Re-integratie na langdurige ziekteafwezigheid

Door: Bron: Vlaams Parlement 19-6-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Bron: Parlementaire vragen - 16 juni 2022

De  Vlaamse  overheid zet  sterk  in  op  re-integratie na  langdurige ziekteafwezigheid.  Na  een  lange  periode  van  ziekteafwezigheid   is  het  belangrijk om  het  personeelslid op een   duurzame  manier te re-integreren op  de  werkvloer. 

 https://overheid.vlaanderen.be/personeel/welzijn/re-integratie.                        

De  re-integratie  Sociaal-Medisch  van  personeelsleden  van  de  Vlaamse overheid  wordt  opgezet volgens   de  principes van  casemanagement,  waarbij de  terugkeercoach  van  de  entiteit in  eerste   lijn het traject coördineert en zorgt voor afstemming met de verschillende  belanghebbenden  (personeelslid,  leidinggevende  en  HR). 

De  adviseurs  re-integratie en   personeelsmobiliteit van het Agentschap Overheidspersoneel bieden een  tweedelijnsondersteuning  aan  in  de  vorm  van  een  professionaliseringstraject.  Om  de    teugkeercoaches  binnen de  entiteiten  bijkomend te ondersteunen in  hun  rol  worden  opleidingsmodules,  intervisies, advies  en  mentoring, lerende  netwerkmomenten  en  e- tools  aangeboden. 

 

Complexe  re-integratiedossiers  worden besproken  binnen  het   Team,  waarin  zowel  de  arbeidsarts als  alle  interne welzijnsactoren   zijn betrokken.   

Wanneer blijkt dat een personeelslid de functie wegens medische redenen niet meer kan uitoefenen, kan er via herplaatsing een nieuwe functie worden gezocht binnen de Vlaamse overheid. 

 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal personeelsleden weer dat meer dan 365 aaneengesloten kalenderdagen afwezig was wegens ziekte, opgedeeld per jaar. Per jaar worden de personeelsleden geteld die in het betrokken jaar aan de criteria voldoen. Als bv. een personeelslid ziek wordt op 1 december 2016 tem 15 december 2017, wordt dit personeelslid geteld in 2017 (>365 aaneensluitende kalenderdagen ziek in 2017).

page2image8200page2image8360

Aantal personeelsleden met langdurige ziekte> 365 kalenderdagen

2017

2018

2019

2020

2021

Entiteiten diensten van de Vlaamse overheid aangesloten op Vlimpers

473

519

744

796

654

Relatief aandeel ten opzichte van personeelsgroep aangesloten op Vlimpers

2,57%

2,54%

2,88%

2,95%

2,43%