/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Manager grondgebonden zaken

Nieuw

Toelichting (weddeschaal, duur opdracht, etc)

De manager grondgebonden zaken wordt aangeworven in contractueel verband voor onbepaalde duur, voltijds, niveau A4a-A4b.

Organisatie

Voor deze functie wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar en kan met maximum twee jaar verlengd worden. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

Plaats in de organisatie:
De manager grondgebonden zaken werkt onder de leiding van de algemeen directeur. Hij maakt deel
uit van het managementteam.
De cluster grondgebonden zaken ontwikkelt, coördineert en voert een beleid uit op alle terreinen die
eerder grondgebonden van aard zijn of met infrastructuur te maken hebben. Dit omhelst o.a.:

 • Het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van een milieubeleid, afvalbeleid, beleid rond duurzaamheid, groenbeleid,…
 • Het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van een beleid op het vlak van ruimtelijke ordening en bouw
 • Het plannen en opvolgen van infrastructuurprojecten van de gemeente en het OCMW
 • Het ontwikkelen en onderhoud van gemeentelijk patrimonium en dat van het OCMW en openbare ruimte
 • Het (administratieve) beheer, verwerving en verkoop van onroerende goederen van de gemeente en het OCMW.

De cluster grondgebonden zaken omhelst de huidige buitendiensten (de technische dienst en de
groendienst) en de teams omgeving, facility en groen en grijs. Het betreffen veelal diensten in een
ingrijpend veranderingsproces waarbij nog niet alle functies zijn ingevuld. In totaal gaat het over een 60-
tal personeelsleden van niveau E tot A.

Functieinhoud

Hoofdoel van de functie
De manager grondgebonden stuurt de werking aan van alle teams die binnen de cluster
grondgebonden zaken vallen. Dit houdt in dat hij/zij:
 • de verschillende opdrachten waaraan zijn teams werken, coördineert
 • de werking van de respectievelijke teams permanent optimaliseert
 • de medewerkers in de respectievelijke teams aanstuurt en ondersteunt, en in het bijzonder, de leidinggevenden die rechtstreeks onder zijn leiding vallen
 • een aantal complexe dossiers die onder verantwoordelijkheid van de cluster grondgebonden zaken vallen, zelf beheert
Hij doet dit in het licht van de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie, onder
leiding van de algemeen directeur en in permanente samenwerking met het managementteam.

Functieprofiel

voor wie? Profiel (diplomavereisten)
Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A; je beschikt over een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld

Specifieke aanwervingsvereisten: Je beschikt over minimaal 4 jaar professionele leidinggevende ervaring.

Bij voorkeur beschik je ook over: ervaring met veranderingsmanagement, technische ervaring (verkeer en wegen, groendiensten, ruimtelijke ordening, ... )

De algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden
De algemene toelatingsvoorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren*
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk.

Aan de kandidaat die wordt aangesteld, zal gevraagd worden naar een uittreksel uit het strafregister, niet ouder van drie maanden. Als op dit uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

De algemene aanwervingsvoorwaarden:
De functie van manager grondgebonden zaken is vacant verklaard met een aanwervingsprocedure; wat betekent dat via deze procedure, zowel personen extern aan het bestuur als personeelsleden van het bestuur worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.
Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten:

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 De gemeente Meerhout is gelegen in de provincie Antwerpen, dat behoort tot het Nederlandse taalgebied. Iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlandse taalgebied gevestigd is, gebruikt uitsluitend de taal van zijn gebied. De kandidaten beschikken over een grondige kennis van de Nederlandse taal (spreken, lezen, schrijven en begrijpen).
 • slagen voor de selectieprocedure (lees verder p. 6: '3. Selectieprocedure en examendata')
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid (lees verder p. 5 'Diplomavereisten')

Aanbod

Ons aanbod:

De manager grondgebonden zaken wordt aangeworven in contractueel verband voor onbepaalde duur
De manager grondgebonden zaken ontvangt een maandelijkse wedde die valt in

de loonschaal A4a-A4b; bruto-maandwedde: 3 740,96 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (A4a met 0 jaren anciënniteit).

Als voorbeeld en louter ter illustratie vind je hieronder het brutoloon bij een:

 • anciënniteit van 5 jaar: 4 061 euro per maand
 • anciënniteit van 12 jaar: 4 693,98 euro per maand

De functie van manager grondgebonden zaken is open verklaard als knelpuntberoep waardoor relevante beroepservaring in de privésector, als zelfstandige en/of bij een andere overheid, onbeperkt in aanmerking kan genomen worden (zowel voor de graadanciënniteit, niveauanciënniteit als dienstanciënniteit).

Bovenop je loon heb je recht op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een zeer flexibele werkregeling met ruime glijtijden en beperkte stamtijden om een goede privé-werk balans te kunnen creëren
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen.
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler.

Selectieprocedure

meer info
Selectieprocedure en examendata
De selectieprocedure bestaat uit 3 delen:

 • Deel I: een schriftelijk gedeelte met competentieproef* en gevalstudie*; hiervoor moet de kandidaat minstens 30/50 behalen (60 %).
 • Deel II: een mondeling gedeelte, bestaande uit de presentatie van de opdracht en een grondig sollicitatiegesprek*; hiervoor moet de kandidaat ook minstens 30/50 behalen (60 %).
 • Deel III: een assessment; hiervoor moet de kandidaat 'geschikt' bevonden worden.

Data selectieproeven

 • maandag 30 september 2019: De weerhouden kandidaten ontvangen via e-mail een opdracht (bestaande uit een competentieproef en gevalstudie) dewelke ze thuis dienen voor te bereiden.

Uiterlijk op maandag 14 oktober 2019 om 10 uur: De kandidaten dienen hun opdracht in via e-mail aan cindy.bulen@meerhout.be.

 • donderdag 24 oktober 2019: presentatie opdracht met aansluitend een grondig sollicitatiegesprek.
 • november 2019: Assessment center in afspraak met de weerhouden kandidaat.

procedure
Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op vrijdag 20 september 2019 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis
 • of solliciteer via het e-loket van de gemeente door te klikken op 'solliciteer hier'

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.
 • een duidelijke staving van minimaal 4 jaar professionele leidinggevende ervaring

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

Voor extra info omtrent de jobinhoud kan je terecht bij:

Peter Verryt, hrm-directeur, op het nummer 014 24 70 90 of bij Flor Boven, algemeen directeur, op het nummer 014 24 99 23.

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure
kan je nalezen op de website www.meerhout.be of bekomen bij de personeelsdienst op het nummer
014 24 99 32 of personeel@meerhout.be.

Bijlage(n)

Locatie

Meerhout

Publicatiedatum

04.09.2019

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close