/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige Kinderzorg (Coördinator Dienst voor Onthaalouders)

De deskundige Kinderzorg (coördinator Dienst voor Onthaalouders) staat in voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de Dienst Voor Onthaalouders. Hij/zij verankert de pedagogische visie in de werking van de opvangvoorzieningen en zorgt voor een vlot georganiseerde kinderopvang die aan de behoeften van alle belanghebbende partijen tegemoet komt.

De deskundige Kinderzorg (coördinator Dienst voor Onthaalouders) begeleidt en ondersteunt onthaalouders om zo integrale zorg en een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden aan de kinderen in de opvangvoorziening, treedt op als contactpersoon voor de ouders, neemt administratieve taken op zich, verstrekt informatie aan externe instanties en onderhoudt contacten met belanghebbende partijen.

Toelichting

Waarom werken voor Wetteren?

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins, de Dienst voor Onthaalouders Wetteren en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Departement Zorg & Welzijn: Het Departement Zorg & Welzijn is, uitgedrukt in voltijds equivalenten, met ruime voorsprong het grootste departement van het lokaal bestuur Wetteren. Het omvat activiteiten binnen de kinderzorg, thuiszorg en het maatschappelijk werk. Heel wat van de activiteiten binnen zorg en welzijn worden intergemeentelijk uitgebouwd waarbij het departement de regie en aansturing op zich neemt.

Team Kinderzorg: Het Team Kinderzorg is de samensmelting van de activiteiten van het kinderdagverblijf De Kleine Prins en de Dienst voor Onthaalouders. Hier bundelen we de activiteiten gericht naar de -2,5 jarigen (voorschoolse opvang). De activiteit heeft 141 vergunde kindplaatsen. Dit team staat ook in voor projectwerking gericht naar kinderen en jonge gezinnen. Ieder kind telt, daar gaan we voor!

De deskundige Kinderzorg (coördinator Dienst voor Onthaalouders) werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach Kinderzorg.

Functieinhoud

Tot het takenpakket van de deskundige kinderzorg (coördinator Dienst voor Onthaalouders) behoren volgende taken:

 • pedagogische werking

- uitstippelen van het pedagogisch klimaat/beleid, in overleg met de onthaalouders

- pedagogische concepten van de dienst vorm geven

- doelstellingen plannen en bewaken

- plaatsingsbeleid uitstippelen

- toetsen van pedagogisch handelen van de medewerkers

- pedagogische werkbegeleiding verstrekken

- implementatie en bewaking van een kindvolgsysteem

 • begeleiding van ouders

- ouderbeleid uitstippelen

- doelstellingen plannen en bewaken

- implementatie intake en procedure

- info-uitwisseling

- ouderparticipatie organiseren

- behoeften signaleren

- tevredenheidsmeting uitvoeren

- relatie onthaalouder – ouder bewaken

- bemiddelende rol onthaalouder - ouder opnemen

- discrete behandeling van informatie garanderen

- bereikbaarheid van coördinatoren verzekeren

 • begeleiding van onthaalouders

- uitstippelen van voorstellen voor werving, selectie, ontslag, statuten, overeenkomsten

- doelstellingen ivm medewerkersbeleid uitstippelen en bewaken

- functieomschrijving duidelijk stellen en erop toezien

- instap en begeleidingsprocedure van een nieuwe onthaalouder duidelijk stellen

- communicatiestroom verzorgen

- bemiddelende rol verzorgen tussen onthaalouders – ouders - bestuur

- continuïteit van de dienstverlening waarborgen

- bezetting opvolgen

- voorzien in vakliteratuur, in overlegmomenten, samenspraak en bijscholingsmomenten

- individuele werking bijsturen aan de hand van huisbezoeken, intervisie en functioneringsgesprekken

- leerresutaten integreren in de werking

- belangenbehartiging van onthaalouders bij het bestuur

- reglementering communiceren en toepassen

- continuïteit van de dienstverlening verzekeren

- besluitvormingsprocessen bewaken

 • infrastructuur

- toezicht op veiligheid en kwaliteit van de locaties

- toezicht op bereikbaarheid en gezondheid van de locaties

- opvolgen van contracten inzake verzekering

- verantwoordelijk voor voorstellen tot aankoop van materiaal

- signaleren van beperkingen

 • financiën

- budget opmaken

- subsidiebeleid opvolgen en subsidies aanvragen, opvolgen

- kosten/baten analyse en beheersing

- uitgaven/inkomsten verantwoorden in functie van kwaliteitsbeleid

- afstemmen met andere beleidsterreinen op financieel gebied

 • gezondheid, veiligheid en hygiëne

- toezien op hygiëne van personen en locaties, op gezonde voeding …

- EHBO-voorziening waarborgen

- crisisprocedures implementeren (levensbedreigende situatie, evacuatie, besmettelijke ziekte, …)

 • administratie

- inschrijvingen verwerken

- registratiesysteem voor aanwezigheden opvolgen

- informatieverwerkingsystemen implementeren en opvolgen

- verslagen bijhouden en verwerken

- dossiervorming verzekeren

- correspondentie en telefoons verzekeren

- inventaris op peil houden

- folders en schriftelijke berichten opmaken

 • kwaliteitsbeleid

- een visie en missie opstellen en naleven

- de werking in al haar facetten doorlichten

- voor elk terrein doelstellingen formuleren en met regelmaat deze doelstellingen toetsen en bijsturen

- een kwaliteitsplanning opmaken op korte en lange termijn

- tevredenheidsmeting uitvoeren bij alle betrokken partijen

- alle procedures, handelingen en resultaten overzichtelijk geactualiseerd in een kwaliteitshandboek neerschrijven

- behaalde kwaliteit bewaken en streven naar continue verbetering

 • externe relaties

- behoeften onderzoeken

- promotie van de dienst verzekeren

- lokale overlegstructuren bijwonen

- integratie in de gemeenschap

- regelgeving verduidelijken

- samenwerkingsverbanden met Kind & Gezin, regionale overlegstructuren, provinciale commisies, zorginspectie, … onderhouden

 • je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk:

· Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

· Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

· Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

· Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Functieprofiel

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

o Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

o Je bent in het bezit van een bachelor diploma in de sociale, agogische, pedagogische of gezondheidswetenschappen. (Check de brochure kwalificaties en attesten in de kinderopvang op www.kindengezin.be. Ga naar 'Kinderopvang > Sector baby's en peuters > Personen in de opvang > Kwalificaties en attesten'.)

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Aanbod

Wat bieden we?

· Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur

· Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)

· Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst

· Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst

· Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

· Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag (binnenkort verhoging)

· Een uitgebreid verlofstelsel

· Een hospitalisatieverzekering

· Een haard- en standplaatstoelage

· Eindejaarstoelage

· Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

· Een fietsvergoeding

· Een tweede pensioenpijler

· Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

· Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel op zaterdag 24 april 2021, als thuisopdracht, van 9u tot 12u.
 • een mondeling deel op vrijdag 7 mei 2021 en indien nodig ook op dinsdag 11 mei

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 10 april 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welke kanaal je deze vacature vernam,
 • diploma,
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar vacature@wetteren.be

Meer weten?

Over de procedure: Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of op het nummer 09 365 67 07.

Over de functie-inhoud: Sofie Pansaerts, teamcoach Kinderzorg via sofie.pansaerts@wetteren.be op het nummer 0471 88 02 93 of 09 366 71 40.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

10.04.2021
https://www.wetteren.be/vacature-deskundige-kinderzorg-onthaalouders

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close