Vlaanderen telt voortaan 17 bestuurlijke zones

Door: Bron: Vlaamse ministerrad / Agentschap Binnenlands Bestuur 12-3-2021

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,
BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
Ministerraad van 12 maart 2021

Een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid is de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen bij de Vlaamse burger. Heel wat ontwikkelingen laten zich niet vangen binnen de bestuurlijke grenzen van één lokaal bestuur en/of binnen een uniforme aanpak vanuit de Vlaamse overheid. Daarom zijn lokale bestuurders meer en meer uitdagingen gaan benaderen vanuit een bovenlokale bril. In dit kader wil de Vlaamse Regering inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en gedragen door de lokale besturen, waarbij de burgemeesters de spil vormen. Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering hierover al een kadernota goed, die de visie op regiovorming weergeeft en de verdere aanpak schetst voor deze regeerperiode. In dit kader keurt ze nu, na adviezen van de VVSG, de provinciegouverneurs en de Vlaamse ministers, de definitieve afbakening van 17 referentieregio's goed en stelt ze het vervolgtraject vast. Die referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking.

 

Agentschap Binnenlands Bestuur: Vlaamse Regering verdeelt Vlaanderen in 17 referentieregio’s

Lees de volledige nota.aan de Ministerraad 12/03/2021

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de definitieve indeling in 17 referentieregio’s goed. Limburg telt 3 referentieregio’s. We starten een traject op om deze regio’s af te bakenen tegen het paasreces van 2021.

De referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. Tegelijk stelde de Vlaamse Regering het vervolgtraject vast. De regiovorming kan nu echt van start gaan.

Vlaanderen geeft zelf het goede voorbeeld. Zij hanteert de volgende algemene aanpak voor de door haar opgelegde of gestimuleerde samenwerkingen:

De definitieve indeling in referentieregio’s is ook voor de lokale besturen het startpunt om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen qua werkingsgebied.

Opvallend: voor samenwerkingsverbanden die binnen de grenzen van een referentieregio blijven, wordt het goedkeuringstoezicht afgeschaft. In de plaats komt een meldings- en publicatieplicht en een voorafgaand niet-bindend advies van ABB. Dit zowel voor de oprichting als voor een statutenwijziging.

Ook met de federale overheid start Vlaanderen de dialoog op. Idealiter worden federale afbakeningen zoals politie- en hulpverleningszones herschikt binnen de referentieregio’s.

geografische kaart met Vlaamse regio's