Functioneringstoelage (FUTO) bij Vlaamse ambtenaren

Door: Bron: Parlementaire vragen 3-10-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Bron: Parlementaire vraag, 03 10 2022 .

In de verschillende Vlaamse entiteiten worden jaarlijks functioneringstoelages (futo’s) uitgedeeld. Die maken deel uit van de prestatietoelagen bij de Vlaamse overheid. Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt, conform de bepalingen van artikel VII 37 van 13 januari 2006, dat aan de personeelsleden een functioneringstoelage tot maximaal 15% van hun salaris kan worden toegekend als uit de functioneringsevaluatie blijkt dat het betrokken personeelslid uitstekend heeft gepresteerd ten opzichte van de verwachtingen die in de planning werden geformuleerd. Personeelsleden worden geëvalueerd door ten minste twee functionele chefs en ten minste één evaluator is een personeelslid van een hogere rang dan de geëvalueerde.

De praktijk

De functioneringstoelage (futo) is een beloningsinstrument dat kan toegepast worden om de wijze van functioneren te waarderen in het kader van prestatiemanagement, en is dus persoonsgebonden.

De functioneringstoelage is een flexibel instrument dat het mogelijk maakt om uitstekend presteren financieel te waarderen. Entiteiten zijn vrij om al dan niet gebruik te maken van dit beloningsinstrument. In de praktijk blijkt dat diverse entiteiten sommige jaren geen futo’s toekennen. De leidend ambtenaren kunnen daarenboven zelf accenten leggen voor wat ‘uitstekend’ presteren inhoudt binnen de specifieke taken die uitgevoerd worden bij de entiteit. Uit de tweejaarlijkse Personeelspeiling blijkt dat 80% van de 13.487 respondenten zich rechtvaardig geëvalueerd voelt. 

In 2021 kregen 1612 medewerkers een FUTO. Het was daarmee het hoogste cijfer in 10 jaar.  Toch zegt dit niet alles. Meer mensen kregen een foto, maar de bedragen waren lager. De totale kost hiervan bedroeg in 1.899.114 EUR of een gemiddelde van 1178 EUR/ambtenaar.

De toekomst

Het is het de bedoeling om in de toekomst een snellere groei van het vaste salaris mogelijk te maken gekoppeld aan de prestaties van het personeelslid. Zo zal de Vlaamse overheid prestaties permanent belonen en de rol van anciënniteit in de loonvorming terug schroeven. Uit studies blijkt wel dat een beloning meer motiveert als die waardering snel op de prestatie volgt. Minister van ambetarenzaken, Bart Somers is van oordeel dat een snellere uitbetaling van futo’s mogelijk moet zijn. Op die manier zal het toekennen van een beloning voor uitzonderlijke prestaties via de futo’s complementair zijn met het nieuwe beloningsbeleid en kunnen de instrumenten elkaar zelfs versterken.