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de gemeente.

 1. Formele vereisten

Bij aanwerving:

 • In het bezit zijn van een diploma dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau A
 • Beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar (voor het statutair dienstverband) of minstens 6 maanden relevante aantoonbare beroepservaring en bereid zijn de bijkomende vereiste ervaring gedurende 18 maanden als waarnemend omgevingsambtenaar binnen de organisatie te verwerven (voor het contractueel dienstverband)
 • Slagen in de selectieprocedure voor aanwerving
 • Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling

Bij bevordering:

 • In het bezit zijn van een diploma dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau A
 • Beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar (voor het statutair dienstverband) of minstens 6 maanden relevante aantoonbare beroepservaring en bereid zijn de bijkomende vereiste ervaring gedurende 18 maanden als waarnemend omgevingsambtenaar binnen de organisatie te verwerven (voor het contractueel dienstverband)
 • Slagen in de selectieprocedure voor bevordering
 • Voldoen aan alle voorwaarden zoals beschreven in de rechtspositieregeling

Aanbod

Een maandwedde volgens de betrokken salarisschaal (minimale bruto geïndexeerde aanvangswedde van 3107,98 euro per maand), aangevuld met diverse vergoedingen en extralegale voordelen (o.m. maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering). Vorige openbare diensten worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige. Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden en een gunstige verlofregeling (32 vakantiedagen).

Graad/dienstverband:

Indien voldaan aan de voorwaarde betreffende de relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar: A1a-A3a voltijds statutair of indien geen 2 jaar relevante aantoonbare beroepservaring maar bereid om deze ervaring op te doen: A1a-A3a voltijds contractueel (contract bepaalde duur van 18 maanden) met oog op een statutaire aanstelling na een positieve beoordeling (na 18 maanden)

Selectieprocedure

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

 1. Inhoud selectieprocedure en samenstelling selectiecommissie
 • Selectieprocedure voor werving én bevordering (twee gedeelten)
Schriftelijk gedeelte (50 punten)
Grondige kennis decreet lokaal bestuur, administratief recht en kennis wetgeving overheidsopdrachten 10
Grondige kennis regelgeving omgevingsvergunning, stedenbouw en ruimtelijke ordening 10
Geïntegreerde case i.v.m. organisatie, managementproblematiek en dossierbehandeling binnen de eigen cel en/of adviesverlening 15
Synthese en commentaar van een voordracht of een ter beschikking gestelde tekst of dossier of het formuleren en beargumenteren van een stellingname rond een relevant actueel onderwerp 15

Mondeling gedeelte (50 punten – opgevat als ‘mini-assessment’)
Grondige test (rollenspel, analyse- en planningsoefening) i.v.m. de contact- en

communicatievaardigheden, leiding geven en managementaanpak

20

Diepgaand competentiegericht interview over attitude en algemene ontwikkeling 20
Presentatie en bespreking van de case uit het schriftelijk gedeelte 10

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten behalen op elk gedeelte

afzonderlijk (schriftelijk en mondeling) en 60 % op het geheel van de selectieprocedure.

 • Samenstelling van de selectiecommissie

1 (adjunct) algemeen directeur

1 omgevingsambtenaar van niveau A

1 ambtenaar van niveau A

Interesse? Kandidaturen (met gedetailleerd curriculum vitae, kopie van uw diploma en uittreksel strafregister model 1) worden uiterlijk tegen 31 maart 2019ingediend t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge. Dit kan d.m.v. een aangetekende brief (poststempel geldt als bewijs), afgifte tegen ontvangstbewijs of via e-mail. Meer informatie over het functie- en competentieprofiel, de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma zijn beschikbaar via www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 63 of personeelsdienst@tielt-winge.be).

Locatie

Tielt- Winge

Publicatiedatum

24.02.2019

Contactpersoon

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close