Ontslag statutair personeelslid

Door: Bron: Vlaamse Regering 21-5-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,
 

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers - 20 mei 2022

​De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokale bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd gemaakt om geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de statutaire hoedanigheid te behandelen. Dat geeft eenzelfde rechtsbescherming aan contractuele en statutaire personeelsleden bij een dienstbeëindiging. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners, en gaat voor advies naar de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeensten en de Vereniging van Vlaamse Provincies.