/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Algemeen directeur

Het gemeentebestuur Tervuren gaat over tot de aanwerving van een algemeen directeur voor onmiddellijke indiensttreding.

Er wordt een statutaire wervingsreserve aangelegd voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging (tot maximaal 5 jaar).

Organisatie

Een groen, modern en vooral bruisend Tervuren. Dat is de omgeving waar bijna 400 medewerkers van de gemeente en het Sociaal Huis elke dag het beste van zichzelf geven. Een dienstverlening op maat van elke burger. Ook zin in een job in jouw buurt? Dan maak jij binnenkort misschien deel uit van onze ploeg.

Functieinhoud

De algemeen directeur is de eerste adviseur van het bestuur en heeft als doel de bestuursorganen te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen, het verzekeren van een adequate dienstverlening aan de bevolking en het stimuleren en realiseren van maximale effectiviteit en efficiëntie in de dienstverlening met betrekking tot de welvaarts- en welzijnsopdracht ten aanzien van alle burgers en cliënten.

Als hoofd van de administratie is de algemeen directeur de schakel tussen het personeel en beleid. Via de uitvoering van de beslissingen draagt de algemeen directeur bij tot het realiseren van de doelstellingen. Door de verantwoordelijkheid inzake de meerjarenplanning wordt er door de algemeen directeur mee draagkracht gegeven aan een lange termijn visie. Bij dit alles bewaakt hij/zij de wettelijkheid van de beslissingen van het bestuur.

Functieprofiel

 • Je beschikt over volgende competenties: samenwerken, betrokken zijn en kwalitatief handelen, multidisciplinaire teams aansturen, competenties managen, strategische allianties opbouwen, communiceren met impact, organisatie opbouwen, organisatiesensitiviteit en organisatiebetrokkenheid.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of hieraan gelijkgesteld.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring. Relevante beroepservaring is werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het gemeentebestuur. Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige zijn opgedaan.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dat wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) dat dient te worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit.

Aanbod

Wat bieden wij aan?

 • Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader
 • Een aantrekkelijk verloningspakket: salarisschaal volgens klasse 4
 • Een glijdend uurrooster
 • Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis
 • Maaltijdcheques van 8 euro waarvan 1,1 euro ten laatste van het personeelslid
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Fietspremie
 • Hospitalisatieverzekering

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt als volgt bepaald:

 1. Psychotechnisch gedeelte (geschikt of niet geschikt) Testen waarbij de capaciteiten, de emotionele weerstand, de samenwerking, de intellectuele openheid en het leiderschap van de kandidaten wordt nagegaan. Kandidaten moeten geschikt bevonden worden.
 2. Verkennend gesprek (20 punten) Het verkennend gesprek gebeurt op basis van het psychotechnisch gedeelte en heeft als doel de ervaring, voeling met de functie en de sector, maturiteit en motivatie van de kandidaten na te gaan. Kandidaten moeten daarbij 60% van de punten behalen.
 3. Mondeling gedeelte (80 punten) Proef 1: (30 punten) De presentatie en bespreking van een managementcase waarbij de kandidaten zich vooraf kunnen voorbereiden. Proef 2: (50 punten) Een kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten uit het functieprofiel waarbij de kandidaten zich schriftelijk kunnen voorbereiden. Kandidaten moeten in totaal 60% van de punten behalen, en 50% op elk onderdeel.
 4. Assessment gedeelte Hierbij wordt aan de hand van een assessment center op maat van de functie nagegaan in welke mate de kandidaten over de voor de functie van belang zijnde competenties beschikken. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan managementvaardigheden en leiderschap. Het assessment resulteert in een advies waarna de selectiecommissie een definitief oordeel velt over het al dan niet slagen voor het examen.

Eventueel bijkomende proef

De voormalige titularissen van het ambt van gemeentesecretaris en de titularissen van het ambt van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die in hun bestuur niet zijn aangesteld als algemeen directeur, worden tot en met 31 december 2023 geacht te voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur. Zij worden vrijgesteld van bovenstaande selectieprocedure.

Wanneer er zich één of meerdere kandidaten hebben aangemeld die vrijgesteld zijn van het doorlopen van de selectieprocedure, stelt de gemeenteraad de algemeen directeur aan op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten van de eerst geslaagde kandidaat uit de selectieprocedure enerzijds en de vrijgestelde kandidaten anderzijds. In dat geval organiseert de gemeenteraad een bijkomende proef onder de vorm van een gestructureerd gesprek om de titels en verdiensten van de geschikte kandidaten beter te kunnen peilen en de systematische vergelijking van titels en verdiensten te ondersteunen. Indien de titels en verdiensten van de eerste geslaagde kandidaat het best beoordeeld worden, doch deze kandidaat de functie van algemeen directeur niet wenst op te nemen, worden de titels en verdiensten van de tweede geslaagde kandidaat uit de selectieprocedure vergeleken met de titels en verdiensten van de vrijgestelde kandidaten, enz.

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan tot en met zondag 25 oktober 2020 via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/6180. of per brief tav het college van burgemeester en schepenen, Markt 7A bus 2 in 3080 Tervuren.

Dienen te worden toegevoegd:

 • een curriculum vitae;
 • een motivatiebrief;
 • een kopie van het vereiste diploma;
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit;
 • een bewijs van 3 jaar relevante beroepservaring;
 • een kopie van het rijbewijs B.

De gemeenteraad beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. Alleen kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, worden toegelaten tot de selectieprocedure.

Inlichtingen

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden verkregen bij de personeelsdienst, Markt 7A, 3080 Tervuren, tel.: 02 766 52 41 – e-mail: hrm@tervuren.be

Locatie

Tervuren

Publicatiedatum

30.09.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close