/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Beheerder van de entiteit sociale ontwikkeling (m/v/x)

De visie van het OCMW is om er voor te zorgen dat elke burger een leven leidt dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. De opdracht van het OCMW van Jette bestaat eruit om 

Daartoe bevordert het OCMW het welzijn en de vaardigheden van zijn personeel door diensten en kwaliteitsinfrastructuur ter beschikking te stellen.

Om aan zijn missie te voldoen gaat het OCMW van Jette over tot de aanwerving van een beheerder van de entiteit Sociale Ontwikkeling, onder voltijds contract voor onbepaalde duur.

Organisatie

De opdracht van het OCMW van Jette bestaat eruit om tegemoet te komen aan de noden en verzoeken van de burgers betreffende sociale hulp en dit door hen te verwelkomen en hun de nodige ondersteuning te bieden, waarbij men hen begeleidt naar een maximale autonomie met respect voor hun verschillen en de wetgeving.

Functieinhoud

Opdracht – Algemeen doel

De entiteitsbeheerder werkt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van het Departement Maatschappelijk Welzijn. Hij/zij leidt de medewerkers, organiseert en houdt toezicht op hun dagelijkse activiteiten met als doel een efficiënte werking van het team te verzekeren en de vastgestelde operationele doelstellingen te bereiken. Hij/zij waakt erover dat zij een goed evenwicht wordt gevonden tussen de wettelijke en beleidsbeperkingen en de sociale dimensie verbonden aan hun functie. Hierbij staat de gebruiker centraal. Hij/zij waakt over de samenhang van het werk van zijn team in samenwerking met de andere sociale diensten.

Resultaatdomeinen – Belangrijkste taken

 1. BEHEER EN ONTWIKKELING VAN DE PROJECTEN
 • Overeenkomsten en partnerschappen opstellen, diverse projecten opvolgen en ontwikkelen in het kader van de voedselhulp (FEAD), het Jonge Kind en het ouderschap
 • Activiteiten in verband met de subsidie bestemd voor de promotie van de deelname en de sociale activering van de gebruikers van het OCMW beheren en ontwikkelen
 • Activiteiten met betrekking tot de GPMI sociale activering uitwerken en ontwikkelen
 • Een netwerk van interne en externe contacten onderhouden om de verspreiding en de harmonisatie van de informatie te waarborgen, onder andere via de Jetse sociale coördinatie
 • Projectoproepen, steeds in het kader van de Jetse sociale coördinatie, opstarten en opvolgen
 • Geestelijke gezondheid: deelnemen aan het Psy107 netwerk en de tenlasteneming van deze problematiek intern structureren, in verband met de sociale activering
 • Activiteitsverslagen opstellen en de opvolging naar de overlegorganen verzekeren (Vast Bureau, Raad voor Maatschappelijk welzijn)

2. DAGELIJKSE PLANNING EN ORGANISATIE De dagelijkse activiteiten van het team plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en, zo nodig, bijsturen en hierover verslag uitbrengen zodat deze activiteiten doeltreffend kunnen uitgevoerd worden.

 • De opdrachten evenwichtig verdelen tussen de medewerkers
 • Eenduidige procedures of richtlijnen op punt stellen
 • Verslag uitbrengen over de vooruitgang en de resultaten, de knelpunten melden
 • De wetgevende ontwikkelingen verbonden aan de functie van nabij volgen (Wet, K.B., omzendbrieven)
 • Vergaderingen organiseren en actief deelnemen
 • Waken over het respecteren van de reglementen en de deontologische principes

3. DE MEDEWERKERS LEIDEN De medewerkers leiden en motiveren met als doel hen aan te moedigen tot optimale prestaties, betrokkenheid en verbetering.

 • Nieuwe medewerkers onthalen en hen de nuttige informatie doorgeven
 • Een opleidingsplan opstellen gericht op de noden van het terrein
 • Plannings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken voeren
 • Het werk van de maatschappelijk werkers omkaderen onder andere door de lezing van de sociale dossiers, ondersteuningswerk
 • Openstaan voor de (individuele) problemen van de medewerker en bemiddelen bij conflicten tussen personeelsleden van het team

4. DE ACTIVITEITEN SUPERVISEREN – RISICOBEHEER (interne controle) De activiteiten binnen het team van nabij opvolgen met als doel ervoor te zorgen dat de werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en procedures.

 • De kwaliteit van de geleverde dienstverlening aan het publiek controleren
 • De prestaties van het team regelmatig controleren, ook in functie van de timing, en zo nodig bijsturen
 • Het lezen en opvolgen van de sociale verslagen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verzekeren
 • De klachten onderzoeken en oplossen (van de gebruikers of het personeel)
 • De GPMI sociale activering opvolgen: centralisatie en implementatie van een tijdschema, opvolging van de tijdige voltooiing van periodieke evaluaties, sociale verslagen, afstemming tussen de inhoud van het GPMI en het project/gebruikersprofiel, ...

Functieprofiel

 • In het bezit zijn van het diploma van maatschappelijk werker of het diploma van assistent in de psychologie.
 • Bij voorkeur houder zijn van het noodzakelijke taalbrevet voor de functie afgeleverd door de dienst SELOR (artikels 8 en 12).
 • Managementervaring hebben is een pluspunt.
 • Goede kennis van de wetgeving met betrekking op het OCMW.

Aanbod

Contract

Aanwerving onder voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 01.04.2021.

Weddeschaal (BH1-3 + entiteitsbeheerpremie) + mogelijkheid van overname van het aantal dienstjaren nuttig voor de functie + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van het openbaar vervoer buiten het Brusselse Gewest + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime van verlof en vrijstellingen.

Selectieprocedure

Solliciteren

Kandidaturen + kopie van het diploma op te sturen naar:

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2021/005 moeten ons ten laatste toekomen op 08.03.2021 (de poststempel geldt als bewijs).

Opgelet : enkel de kandidaturen die aan de criteria van het vereiste diploma voldoen zullen behandeld worden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door te solliciteren bij het OCMW van Jette stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Het OCMW verwerkt deze gegevens enkel in het kader van een aanwervingsprocedure en deelt deze met derden uitsluitend voor de administratieve opvolging bij aanwerving. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doelstellingen en worden gewist wanneer het duidelijk is dat uw kandidatuur niet werd weerhouden.

Conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken, laten corrigeren en zo nodig laten wissen. Indien u wenst gebruik te maken van uw rechten, kan u hiervoor mailen naar dpo@jette.irisnet.be

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop het OCMW van Jette uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.privacycommission.be

Gelijke kansen en diversiteit

Het OCMW van Jette bevordert gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het OCMW van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden.

Locatie

Jette

Publicatiedatum

19.02.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close