/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Coördinator financiële dienstverlening agentschappen

Organisatie

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Functieinhoud

Je maakt deel uit van de dienst Financiën. De dienst Financiën staat in voor de coördinatie van de financiële processen van het provinciebestuur West-Vlaanderen en het ontwikkelen van een gezond financieel beleid. De financiële processen worden geïntegreerd benaderd, m.n. vanuit de componenten meerjarenplan en boekhouding. De dienst Financiën ondersteunt ook haar extern verzelfstandigde agentschappen op een gestructureerde wijze in hun financiële processen.

De dienst Financiën organiseert eveneens de eerstelijnscontrolewerkzaamheden op Europese programmadossiers voor het Vlaamse gebiedsdeel. Het betreft de eerstelijnscontrole op de financiële rapportage van projectpartners.

Je wordt als adjunct-adviseur tewerkgesteld binnen de dienst Financiën om de relaties met de extern verzelfstandigde agentschappen inzake financiële dienstverlening te behartigen en verder te professionaliseren. Je werkt daartoe actief mee in deze financiële processen.

Je rapporteert aan het diensthoofd.

o Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces, de implementatie en de bijsturing van de ondersteuning van de extern verzelfstandigde agentschappen in hun financiële processen

o Je formuleert concrete voorstellen voor vernieuwing en bijsturing en werkt hiervoor samen met het diensthoofd Financiën en de dienst Economie en Europese en Internationale Samenwerking die de globale afstemming tussen de provincie en haar agentschappen opneemt

o Je treedt op als centraal aanspreekpunt en go-between tussen de dienst Financiën en de agentschappen

o Je ondersteunt de agentschappen die de BBC-regelgeving moeten volgen bij de opmaak van hun beleidsrapporten en opvolgingsrapportering. Je maakt hiervoor ook gebruik van de rapporteringsmogelijkheden die de software (ter ondersteuning van de financiële processen) biedt en ontsluit financiële data met aangepaste tools (zoals PowerBI) op basis van functionele analyses om zo de agentschappen te ondersteunen

o Je volgt tussentijds op dat de afgesproken resultaten tijdig behaald worden

o Je helpt procedures te verbeteren en ze te documenteren in handleidingen

o Je beheerst en ontwikkelt jouw eigen materie: boekhoudwetgeving en het besluit over de Beleids- en Beheerscyclus (of kortweg de BBC-regelgeving)

o Je draagt bij tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de dienst

Functieprofiel

A. Voor de externe aanwerving:

1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een specifiek masterdiploma (nl. handelsingenieur, handelswetenschappen, business economics of (toegepaste) economische wetenschappen);

2. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

B. Voor de bevordering:

1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:

a. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben

b. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;

c. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;

2. Op de datum van indiensttreding vier jaar niveauanciënniteit tellen in niveau B of C;

3. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen

geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

Wij bieden een geïndexeerd loon volgens barema (loonschaal A1-3, index inbegrepen: 38.801,23 euro tot 60.377,20 euro).

Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit.

Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

  • Maaltijdcheques (€ 8/dag)
  • Vakantiegeld
  • 35 jaarlijkse vakantiedagen
  • Eindejaarstoelage
  • Hospitalisatieverzekering
  • Tweede pensioenspijler
  • Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
  • Fietsvergoeding
  • Uitgebreide opleidingsmodelijkheden

Selectieprocedure

U kan zich enkel geldig inschrijven voor deze selectie tot en met 04 november 2021 via de link die vermeld staat bij de vacature.

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving en bevordering worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

vereiste minima

1. Eliminerend assessment............................................................................................. 24/40

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment.

2. Mondeling gedeelte .................................................................................................. 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Totaal ....................................................................................................................... 48/80

Locatie

Provinciehuis Boeverbos

Publicatiedatum

09.10.2021
https://vacatures.pwv.prd.dileoz.online/

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close