1638 Vlaamse ambtenaren kregen in 2021 een functioneringstoelage

Door: Bron: Vlaamse Overheid, 2/09/2022. 2-12-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Bron: schriftelijkje vragen Vlaams Parlement, publicatie 2 12 2022

van PETER VAN ROMPUY  aan BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

Binnen de verschillende Vlaamse entiteiten worden er jaarlijks functioneringstoelagen (futo’s) uitgedeeld. Deze maken deel uit van de prestatietoelagen binnen de Vlaamse overheid. Het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt, conform de bepalingen van artikel VII 37 van 13 januari 2006, dat aan de personeelsleden een functioneringstoelage tot maximaal 15% van hun salaris kan worden toegekend als uit de functioneringsevaluatie blijkt dat het betrokken personeelslid uitstekend heeft gepresteerd t.o.v. de verwachtingen die in de planning werden geformuleerd. Personeelsleden worden geëvalueerd door ten minste twee functionele chefs en ten minste één evaluator is een personeelslid van een hogere rang dan de geëvalueerde.

Autonomie van de entiteiten

De minster geeft ook weer dat de functioneringstoelage een flexibel instrument is waarvan de entiteiten gebruik kunnen, maar niet hoeven te maken. Entiteiten zijn vrij om al dan niet gebruik te maken van dit beloningsinstrument. Het behoort tot de autonomie van de leidend ambtenaar om eigen accenten te leggen in het personeelsbeleid van een entiteit. Tegelijkertijd betekent dat ook dat er aanzienlijke verschillen kunnen ontstaan tussen de personeelsleden van de Vlaamse overheid, afhankelijk van het feit of er binnen hun entiteit wel of niet dergelijke toelagen worden toegekend.

Maximaal 15% van het jaarsalaris

De functioneringstoelage kan maximaal 15% van het bruto jaarsalaris bedragen. Voor personeelsleden van niveau D bedraagt de functioneringstoelage minimaal 5%. Deze grenzen zorgen ervoor dat er geen al te grote verschillen ontstaan tussen de verschillende personeelsleden van de Vlaamse overheid.

De entiteiten betalen de functioneringstoelagen uit met eigen loonkredieten. De overschrijding van de spilindex is gekoppeld aan de indexatie van de kredietlijnen vanuit de Vlaamse begroting. Parallel aan de lopende personeelsbesparing zijn de loonkredieten van de meeste entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid in deze regeerperiode onderworpen aan een budgettair besparingspad tot en met begrotingsjaar 2024.

 

Overzicht van het aantal uitbetaalde functioneringstoelagen in 2021 binnen de diensten van de Vlaamse overheid

Beleidsdomein

Entiteit

2021

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Agentschap met rechtspersoonlijkheid

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Agentschap Binnenlands Bestuur

297

 

Diensten van de Bestuursrechtscolleges

9

 

Financiën en Begroting

Vlaamse Belastingdienst

215

 

Economie, Wetenschap en Innovatie

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

21

 

Onderwijs en Vorming

Vlaamse Onderwijsraad

 

7

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

1

 

Agentschap Zorg en Gezondheid

68

 

Opgroeien Regie

 

2

Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie

114

 

Landbouw en Visserij

Departement Landbouw en Visserij

556

 

Omgeving

Departement Omgeving

62

 

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

1

 

Wonen-Vlaanderen

243

 

Agentschap voor Natuur en Bos

25

 

Openbare Vlaamse Afvalstoffen- maatschappij

 

15

Milieu- en Natuurraad Vlaanderen

 

1

Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

 

1

Totaal

1.612

26

1.638