Verhoging van de eindejaarstoelage voor de lokale besturen

Door: bron: Vlaamse Regering, 19 maart 2021 30-3-2021

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

DRINGENDE MAATREGELEN KOOPKRACHT VOOR LOKALE BESTUREN

bron:Vlaamse Regering, 19 maart 2021

1.Aan alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van onderhavig akkoord vallen wordt een recurrente koopkrachtverhoging toegekend.

Dit gebeurt door een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2021en wel op de volgende wijze:•Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningenin de ouderenzorg, beheerd door een lokaal bestuur, een welzijnsverenigingof een intergemeentelijk samenwerkingsverband: door een verhoging van enerzijds het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro en anderzijds van het variabel gedeelte tot 3,6%van het jaarsalaris;

•Voor het overige personeel van de lokale besturen dat onder hettoepassingsgebied van onderhavig akkoord valt: door een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris. De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger isdan een twaalfde van het jaarsalaris.

2.Aan de personeelsleden van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg en aan de personeelsleden van voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg-en welzijnssectoren, beheerd door een lokaal bestuur, een welzijnsvereniging of een intergemeentelijk samenwerkingsverband,  wordt bovendien een onmiddellijke eenmalige koopkrachtverhoging toegekend.  

Voor deze personeelsleden wordt de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2020 reeds verhoogd op dewijze bepaald onder punt 1,

nl.:

•voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningenin de ouderenzorg: door een verhoging van enerzijds het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro en anderzijds van het variabel gedeelte tot 3,6%van het jaarsalaris;

•voor het personeel van de voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg-en welzijnssectoren: door een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%. In dat geval zal het supplement op de eindejaarstoelage 2020 in de loop van de maand januari 2021 uitbetaald worden maar moet het beschouwd worden als deel uitmakend van de eindejaarstoelage 2020. De referentieperiode voor het supplement is dezelfde als voor de eindejaarstoelage 2020.