/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Elektricien - dienst Facilities

Generieke resultaatgebieden

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming

 Dit omvat onder meer volgende taken :

 • o   Constructief deelnemen aan het werkoverleg
 • o   Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering
 • o   Formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeter initiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening
 • o   Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben
 • o   Administratieve opvolging van het facilitair informatiesysteem

 

Adviseren van collega’s

Dit omvat onder meer volgende taken :

 • o   Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s
 • o   Helpen van de collega’s bij het uitvoeren van (moeilijke) taken
 • o   Ingrijpen in de taakuitvoering bij tegenslag of moeilijkheden
 • o   Vanuit technische expertise advies verlenen bij aankopen van materiaal (merken, types, kwaliteiten, hoeveelheden, prijzen)

 

Uitvoeren van technische opdrachten binnen de technische expertise

Dit omvat onder meer volgende taken :

 • o   Uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en aanpassingswerken
 • o   Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling
 • o   Verzamelen en invullen van noodzakelijke formulieren
 • o   Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen

 

Respecteren van de voorziene veiligheidsmaatregelen

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • o   Dragen van de veiligheidskledij en -schoenen
 • o   Naleven van de veiligheidsvoorschriften
 • o   Rapporteren van onveilige situaties of inbreuken
 • o   Melden van defecten aan werkmateriaal
 • o   Letten op correct gebruik van gepaste gereedschappen en hulpmaterialen

 

Profiel

KERNCOMPETENTIES

Permanente ontwikkeling

 • o   Eigen sterktes en zwaktes kennen.
 • o   Willen leren en kansen zoeken voor eigen ontwikkeling
 • o   Nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toepassen
 • o   Leren uit eigen fouten en van ervaren collega’s

 

Integriteit

 • o   Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk en fouten durven toegeven
 • o   Zorgvuldig en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie
 • o   Vasthouden aan normen
 • o   Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

 

GEDRAGSCOMPETENTIES

Zelfstandig werken

 • o   Structuur aanbrengen in eigen werk en zoeken naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen
 • o   Taken tijdig en volledige afwerken zonder externe controle
 • o   Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden
 •  

Kwaliteitsvol werken

 • o   Feedback vragen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk
 • o   Ingrijpen als de kwaliteit niet in orde is
 • o   Zich mee verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van alle diensten en producten binnen de dienst of sectie
 • o   Andere of vernieuwende werkwijzen uit proberen om kwaliteit te verbeteren

Samenwerken

 • o   Afspraken naleven met leidinggevende en collega’s
 • o   Overleggen en afspraken maken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • o   Zich positief opstellen en energie en dynamiek in de groep brengen

Flexibiliteit

 • o   Bereid om andere taken op te nemen
 • o   Bereid om extra inspanningen te leveren
 • o   Weerstand herkennen en hier gepast mee omgaan
 • o   Op praktische wijze plan of aanpak veranderen om het beoogde resultaat sneller te bereiken
 • o   Bereid om sporadisch avond- en of weekendwerk te presteren

Klantgerichtheid

 • o   Inspelen op vragen van de klanten en regels en afspraken respecteren
 • o   Zoeken naar oplossingen bij problemen
 • o   Verantwoordelijkheid opnemen bij fouten of klachten
 • o   Zien en/of zoeken van kansen en inspelen op signalen van klanten om klantentevredenheid te verhogen
 • o   Anticiperen op zaken in functie van een optimale dienstverlening 

Veilig werken

 • o   Respecteren van procedures en veiligheidsvoorschriften
 • o   Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken
 • o   Oog hebben voor de veiligheid van anderen
 • o   Machines veilig gebruiken en enkel waarvoor ze bestemd zijn
 • o   Onveilige situaties signaleren

Toelichting

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende aanwervingsprocedure in het Nederlands, voor de aanstelling van een elektricien (D1-3) (m/v) met voltijdse prestaties ten behoeve van de dienst Facilities, met aanleg van een wervingsreserve.

Aanwerving in contractueel verband met contract onbepaalde duur.

- standplaats: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld als elektricien binnen de technische onderhoudsploeg (TOP), die de dagelijkse aanvragen en/of storingen vanuit de diverse locaties van het provinciebestuur verwerkt . De TOP biedt ondersteuning aan gebouwbeheer (opvolging storingen) en aan facilitaire dienstverlening (ondersteuning evenementen, streaming, kantoorinrichting, …).

Basisdoelstelling

 • Je analyseert elektrische aanvragen/storingen en voert die technisch correct uit
 • Je gaat pro actief op zoek naar oplossingen waardoor elektrische storingen kunnen vermeden worden
 • Je staat in voor algemene onderhouds- en aanpassingswerken aan technische installaties van gebouwen op het vlak van elektriciteit, telefonie en data
 • Je bent verantwoordelijk voor het basisonderhoud en herstellingen aan sanitaire installaties
 • Je staat tijdens webinars, live events, streaming e.d.m. in om deze in de ether te brengen waarbij je verschillende types AVM gaat bedienen
 • Je werkt in teamverband en levert kwalitatief werk
 • Net zoals je collega’s binnen de technische onderhoudsploeg volg je de beoordeling en uitvoering van aanvragen en storingen ook administratief op in het digitale meldingsplatform
 • Je biedt algemene facilitaire ondersteuning bij de uitvoering van opdrachten voor de technische onderhoudsploeg, voornamelijk het bieden van ondersteuning bij verhuisoperaties, tentoonstellingen, evenementen, e.d.m., hetzij individueel, hetzij in teamverband

Vaktechnische competenties

 • Goede kennis van de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften
 • Grondige kennis van elektrische-, data- en telefonie-installaties op het huishoudelijk vlak en tertiaire sector (niet-industriële installaties)
 • Grondige kennis van het AREI-reglement
 • Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden
 • Basiskennis van podiumtechnieken en/of audiovisuele installaties
 • Basiskennis op het vlak van HVAC en sanitaire installaties
 • Kwalificatie BA5: veilig werken aan elektrische installaties (vakbekwaam persoon)

Extra informatie

 • Dragen van werkkledij
 • Occasioneel avondwerk en/of weekendwerk i.f.v. ondersteuning live events
 • Verplaatsingen in dienstverband

Functieprofiel

Algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk;
 • Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B;

Voor deze functie zijn er geen diplomavereisten.

(In het bezit zijn van een secundair diploma elektrische installaties, elektrische installatietechnieken of podiumtechnieken strekt tot aanbeveling. Zoniet, bereid om een BA5 opleiding te volgen met het oog op het verkrijgen van het BA5 attest).

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van geschoold arbeider gaat van 24.573,08 euro tot 33.811,08 euro (salarisschaal D1, index inbegrepen).

Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

 • · Maaltijdcheques (€ 8/dag)
 • · Vakantiegeld
 • · 35 jaarlijkse vakantiedagen
 • · Eindejaarstoelage
 • · Hospitalisatieverzekering
 • · Tweede pensioenspijler
 • · Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
 • · Fietsvergoeding
 • · Uitgebreide opleidingsmodelijkheden
 • · Sportaanbod

Selectieprocedure

Vereiste minima

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische proeven.

1. Mondeling gedeelte................................................................... 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Tot het praktisch gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het mondeling gedeelte.

2. Praktisch gedeelte..................................................................... 24/40

Uitvoering van een opdracht m.b.t. de functie-inhoud.

Tijdens en na de praktische proef kan aan de kandidaten gevraagd worden toelichting te geven.

totaal........................................................................................ 48/80

Rangschikking, indienstroeping en geldigheidsduur

De kandidaten die de vereiste minima bereiken worden gerangschikt naar de voor de vergelijkende selectieprocedure bekomen aantal punten. Is het totaal aantal punten gelijk, dan krijgen de kandidaten die het hoogste aantal punten bekomen hebben voor het laatste gedeelte voorrang.
Subsidiair krijgt de oudste de voorrang.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de inwerktijd worden toegelaten. Bij een externe aanwerving bedraagt de duur van de inwerktijd zes maanden.

Deze reserve kan ook gebruikt worden voor een tijdelijke functie of gelijkaardige invullingen.

De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal. Deze reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.

Locatie

SINT-ANDRIES

Publicatiedatum

12.05.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close