/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige 'Controlecel'

Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de Controle cel die weliswaar onafhankelijk toezicht uitvoert, maar functioneel deel uitmaakt van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking (EEIS). De Controle cel Provincie West-Vlaanderen voert de eerstelijnscontrole in Europese programma’s uit op alle Vlaamse projectpartners. Het betreft controle op de financiële rapportage via een digitaal platform. Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de controle cel.

Basisdoelstelling

o Je verleent technische, administratieve en adviserende ondersteuning bij de uitvoering van het financieel beleid in het algemeen en van de specifieke begeleiding van de controlecel van de Europese Programma’s in het bijzonder

o Je staat in voor de financiële controle van schuldvordering binnen verschillende Europese programma’s (bv. Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Seas)

o Je voert plaats bezoeken uit in het kader van deze controle

o Je geeft advies betreffende het correct opmaken van financiële claims aan de Vlaamse partners

o Je organiseert startgesprekken met Vlaamse partners om hen optimaal te informeren rond de programmaregelgeving.

Toelichting

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van externe aanwerving of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands, voor de aanstelling van een voltijds deskundige ‘controlecel’ ten behoeve van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking te Brugge.

Externe aanwerving met een contract van onbepaalde duur en interne mobiliteit met behoud van statuut.

Organisatie

Functieinhoud

Profiel

I. KERNCOMPETENTIES

Permanente ontwikkeling

o Eigen sterktes en zwaktes kennen.

o Willen leren en kansen zoeken voor eigen ontwikkeling

o Nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toepassen

o Leren uit eigen fouten en van ervaren collega’s

Integriteit

o Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk en fouten durven toegeven

o Zorgvuldig en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie

o Vasthouden aan normen

o Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

II. GEDRAGSCOMPETENTIES

Zelfstandig werken

o Structuur aanbrengen in eigen werk en zoeken naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen

o Taken tijdig en volledige afwerken zonder externe controle

o Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden

Kwaliteitsvol werken

o Feedback vragen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk o Ingrijpen als de kwaliteit niet in orde is

o Zich mee verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van alle diensten en producten binnen de dienst of sectie

o Andere of vernieuwende werkwijzen uit proberen om kwaliteit te verbeteren

Samenwerken

o Afspraken naleven met leidinggevende en collega’s

o Overleggen en afspraken maken om tot een gezamenlijk resultaat te komen

o Zich positief opstellen en energie en dynamiek in de groep brengen

Flexibiliteit

o Bereid om andere taken op te nemen

o Bereid om extra inspanningen te leveren

o Weerstand herkennen en hier gepast mee omgaan

o Op praktische wijze plan of aanpak veranderen om het beoogde resultaat sneller te bereiken

Klantgerichtheid

o Inspelen op vragen van de klanten en regels en afspraken respecteren

o Zoeken naar oplossingen bij problemen

o Verantwoordelijkheid opnemen bij fouten of klachten

o Zien en/of zoeken van kansen en inspelen op signalen van klanten om klantentevredenheid te verhogen

o Anticiperen op zaken in functie van een optimale dienstverlening

III. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

o Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

o Kennis van de Europese regelgeving m.b.t. structuurfondsen o Kennis van Engels en Frans.

Extra informatie

o verplaatsingen in dienstverband zoals bijvoorbeeld voor controles ter plaatse

Functieprofiel

Voor de externe aanwerving:

1. Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een bachelorsdiploma

2. Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een deskundige (niveau B1-B3) gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.westvlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

Selectieprocedure

vereiste minima

DEEL 1. Assessment/psychotechnische proeven …………………slagen voor het Assessment Center

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten zijn bindend om toegelaten te worden tot de mondelinge proef.

DEEL 2. Mondeling gedeelte ......................................................................... 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de proeftijd worden toegelaten. Deze reserve kan ook gebruikt worden voor een tijdelijke functie of gelijkaardige invullingen.

Voor de externe aanwerving: Bij een externe aanwerving bedraagt de duur van de inwerktijd twaalf maanden.

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 29 november 2020 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Locatie

Provinciehuis Boeverbos, Brugge

Publicatiedatum

06.11.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close