/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige watertoetser

Deskundige watertoetser - dienst Waterlopen

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen

Functieinhoud

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Waterlopen. De dienst Waterlopen staat in voor het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen. Naast onderhoudswerken beheert de dienst verschillende projecten ondermeer over wateroverlast en waterschaarste.

De dienst Waterlopen bestaat uit de secties Onderhoud West, Oost, Zuid en de sectie Ontwerp en advies. Je rapporteert aan het sectiehoofd Ontwerp en Advies.

Basisdoelstelling

Je staat in voor het behandelen van adviesvragen in het kader van de omgevingsvergunning met betrekking op het integraal waterbeheer, de zogenaamde watertoets. De dienst Waterlopen adviseert op jaarbasis zo’n 2000 dossiers.

· Je gaat voor bouwprojecten van derden (vb. verkavelingen, bedrijfsgebouwen,…) na of deze voldoende maatregelen genomen hebben om het hemelwater, dat op de verharde oppervlakte van hun project terecht komt, op te vangen en te hergebruiken, te laten infiltreren, te bufferen en/of vertraagd te laten afvoeren

· Je beoordeelt de impact van dat project op het provinciaal waterlopenstelsel op basis van technische plannen die in het omgevingsloket zijn ingediend

· Je maakt in nauw overleg met de respectievelijke districtsingenieur een inschatting van het projectvoorstel op het waterlopenstelsel.

Functieprofiel

Voor de aanwerving:

1. Op uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een bachelordiploma.

Voor de bevordering:

1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:

a. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben

b. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;

c. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;

2. Op uiterste inschrijvingsdatum 4 jaar niveauanciënniteit tellen in niveau C.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een deskundige (B1-B3) gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 13 december 2020 via de link die vermeld staat bij de vacature.

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving, bevordering en interne mobiliteit worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

Vereiste minima

1. Thuisopdracht………………………………............................................... 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor de thuisopdracht.

2. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ...................................................................... 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Totaal ............................................................................................... 48/80

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

20.11.2020
https://vacatures.pwv.prd.dileoz.online/

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close