/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Adjunct-adviseur 'gebiedswerker land- en tuinbouw Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking (EEIS), meer bepaald in de sectie ‘Beleidskern Economie’. De dienst situeert zich in het organogram onder het C- team Kenniseconomie en Internationalisering. 

In de praktijk werk je vanuit Streekhuis Midden West-Vlaanderen,  maar je staat nauw in contact met de collega’s van de dienst EEIS die werken vanuit Provinciehuis Boeverbos, Brugge.

Je rapporteert aan het diensthoofd EEIS of het sectiehoofd van de beleidskern economie. 

 

Basisdoelstelling

o   Je neemt deel aan lopende (strategische) projecten m.b.t. diverse beleidsdomeinen in de streek en je volgt deze projecten op

o   Je gaat op zoek naar en onderhoudt gerichte allianties met diverse andere instanties op verschillende niveaus om zo de optimale omstandigheden te scheppen voor de actoren van de land- en tuinbouw

o   Je fungeert als regionaal aanspreekpunt voor vragen omtrent land- en tuinbouw

o   Je maakt dossiers op met betrekking tot jouw vakdomein

o   Je maakt deel uit van de streekwerking in het algemeen in de Regio Midden en Zuid West-Vlaanderen

o   Je neemt deel aan overlegfora (bv. Water-land-schap Midden-West-Vlaanderen, Mandelverbinding, Trage wegen Meulebeke, Productieve landschappen Zuid-West-Vlaanderen, Voedselrijk) m.b.t. jouw domein

o   Je neemt initiatieven omtrent de communicatie rond de streekwerking

o   Je identificeert, begeleidt en volgt projectdossiers op in het kader van Europese, Vlaamse of andere financiering

 

Verder wordt de gebiedswerker betrokken bij:

o   De streekwerking in het algemeen in de desbetreffende regio, waar samenspraak en samenwerking met andere actoren centraal staan.

o   De ondersteuning van diverse facetten van (inter)gemeentelijke dienstverlening en streekontwikkeling.

o   Netwerkvorming, de ondersteuning van overlegfora en projectteams.

o   Communicatie-initiatieven omtrent cultuur- en streekwerking.

Toelichting

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende combinatieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering en interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanstelling van een adjunct-adviseur ‘gebiedswerker land- en tuinbouw Midden- en Zuid-West-Vlaanderen’ (m/v) ten behoeve van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking (EEIS) te Roeselare, met aanleg van een wervingsreserve.

Aanwerving in contractueel verband met contract onbepaalde duur; bevordering en interne mobiliteit met behoud van statuut.

- standplaats : Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen

Functieinhoud

Generieke resultaatgebieden

Vertegenwoordigen van de dienst of dienstonderdeel


Dit omvat onder meer volgende taken :

o Initiëren en deelnemen aan samenwerkingsverbanden

o Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het bestuur

o Fungeren, op vlak van de werkdomeinen als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, particuliere instellingen of organisaties

Instaan voor optimale informatiedoorstroming en communicatie

Dit omvat onder meer volgende taken :

o Organiseren van een overleg naar aanleiding van een specifiek dossier

o Rapporteren aan de leidinggevende/verantwoordelijke(n) in verband met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,…

o informatieverstrekking aan beleidsverantwoordelijken, hiërarchisch verantwoordelijken, collega’s,…

Ondersteunen van en verlenen van advies aan de beleidsbepalers

Dit omvat onder meer volgende taken :

o Op basis van indicatoren, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties, beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsorganen

o Bepalen van ken- en stuurgetallen, kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria voor de dienstverlening

o Aanbrengen van nieuwe beleidsitems

o Op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen met het oog op vernieuwing/optimalisering van de werking en het gevoerde beleid

Dossierbehandeling

Dit omvat onder meer volgende taken :

o Formuleren van haalbare programma- en projectdoelstellingen,

o vaststellen van een budget en maken van een globale planning zodat projectresultaten voorspelbaar worden

o Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier

o Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling

o Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten

o Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen

Profiel

I. KERNCOMPETENTIES

Permanente ontwikkeling

o Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionele ontwikkeling met een duidelijk plan voor de verbetering van de eigen prestaties

o Creëren van een leerklimaat

Integriteit

o Integer en correct blijven handelen ook in complexe situaties en onder druk

o Signaleren van niet integer gedrag en ondernemen van actie

o Respect en openheid voor anderen stimuleren

o Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

II. GEDRAGSCOMPETENTIES

Visie ontwikkelen

o Bijdragen tot de visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein

o Prospectief vaardig zijn: opportuniteiten voor de toekomst kunnen opzoeken en integreren

o Trends en verbanden zien met andere situaties of evoluties binnen andere beleidsdomeinen

o Vertalen van trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden binnen het eigen beleidsdomein

Adviseren

o Verwerken van informatie bij de opmaak van nota’s, dossiers, meerjarenplannen, …

o Situeren van dossiers of problemen in een ruimere context en lange termijnperspectief

o Betrekken van de juiste personen of instanties bij een dossier of opdracht

Kwaliteitsvol werken

o Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria

o Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren

o De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd.

Netwerken

o Relaties leggen en onderhouden met mensen binnen en buiten de organisatie

o Bij eigen beslissingen rekening houden met de opdracht en belangen van andere diensten

o Kunnen omgaan met maatschappelijke/ politiek-bestuurlijke belangentegenstellingen en het resultaatgericht kunnen onderhandelen op interbestuurlijk niveau

Klantgerichtheid

o Kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen

o Inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties

o Op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de afdeling of de organisatie

o Anderen stimuleren om klantgericht te werken

Creativiteit

o Kunnen loskomen uit bestaande denkkaders

o Met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag kunnen komen

III. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

o Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein

o Goede kennis van projectmanagement

o Kennis van modellen van overheidsmanagement en –organisatie

o Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

Extra informatie

§ Bereidheid tot sporadisch avond- en weekendwerk

§ Verplaatsingen in dienstverband

Functieprofiel

1. Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een masterdiploma en 3 jaar relevante en aantoonbare werkervaring;
Ofwel op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een masterdiploma in Economie, EU-studies, handelswetenschappen, handelsingenieur, politieke wetenschappen, sociologie, duurzame ontwikkeling, bio-ingenieurswetenschappen, bestuurskunde en publiek management, overheidsmanagement.
Kandidaten met dit diploma worden vrijgesteld van de ervaringsvereiste.

2. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

Selectieprocedure

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving, bevordering en interne mobiliteit worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

vereiste minima

1. Schriftelijk gedeelte / Thuisopdracht................................................................... 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijke gedeelte.

2. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ............................................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL............................................................................................................... 48/80

Rangschikking en indienstroeping

De kandidaten die de vereiste minima bereiken worden gerangschikt op één werfreserve voor de vergelijkende selectieprocedure. Is het totaal aantal punten gelijk, dan krijgen de kandidaten die het hoogste aantal punten bekomen hebben voor het laatste gedeelte voorrang. Subsidiair krijgt de oudste voorrang.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de inwerktijd/proeftijd worden toegelaten.

Deze reserve kan ook gebruikt worden voor een tijdelijke functie of gelijkaardige invullingen.

A. Voor de externe aanwerving:

Bij een externe aanwerving bedraagt de duur van de inwerktijd/proeftijd twaalf maanden.

De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal. De reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.

Locatie

Streekhuis Midden-West-Vlaanderen

Publicatiedatum

04.11.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close