/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige Gezin (coördinator Huis van het Kind)

De deskundige Gezin (coördinator Huis van het Kind) bouwt aan een actief en levend netwerk waarin signalen en noden van ouders naar boven komen en kan deze vertalen naar vernieuwende projecten. De deskundige Gezin (coördinator Huis van het Kind) valt onder het team gezin maar zorgt samen met de collega coördinator mee voor de dagelijkse werking van het Huis van het Kind en de uitwerking van diverse projecten zowel binnen het luik preventieve gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning, sociale cohesie en inclusieprojecten van Laarne, Wichelen en Wetteren. Er wordt gebouwd aan een gezinsvriendelijk klimaat. De deskundige Gezin (coördinator Huis van het Kind) zorgt mee voor het behalen van de doelstellingen en stimuleert innovatie.

Toelichting

Waarom werken voor Wetteren?

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Departement Zorg & Welzijn: Het Departement Zorg & Welzijn is, uitgedrukt in voltijds equivalenten, met ruime voorsprong het grootste departement van het lokaal bestuur Wetteren. Het omvat activiteiten binnen de kinderzorg, thuiszorg en het maatschappelijk werk. Heel wat van de activiteiten binnen zorg en welzijn worden intergemeentelijk uitgebouwd waarbij het departement de regie en aansturing op zich neemt.

Team Gezin: Het Team Gezin is een symbiose van het Huis van het Kind (intergemeentelijk), het team Inclusie (integratiedienst) en het Initiatief Buitenschoolse Opvang aangevuld met projectwerking gericht naar kinderen en jonge gezinnen. Ieder kind telt, daar gaan we voor! We werken aan een pedagogisch klimaat dat maximale groeikansen biedt aan alle kinderen en gezinnen. We ondersteunen ouders, opvoeders en kinderbegeleiders in hun pedagogische taak. Ouder- en kinderparticipatie zijn voor ons geen loze woorden.

De deskundige Gezin (coördinator Huis van het Kind) werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach team Gezin.

Functieinhoud

Kerntaken:

- Je staat in voor het zelfstandig plannen en organiseren en opvolgen van het eigen project met als doel een kwalitatieve en duurzame uitvoering van het Huis van het Kind en inclusieprojecten Laarne, Wichelen, Wetteren:

· Je stelt je eigen planning op

· Je houdt overzicht over de verschillende projecten en overleggen

· Je schoolt je bij over relevante wetenschappelijke kaders, politieke kaders, integratiebeleid, …

· Je coördineert organisatorische en administratieve taken nodig voor de uitvoering van het project

· Je volgt je budget op en houdt rekening met de gemaakte afspraken (timing, inhoudelijke afspraken, …)

· Je rapporteert systematisch over de voorgang en de resultaten van je project naar de beleidspartners, de stuurgroep, de subsidiërende overheid. Je evalueert het resultaat en stuurt bij na overleg

- Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van een netwerk tussen de verschillende partners waardoor ze: elkaars dienstverlening beter leren kennen, die dienstverlening meer op elkaar afstemmen en ze zich engageren voor de doelstelling van het netwerk:

· Je bouwt hiervoor een formele, constructieve relatie op met verschillende partners

· Je creëert ontmoetingsmomenten tussen de verschillende partners, dit kan gaan over overlegmomenten, vormingen, intervisies, netwerkmomenten

· Je organiseert een netwerkevent waarop de partners geïnformeerd worden en input kunnen leveren over de werking van Huis van het Kind Laarne, Wichelen en Wetteren en inclusieprojecten. Je houdt op die manier Huis van het Kind Laarne, Wichelen en Wetteren actueel

· Je organiseert 3 à 4 maal per jaar een stuurgroep die samenkomt om de krijtlijnen voor het Huis van het Kind Laarne, Wichelen en Wetteren verder uit te tekenen

· Je neemt deel aan overlegorganen die een directe rol kunnen spelen bij het slagen van het project

- Op basis van noden en signalen, aangegeven door organisaties en burgers, ontwikkel je nieuwe acties. Dit steeds in samenwerking met een aantal/alle partners:

· Je verzamelt de noden en signalen van de partners en zet die om in projectvoorstellen

· Je gaat actief op zoek naar succesvolle praktijken en goeie voorbeelden om deze in nauwe samenwerking met de partners te vertalen naar de lokale context.

· Je gaat op zoek naar partners en motiveert hen om zich samen te engageren voor dat projectvoorstel

· Je brengt relevante partners samen om hun visie te stroomlijnen, af te stemmen en dat projectvoorstel vorm te geven. Je doet dit op een gestructureerde en planmatige wijze

· Je legt de gemaakte afspraken formeel vast en volgt die verder op

· Je ondersteunt de partners in de uitvoering van het projectvoorstel. Je doet dit zowel op logistiek als inhoudelijk vlak

· Je evalueert samen met de partners op regelmatige tijdstippen de actie en stuurt bij waar nodig

· Je volgt de acties financieel op

· Je zorgt er voor dat de acties op een onderbouwde manier bekend raken binnen de sector preventieve gezinsondersteuning

- Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met verschillende partners, burgers en eventuele andere diensten:

· Je creëert een formele, constructieve relatie met alle partners om zo samen te bouwen aan de visie

· Je verzamelt vragen, opmerkingen en signalen van de partners en gaat daar constructief mee om

· Je neemt een signaalfunctie op en neemt dit mee naar de betrokken diensten en partners

· Je werkt ook actief mee aan de signalenprocedure zo ontwikkelt binnen het lokaal welzijnsbeleid

· Je denkt samen met de partners na over een communicatiestrategie naar de ouders van de verschillende gemeenten

· Je bouwt die strategie uit en volgt die op

· Je creëert verschillende momenten waarop ouders kunnen participeren

· Je engageert je voor verschillende vormingen, vergaderingen om zo het Huis van het Kind Laarne, Wichelen en Wetteren te kunnen voorstellen

- Je sluit aan bij verschillende overleggen vanuit je expertise om de belangen van het netwerk te behartigen, bekendheid te geven aan het netwerk alsook adviezen te geven vanuit je expertise. Je doet dit zowel op structurele basis als op ad-hocbasis:

· Je legt en onderhoudt contacten met lokale stakeholders

· Je neemt deel aan overlegorganen die een directe rol kunnen spelen bij het slagen van het project.

· Je zoekt aansluiting bij bestaande lokale overlegcircuits en je zet zelf de nodige projectoverlegplatforms op

· Je bent een aanspreekpunt voor het Huis van het Kind en inclusieprojecten en zorgt dat je een degelijk antwoord formuleert op vragen van verschillende betrokkenen.

- Polyvalent meewerken aan dringende opdrachten of opportuniteiten in functie van de doelstellingen van het Huis van het Kind en inclusieprojecten

· Je volgt beleidsbeslissingen en thema’s nauw op en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om deze te koppelen aan bestaande acties, of gedetecteerde noden.

· Je bouwt aan een netwerk van lokale actoren en zet het Huis van het Kind Laarne, Wichelen en Wetteren actief op de voorgrond als bereidwillig en constructief netwerk.

· Je bent actief beschikbaar als contactpersoon.

· Je gaat actief op zoek naar opportuniteiten en legt die voor aan de partners.

- Je hebt kennis en expertise in het aanbieden van opvoedingsondersteuning.

· Kennis ontwikkelingspsychologie en –pathologie, gezinsfunctioneren en ouderlijke vaardigheden, mechanismen van kansarmoede en uitsluiting

· Gedrevenheid, een flexibele opstelling en interculturele affiniteit

· Communicatieve vaardigheden, beslissingskracht en probleemoplossende vaardigheden

- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

· Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

· Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

· Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

· Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Functieprofiel

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

o Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

o Je bent in het bezit van een bachelor diploma in de sociale, agogische, pedagogische of gezondheidswetenschappen. (Check eerst de brochure kwalificaties en attesten in de kinderopvang op www.kindengezin.be. Ga naar 'Kinderopvang > Sector baby's en peuters > Personen in de opvang > Kwalificaties en attesten'.)

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Aanbod

Wat bieden we?

· Een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur

· Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)

· Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst

· Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst

· Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

· Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag (binnenkort verhoging)

· Een uitgebreid verlofstelsel

· Een hospitalisatieverzekering

· Een haard- en standplaatstoelage

· Eindejaarstoelage

· Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

· Een fietsvergoeding

· Een tweede pensioenpijler

· Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

· Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

  • een schriftelijk deel op zaterdag 24 april 2021, als thuisopdracht, van 13u tot 16u.
  • een mondeling deel op dinsdag 4 mei 2021 en indien nodig ook op donderdag 6 mei

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 10 april 2021:

  • uitgebreid curriculum vitae,
  • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welke kanaal je deze vacature vernam,
  • diploma
  • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar vacature@wetteren.be

Meer weten?

Over de procedure: Els De Winter, deskundige personeel via vacature@wetteren.be of op het nummer 09 365 67 07.

Over de functie-inhoud: Lieneke De Landtsheer, Teamcoach Gezin via lieneke.delandtsheer@wetteren.be of op het nummer 09 365 73 73.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

10.04.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close