/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige GIS (m/v), dienst EEIS

Organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking (EEIS), meer bepaald in de sectie ‘Kenniscentrum West’. Dit kenniscentrum stelt via diverse digitale platformen omgevingsinformatie over West-Vlaanderen ter beschikking en voert zowel intern als extern specifiek werk op maat van de klant uit.

Je rapporteert aan de GIS-coördinator en/of sectieverantwoordelijke.

Functieinhoud

III. Basisdoelstelling

 • Je verleent medewerking bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid met een gespecialiseerde vakkennis inzake de toegewezen beleidsmaterie.
 • Je staat de GIS-coördinator bij in zijn diverse verantwoordelijkheden over het GISWest platform. Dit houdt onder meer de volgende zaken in:
  • beheren/updaten van ruimtelijke datasets
  • beheren/aanpassen GISWest geoloketten/portaal
  • medewerking verlenen bij onderhoud/update GISWest platform.
 • Je begeleidt andere diensten en actoren op het vlak van gebruik, analyse en nieuwe behoeften van ruimtelijke data/authentieke bronnen en methodieken; je doet daarbij in eerste instantie vooral aan projectmatige uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn:
  • opbouwen, beheren en updaten van dienstgebonden datasets
  • begeleiding bij opstart/uitvoering projecten met ruimtelijke component
  • ondersteuning bij gebruik van geografische informatiesystemen.

IV. Generieke resultaatgebieden

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming

Dit omvat ondermeer volgende taken :

  • Constructief deelnemen aan het werkoverleg
  • Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken van de dossierbehandeling
  • Formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeter initiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening
  • Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben

Informeren en adviseren van de klant in het kader van dossierbehandeling

Dit omvat onder meer volgende taken :

  • Geven van inlichtingen en adviezen
  • Uitleg geven omtrent de procedure
  • Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures
  • Afleveren van de vereiste documenten
  • Opvolgen van de informatie die de klant opvraagt of bij de klant wordt opgevraagd

Adviseren van collega’s

Dit omvat ondermeer volgende taken :

  • Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s
  • Helpen van de collega’s bij het uitvoeren van (moeilijke) taken
  • Ingrijpen in de taakuitvoering bij tegenslag of moeilijkheden

Dossierbehandeling

Dit omvat ondermeer volgende taken :

  • Onderzoek uitvoeren op basis van de reglementering
  • Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier
  • Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling
  • Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten
  • Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen
  • Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie
  • Controleren en klasseren van afgewerkte dossiers
  • Documenteren van taken en opdrachten – opmaak van draaiboeken

Uitvoeren van technische opdrachten binnen de technische expertise

Dit omvat ondermeer volgende taken :

  • Uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en aanpassingswerken van de GIS-infrastructuur en -applicaties
  • Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling
  • Verzamelen en invullen van noodzakelijke formulieren
  • Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen
  • Updaten van het GISWest platform
  • Andere diensten begeleiden bij hun behoefte op het vlak van gebruik, analyse, methodieken en ontwikkeling van nieuwe tools in relatie met ruimtelijke data/authentieke bronnen

V. Specifieke resultaatgebieden

Functieprofiel

 1. KERNCOMPETENTIES

Permanente ontwikkeling

 • Eigen sterktes en zwaktes kennen.
 • Willen leren en kansen zoeken voor eigen ontwikkeling
 • Nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toepassen
 • Leren uit eigen fouten en van ervaren collega’s

Integriteit

 • Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk en fouten durven toegeven
 • Zorgvuldig en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie
 • Vasthouden aan normen
 • Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

 1. GEDRAGSCOMPETENTIES

Zelfstandig werken

 • Structuur aanbrengen in eigen werk en zoeken naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen
 • Taken tijdig en volledige afwerken zonder externe controle
 • Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden

Kwaliteitsvol werken

 • Feedback vragen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk
 • Ingrijpen als de kwaliteit niet in orde is
 • Zich mee verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van alle diensten en producten binnen de dienst of sectie
 • Andere of vernieuwende werkwijzen uitproberen om kwaliteit te verbeteren

Samenwerken

 • Afspraken naleven met leidinggevende en collega’s
 • Overleggen en afspraken maken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • Zich positief opstellen en energie en dynamiek in de groep brengen

Flexibiliteit

 • Bereid om andere taken op te nemen
 • Bereid om extra inspanningen te leveren
 • Weerstand herkennen en hier gepast mee omgaan
 • Op praktische wijze plan of aanpak veranderen om het beoogde resultaat sneller te bereiken

Klantgerichtheid

 • Inspelen op vragen van de klanten en regels en afspraken respecteren
 • Zoeken naar oplossingen bij problemen
 • Verantwoordelijkheid opnemen bij fouten of klachten
 • Zien en/of zoeken van kansen en inspelen op signalen van klanten om klantentevredenheid te verhogen
 • Anticiperen op zaken in functie van een optimale dienstverlening

 1. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

 • Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden
 • Goede kennis van en ervaring met geografische informatiesystemen
 • Ervaring met het werken met databanken
 • Kennis van de gangbare software van de dienst (Office 365 met onder meer Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams)
 • Sterke interesse en enthousiasme hebben in, en toepassen van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van ICT in het algemeen en van GIS en ruimtelijke dataverwerking in het bijzonder
 • Basiskennis van projectmanagement

Aanbod

 1. Salaris
De jaarlijkse bezoldiging van een deskundige (niveau B1-B3) gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

VII. Extra informatie

/

2020/64

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende combinatieprocedure via de procedure van externe aanwerving en bevordering, in het Nederlands, voor de aanstelling van een voltijds deskundige ‘GIS’ ten behoeve van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking (EEIS) te Brugge.

Externe aanwerving met een contract van onbepaalde duur, bevordering met behoud van statuut.

I: Algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden

 1. Voor de externe aanwerving:
 1. Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een bachelordiploma;
 2. Op de uiterste inschrijvingsdatum 2 jaar relevante en aantoonbare werkervaring kunnen bewijzen.
 1. Voor de bevordering:
 1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:

a. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben

b. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;

c. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;

 1. Op de uiterste inschrijvingsdatum 4 jaar niveauanciënniteit tellen in niveau C.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

 1. Selectieprogramma

De kandidaten die deelnemen via de procedure van externe aanwerving en bevordering worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

vereiste minima

1. Schriftelijk gedeelte………………………............................................................ 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden de kandidaten toegelaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte.

2. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.
De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ....................................................................................... 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL............................................................................................................... 48/80

 1. Rangschikking en indienstroeping

De kandidaten die de vereiste minima bereiken worden gerangschikt op één werfreserve voor de vergelijkende selectieprocedure. Is het totaal aantal punten gelijk, dan krijgen de kandidaten die het hoogste aantal punten bekomen hebben voor het laatste gedeelte voorrang. Subsidiair krijgt de oudste voorrang.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de proeftijd worden toegelaten.

Deze reserve kan ook gebruikt worden voor een tijdelijke functie of gelijkaardige invullingen.

 1. Voor de externe aanwerving:

Bij een externe aanwerving bedraagt de duur van de inwerktijd twaalf maanden.

 1. Voor de bevordering:

Bij een bevordering bedraagt de duur van de inwerktijd/proeftijd zes maanden.

 1. Wijze van inschrijving en uiterste inschrijvingsdatum

U kan zich enkel geldig inschrijven voor deze selectie tot en met maandag 8 februari 2021 via de link die vermeld staat bij de vacature.

 1. Extra informatie

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Susanne Wiesinger, sectiehoofd werving en selectie (tel. 050 40 34 11, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

Locatie

West-Vlaanderen

Publicatiedatum

21.01.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close