Nieuw blog artikel

Door: Mensenwerken 2-10-2019

Categorie├źn
:
Overheid, Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Het tekort aan leerkrachten is één van de grootste uitdagingen waar we deze legislatuur voor staan binnen onderwijs. Bij ongewijzigd beleid zullen we aan het einde van deze legislatuur geconfronteerd worden met een tekort tot 7000 leerkrachten. We werken gerichte maatregelen uit om dit nijpende lerarentekort weg te werken en om het beroep globaal terug aantrekkelijker te maken om ook de uitstroom tegen te gaan. Daartoe stellen we een Vlaamse onderwijsambassadeur aan die als gezicht van de onderwijssector de vele uitdagingen aangaat en mee oplossingen zoekt.

Inzetten op werving van potentiële studenten, aantrekken van sterke profielen, waarbij we ook inzetten op zij-instromers voor die vakken waar de nood het hoogst is, creatief zoeken naar samenwerking met andere sectoren om specifieke profielen aan te trekken, outplacement richting onderwijs, bekend maken en stimuleren van LIO- banen (leraren in opleiding), ... zullen al zeker acties zijn.

 

26

van leraren, de aanvangsbegeleiding, taakbelasting en werkzekerheid van startende leraren, de professionalisering in het algemeen en de opleiding van directies.

o Weonderzoekenofwevoordelerarenopleidingeenbindendetoelatingsproef kunnen maken en of we maatregelen kunnen nemen die sneller leiden tot een duurzame aanstelling.

o De evaluatieprocedure van leerkrachten en directies is doorgelicht. Op basis van de aanbevelingen van onder andere het Rekenhof wordt deze procedure herzien. Niet functionerende personeelsleden moeten we kunnen laten gaan. Personeelsleden die ambitieus onderwijs ondanks begeleiding niet waar kunnen maken, worden geheroriënteerd naar een andere job.

o Delerarenplatformsinhetsecundaironderwijswordenuitgebreidbijpositieve evaluatie en worden netoverschrijdend georganiseerd.

o Dekwaliteitvandeeducatieveopleidingenzullenwesterkmonitorenen waar nodig remediëren. Daartoe zal de NVAO zal deze legislatuur al deze educatieve opleidingen (opnieuw) beoordelen met het oog op de gerealiseerde kwaliteit, waarbij de ambitieuzere leerresultaten van de lerarenopleiding in rekening worden gebracht.

o Weversterkendevakkennisendevakdidactiek,kennisvanhetNederlands, omgang met kinderen met gedrags- en leerproblemen, omgaan met hoogbegaafdheid, omgaan met diversiteit in de klas en het opstellen van valide proeven. Ook in de nascholing en begeleiding hebben we hier aandacht voor.

 

in de klas en in de school. We brengen duidelijk in beeld hoeveel mensen en middelen van de scholen naar de koepels, netten en inrichtende machten of andere externen vloeien (=nulmeting). We nemen terzake maatregelen.