/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Adjunct-adviseur 'stafmedewerker', dienst Financiën

Je maakt deel uit van de dienst Financiën. De dienst Financiën staat in voor de coördinatie van de financiële processen van het provinciebestuur West-Vlaanderen en het ontwikkelen van een gezond financieel beleid. De financiële processen worden geïntegreerd benaderd, m.n. vanuit de componenten budget en boekhouding.

De dienst Financiën ondersteunt eveneens de extern verzelfstandigde agentschappen op een gestructureerde wijze in hun financiële processen.       

Je wordt als stafmedewerker tewerkgesteld binnen de dienst Financiën ter ondersteuning van het diensthoofd in de algemene leiding van de dienst.

Je rapporteert aan het diensthoofd en de financieel beheerder. 

Basisdoelstelling

o   Je formuleert en analyseert concrete voorstellen voor vernieuwing, bijsturing en optimalisatie van de financiële processen voor de verschillende secties binnen de dienst. Je werkt hiervoor samen met het diensthoofd, de sectiehoofden en de medewerkers van de verschillende secties.

o   Je implementeert de concrete verbetervoorstellen in nauwe samenwerking met de sectiehoofden en volgt tussentijds op dat de afgesproken resultaten tijdig behaald worden. Je maakt handleidingen, beschrijft procedures zodat informatie gedeeld wordt. Je ondersteunt de sectiehoofden in de veranderingen die dit voor de medewerkers van de dienst met zich mee brengt.

o   Je onderzoekt de (rapporterings)mogelijkheden die de software (ter ondersteuning van de financiële processen) biedt en ontsluit financiële data met aangepaste tools (zoals PowerBI) op basis van functionele analyses. Deze rapportering is zowel bedoeld voor de eigen dienst als voor de diensthoofden binnen de provincie.

o   Je beheerst en ontwikkelt jouw eigen materie: boekhoudwetgeving, fiscale wetgeving en het besluit over de Beleids- en Beheerscyclus (of kortweg de BBC-regelgeving).

o   Je draagt bij tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de dienst.

Toelichting

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering of interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanstelling van een voltijds adjunct-adviseur ‘stafmedewerker’ ten behoeve van de dienst Financiën te Brugge.

Aanwerving in contractueel verband (onbepaalde duur); bevordering en interne mobiliteit met behoud van statuut.

- standplaats : Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen

Functieinhoud

Generieke resultaatgebieden

Vertegenwoordigen van de dienst of dienstonderdeel

Dit omvat onder meer volgende taken :

o Initiëren en deelnemen aan samenwerkingsverbanden

o Initiëren van en deelnemen aan werkgroepen en werkvergaderingen zowel binnen als buiten het bestuur

o Fungeren als contactpersoon op vlak van het werkdomein

Instaan voor optimale informatiedoorstroming en communicatie

Dit omvat onder meer volgende taken :

o Organiseren van een overleg naar aanleiding van een specifiek dossier

o Rapporteren aan de leidinggevende/verantwoordelijke(n) in verband met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,…

o informatieverstrekking aan beleidsverantwoordelijken, hiërarchisch verantwoordelijken, collega’s,…

Ondersteunen van en verlenen van advies aan de beleidsbepalers

Dit omvat onder meer volgende taken :

o Op basis van indicatoren, wetenschappelijk onderzoek of maatschappelijke evoluties, beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsorganen

o Aanbrengen van verbetervoorstellen

o Op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen met het oog op vernieuwing/optimalisering van de werking en het gevoerde beleid

Dossierbehandeling

Dit omvat onder meer volgende taken :

o Voorstellen doen inzake opmaak reglementering en procedures

o Onderzoek uitvoeren op basis van de reglementering

o Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier

o Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling

o Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten

o Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen

Profiel

I. KERNCOMPETENTIES

Permanente ontwikkeling

o Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionele ontwikkeling met een duidelijk plan voor de verbetering van de eigen prestaties

o Creëren van een leerklimaat

Integriteit

o Integer en correct blijven handelen ook in complexe situaties en onder druk

o Signaleren van niet integer gedrag en ondernemen van actie

o Respect en openheid voor anderen stimuleren

o Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

II. GEDRAGSCOMPETENTIES

Plannen en organiseren

o structuur inbrengen in eigen werk en dat van anderen, ontwikkelen van procedures en werkmethodes

o bepalen van objectieven en prioriteiten

o ontwikkelen van systemen en methodes om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden

o inplannen van meetmomenten en evaluatie

o toezien op een efficiënte en effectieve besteding van de middelen

Visie ontwikkelen

o bijdragen tot de visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein

o voorstellen ontwikkelen pp basis van de uitgestippelde organisatiestrategie

o trends en verbanden zien met andere situaties of evoluties binnen andere beleidsdomeinen

o vertalen van trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden binnen het eigen beleidsdomein

Leidinggeven

o uitdragen van de beleidsdoelstellingen van de organisatie en dienst en anderen daartoe stimuleren

o (bij)sturing geven aan het team met het oog op het bereiken van de beleidsdoelstellingen

o creëren van betrokkenheid, een goede samenwerking en sfeer in het team

o inbouwen van overleg met het team en stimuleren van onderlinge communicatie

o ruimte en verantwoordelijkheid geven om initiatief te nemen

Adviseren

o Verwerken van informatie bij de opmaak van nota’s, dossiers, meerjarenplannen, …

o Situeren van dossiers of problemen in een ruimere context en lange termijnperspectief

o Betrekken van de juiste personen of instanties bij een dossier of opdracht

Kwaliteitsvol werken

o Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria

o Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren

o De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd.

Netwerken

o relaties leggen en onderhouden met mensen binnen en buiten de organisatie

o bij eigen beslissingen rekening houden met de opdracht en belangen van andere diensten

o belangen en posities van anderen kunnen doorzien en daarmee kunnen omgaan

Klantgerichtheid

o Kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen

o Inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties

o Op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de afdeling of de organisatie

o Anderen stimuleren om klantgericht te werken

III. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

o Grondige kennis van het besluit over de Beleids- en Beheerscyclus (of kortweg de BBC-regelgeving)

o Goede kennis van boekhoudwetgeving en fiscale wetgeving

o Kennis van modellen van overheidsmanagement en –organisatie

o Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein

o Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

Functieprofiel

1. Ofwel beschikken over vier jaar relevante en aantoonbare werkervaring (op de uiterste inschrijvingsdatum) én slagen voor een niveau- of capaciteitstest;

Ofwel beschikken over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;

Ofwel beschikken over een op de functie afgestemd attest van beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Kandidaten die op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een masterdiploma handelsingenieur, handelswetenschappen, business economics, toegepaste economische wetenschappen OF een generiek masterdiploma met 4 jaar relevante ervaring worden vrijgesteld van de onder 1. genoemde voorwaarden.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.westvlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx. U vindt daar tevens meer informatie over de extra legale voordelen.

Selectieprocedure

Algemene Preselectie

Indien er op de uiterste inschrijvingsdatum meer dan 8 geldige kandidaatstellingen zijn zal er een preselectie plaatsvinden.
Deze preselectie bestaat uit een schriftelijke proef die de geschiktheid van de kandidaten test op de competenties nodig om de functie in te vullen.
Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte dient de kandidaat 50% te behalen en zich te rangschikken bij de eerste 8 geslaagden voor de preselectie voor deze functie.
De resultaten van de preselectie tellen niet mee voor de eindrangschikking.

vereiste minima

1. Schriftelijk gedeelte/Thuisopdracht……............................................................ 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijke gedeelte.

2. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ............................................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL............................................................................................................... 48/80

III. Rangschikking en indienstroeping

De kandidaten die de vereiste minima bereiken worden gerangschikt op één werfreserve voor de vergelijkende selectieprocedure. Is het totaal aantal punten gelijk, dan krijgen de kandidaten die het hoogste aantal punten bekomen hebben voor het laatste gedeelte voorrang. Subsidiair krijgt de oudste voorrang.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de inwerktijd/proeftijd worden toegelaten.

Deze reserve kan ook gebruikt worden voor een tijdelijke functie of gelijkaardige invullingen.

Voor de externe aanwerving:

Bij een externe aanwerving bedraagt de duur van de inwerktijd/proeftijd twaalf maanden.

De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal. De reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.

Locatie

Provinciehuis Boeverbos

Publicatiedatum

04.11.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close